744/1978

Annettu Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 1978

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 3 ja 11 § sekä 15 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 15 §:n 3 momentti 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (737/76), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 momentti, 14 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76), uusi 7 ja 8 kohta, 15 §:ään uusi 4 momentti ja 21 §:ään uusi 2-4 momentti, seuraavasti:

Lääkintöhallituksen tulee kunakin vuonna laatia valtakunnallinen suunnitelma tämän lain tarkoittaman kansanterveystyön järjestämisestä sekä työterveyshuoltolain 2 §:ssä (743/78) tarkoitetun ja sen nojalla työnantajan järjestettäväksi säädetyn tai määrätyn työterveyshuollon toimeenpanosta ja siihen tarvittavien palvelujen tuottamisesta viittä seuraavaa kalenterivuotta varten siltä osin, kuin voidaan, ottaen huomioon muutoin käytettävissä olevat voimavarat, arvioida työnantajan tarvitsevan suunnitelmaan sisällytettäviä palveluja. Suunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on alistettava valtioneuvoston hyväksyttäväksi, joka samalla määrää, milloin kuntien on alistettava tähän soveltuva 19 §:ssä tarkoitettu toimintasuunnitelma lääninhallitukselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta valtakunnallisesta suunnitelmasta on ennen sen alistamista valtioneuvoston hyväksyttäväksi varattava työterveyshuoltolain 8 §:ssä tarkoitetulle neuvottelukunnalle mahdollisuus lausunnon antamiseen työterveyshuollon toimeenpanoa ja siihen tarvittavien palvelujen tuottamista koskevilta osin.

11§

Terveyslautakunnalla on oikeus saada tehtävänsä hoitamista varten tarvitsemiaan tietoja valtion, seurakunnan ja kunnallisilta viranomaisilta, 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa työnantajalta sekä kaikilta niiltä, jotka suorittavat kansanterveystyötä, ellei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

14§

Kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman rajoissa kunnan tulee:


7) tuottaa kunnan alueella sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työntekijöille työnantajan järjestettäväksi työterveyshuoltolain 2 §:ssä tai muissa säädöksissä säädettyjä ja niiden nojalla määrättyjä työterveyshuoltopalveluksia, milloin työnantaja on lääkintöhallituksen määräämällä tavalla ja määräämään ajankohtaan mennessä ilmoittanut työterveyshuoltopalvelujen tarpeestaan; sekä8) järjestää kunnan alueella toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 2 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa edellyttäen, että he ovat lääkintöhallituksen määräämällä tavalla ja määräämään ajankohtaan mennessä ilmoittaneet kunnalle työterveyshuoltopalvelujen tarpeestaan.


15§

Edellä 14 §:n 1 momentin 1-8 kohdassa te tarkoitettuja toimintoja varten tulee kunnalla olla terveyskeskus. Sen toimintoja voidaan tarpeen mukaan sijoittaa sivuvastaanotoille tai järjestää liikkuvien toimintayksiköiden avulla.


Kunta voi myös tehdä lääninhallituksen suostumuksella muiden kuin 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten kanssa sopimuksen oppilaitokselle kuuluvan terveydenhuollon suorittamisesta kunnan terveyskeskuksen toimesta.

Kunta voi lääninhallituksen suostumuksella sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa kuu siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työn- koit antajan palveluksessa oleville työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen työterveyshuoltolain 3 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

21§

Terveyskeskuksen tuottamista tämän lain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuista työterveyshuoltopalveluista tai terveyskeskuksen työnantajalle järjestämistä edellä 15 §:n 4 momentissa tarkoitetuista sairaanhoito- ja muista terveydenhuoltopalveluista työnantaja on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle asetuksella säädettävien perusteiden mukaan määräytyvät maksut ja korvaukset terveydenhuollon eri toimenpiteistä ja toiminnoista.

Terveyskeskuksen järjestämästä tämän lain 14 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta työterveyshuollosta yrittäjä tai muu omaa työtään tekevä on velvollinen suorittamaan terveyskeskukselle asetuksella säädettävien perusteiden mukaan määräytyvät maksut ja korvaukset terveydenhuollon eri toimenpiteistä ja toiminnoista.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen maksujen ja korvausten perusteet on asetuksella määrättävä sellaisiksi, että maksut ja korvaukset peittävät kunnalle keskimäärin aiheutuvat todelliset kustannukset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun työterveyshuollon osalta kuitenkin siten ja siinä järjestyksessä kuin työnantajalle on säädetty velvollisuus työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n nojalla järjestää työterveyshuolto sekä 14 §:n 1 momentin 8 kohdan osalta siten kuin kansanterveyslain 3 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa suunnitelmassa kulloinkin määrätään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29. päivänä syyskuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.