644/1978

Annettu Helsingissä 17. päivänä elokuuta 1978

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 4 luvun otsake, 23, 25 ja 35 § sekä

lisätään 8 §:ään uusi 5 momentti, 14 §:ään uusi 2 momentti ja 24 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito).


Kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Tosite voidaan, sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, laatia mikrotulostuksena filmille tai muulla suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.


Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan siihen, että kirjaukset perustuvat reikäkorteilla, magneettinauhoilla tai niihin verrattavilla koneellisilla tietovälineillä oleviin tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettaviin tositetietoihin. Lupaa ei saa myöntää, jos hakijalla on samaa tilikautta koskeva 24 §:n 3 momentissa tarkoitettu lupa.

14§

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan laatia tase-erittelyjä mikrotulostuksena filmille tai muulla suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.

4 luku

Kirjanpitokirjat ja kirjanpitoaineiston säilyttäminen.

23§

Tuloslaskelma ja tase sekä luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista on kirjoitettava sidottuun tai välittömästi tilinpäätöksen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat on numeroitava.

24§

Peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon tehtävät kirjanpitomerkinnät voidaan, sen mukaan kuin kauppa- ja teollisuusministeriö määrää, tehdä mikrotulostuksena filmille tai muulla suurennuslaitteen avulla luettavalla ja tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla, ei kuitenkaan, jos kysymyksessä olevia kirjanpitomerkintöjä todentavat tositteet on laadittu tai laaditaan tällaisella menetelmällä tai jos kirjaukset perustuvat 8 §:n 5 momentissa tarkoitettuihin tositetietoihin.

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan tehdä merkinnät peruskirjanpitoon ja pääkirjanpidon erittelyt reikäkorteille, magneettinauhoille tai niihin verrattaville koneellisille tietovälineille, joiden sisältämät tiedot tarvittaessa ovat saatettavissa selväkieliseen kirjalliseen muotoon. Lupa voidaan myöntää vain edellyttäen, että hakija ei käytä kysymyksessä olevia kirjanpitomerkintöjä todentavien tositteiden laatimisessa 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua mikrotulostusta tai siihen verrattavaa muuta menetelmää. Lupaa ei saa myöntää, jos hakijalla on samaa tilikautta koskeva 8 §:n 5 momentissa tarkoitettu lupa.

25§

Tasekirja, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat sekä käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettuina tilipuitteet, kirjaussuunnitelma ja koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvaus on säilytettävä tässä maassa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että käytetty tilijärjestelmä ja tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.

Tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä tässä maassa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt, tositteet kirjausjärjestyksessä tai muutoin siten, että tositteiden ja kirjausten välinen yhteys voidaan vaikeuksitta todeta.

35§

Kirjanpitolautakunta voi erityisista syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa tai- toimialoittain poikkeuksia 9 §:n 2 momentin, 19, 20, 21, 29 ja 30 §:n säännöksistä.

Kirjanpitolautakunta voi määräajaksi myöntää kirjanpitovelvolliselle luvan säilyttää 25 §:ssä mainitun kirjanpitoaineiston tasekirjaa, tilipuitteita ja kirjaussuunnitelmaa sekä koneellisen kirjanpidon menetelmäkuvausta lukuun ottamatta mikrofilmille kuvattuna tai muulla vastaavalla tarvittaessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon saatettavalla tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Helsingissä 17. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Kalevi Sorsa

Kauppa- ja teollisuusministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.