671/1978

Annettu Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 14, 86, 88-92 ja 94 § sekä 148 §:n 2-5 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 86 ja 90 § osittain muutettuina 15 päivänä toukokuuta 1964 annetulla lailla (239/64), 88 ja 89 § muutettuina mainitulla 15 päivänä toukokuuta 1964 annetulla lailla ja 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla kailla (611/73), 91 ja 92 § osittain muutettuina mainitulla 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla sekä 148 §;n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa,

muutetaan 15 §, 80 §:n 1 ja 2 momentti, 81 §:n 2 momentti sekä 136 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 15 § muutettuna 21 päivänä joulukuuta 1962 ja 4 päivänä kesäkuuta 1965 annetuilla laeilla (661/62 ja 301/65) ja 136 a §:n 1 momentti 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (589/73), sekä

lisätään 80 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

15§

Sen estämättä mitä vesilaissa (264/61) on säädetty, voidaan rakennuskaava-alueen viemärin rakentamisesta ja kunnossapidosta antaa määräyksiä rakennusjärjestyksessä, kunnes niistä erikseen laissa säädetään, Samoin voidaan rakennuskaava-alueen liikenneväylien rakentamisesta antaa määräyksiä rakennusjärjestyksessä.

80§

Kun katu tai 79 §:n 1 momentissa tarkoitettu kadunosa on rakennettu, se on viivytyksettä luovutettava yleiseen käyttöön.

Kadun tai sen osan yleiseen käyttöön luovuttamisesta päättää kaupunginhallitus tai lautakunta, jos kaupunginvaltuusto on ohje- tai johtosäännössä määrännyt asian sen hoidettavaksi.

Kaupunginhallituksen tai lautakunnan 2 momentissa tarkoitettu päätös on annettava tiedoksi kaikille kadun tai sen osan varrella olevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. Päätös voidaan tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 8 §:n säännösten estämättä antaa tiedoksi myös siten, että se annetaan kirjatussa kirjeessä postin kuljetettavaksi kiinteistön osoitteella tai tiedossa olevalla kiinteistön omistajan tai haltijan muulla osoitteella.


81§

Katu voidaan määräajaksi luovuttaa yleiseen käyttöön vahvistetusta katupiirustuksesta poiketen tai määrätyllä aineella päällystämättä, mikäli liikenteen, terveydenhoidon ja paloturvallisuuden vaatimukset voidaan asianmukaisesti tyydyttää.

136a§

Kunnalla on oikeus saada valtiolta korvausta kauko- tai kauttakulkuliikenteelle tärkeiden katujen ajoradan rakentamisen kustannuksista puolet siitä määrästä, minkä vastaavaa liikennetarvetta tyydyttävän sorapäällysteisen maantien rakentaminen kestopäällysteiseksi on katsottava keskimäärin tulevan kunnassa maksamaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Sellaisen kadun rakentamisesta kunnalle maksettavan korvauksen osalta, jonka maksettavaksi määräämistä tarkoittava kunnanhallituksen päätös on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, noudatetaan aikaisempia säännöksiä ja niiden nojalla rakennusjärjestyksessä annettuja määräyksiä kunnes korvaus on suoritettu.

Tämän lain tultua voimaan ei sitä ennen maksettavaksi määrätyn korvauksen osalta sovelleta rakennuslain 88 §:n 2-4 momentin säännöksiä.

Jos tonttijakoa muutetaan, ennen kuin aikaisemmin määrätyt korvaukset on loppuun maksettu, kiinteistöinsinöörin on ennen uusien tonttien merkitsemistä tonttirekisteriin jaettava aikaisemmin määrätyt korvaukset noudattaen rakennuslain 88 §:n 3 momentissa säädettyjä perusteita ja päätettävä, missä määrin tontinomistajat ovat velvolliset suorittamaan toisilleen tasinkoa aikaisemmin suoritettujen vuotuismaksujen vuoksi. Siinä tapauksessa, että korttelin rajaa on muutettu, kiinteistöinsinöörin on myös päätettävä missä määrin kaupunki on velvollinen palauttamaan tontinomistajalle, mitä tämä jo on maksanut, samoin kuin tontinomistajan velvollisuudesta suorittaa lisäkorvausta kaupungille.

Ennen korvausten uudelleen jakamista kiinteistöinsinöörin on kuultava kaupunkia ja tontinomistajia. Kiinteistöinsinöörin on toimitettava päätös kaupungille, jonka on huolehdittava sen tiedoksi antamisesta rakennuslain 91 §:n 1 momentin mukaisesti. Kiinteistöinsinöörin päätökseen haetaan muutosta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta valittamalla lääninhallitukselle.

Mitä 3-5 momentissa on säädetty, koskee myös rakennuslain mukaan ennen 1 päivää tammikuuta 1974 määrättyjä korvauksia yleisen viemärilaitoksen rakentamisesta.

Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.