533/1978

Annettu Naantalissa 29. päivänä kesäkuuta 1978

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 11 §:n nojalla:

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan tulee seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja lain tulkinnan yhdenmukaisuutta kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuissa. Lisäksi puheenjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että kuluttajavalituslautakunnassa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota ja että kuluttajavalituslautakunnalle kuuluvat tehtävät suoritetaan joutuisasti.

Kuluttajavalituslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtajan tehtävänä on valvoa, että ratkaistaviksi tulevat asiat valmistellaan riittävän perusteellisesti ja monipuolisesti.

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerin tehtävänä on:

1) valvoa asioiden valmistelua ja johtaa yleisön palvelua lautakunnan puheenjohtajan mahdollisesti antamien yleisohjeiden mukaan;

2) valmistella ja esitellä täysistunnossa käsiteltävät asiat, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;

3) valmistella ja esitellä lautakunnan ja sen puheenjohtajan ratkaistavat hallinnolliset asiat;

4) vastata lautakunnan yleishallinnosta; sekä 5) huolehtia siitä, että kuluttaja-asiamiehelle tiedotetaan kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78) 2 §:n 2 ja 3 momentissa edellytetyssä tarkoituksessa kuluttajavalituslautakunnan ja sen jaostojen ratkaisuista.

Kuluttajavalituslautakunnan henkilökunnan on annettava kuluttajille neuvoja ja opastusta lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Kuluttajavalituslautakunnan henkilökunnan tulee mahdollisuuksien mukaan seurata lautakunnan päätösten noudattamista.

Kuluttajavalitusasioita valmistelevat ja esittelevät kuluttajavalituslautakunnan sihteeri sekä esittelijänä toimivat toimenhaltijat. Valmistelussa on pyrittävä sovintoon ja tehtävä tarvittaessa sitä edistävä ehdotus.

Kuluttajavalituslautakunnalle tehty valitus on saatettava asianomaisen elinkeinonharjoittajan tietoon ja tälle on varattava tilaisuus antaa kohtuullisessa ajassa suullinen tai kirjallinen vastineensa.

Kuluttajavalituslautakunnan kutsuu kokoon lautakunnan puheenjohtaja ja sen jaoston jaoston puheenjohtaja.

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty.

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa käsitellään periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja omasta aloitteestaan tai jaoston esityksestä saattaa täysistuntoon käsiteltäviksi sekä sellaiset talous- ja hallintoasiat, jotka eivät ole muun toimielimen ratkaistavia.

10§

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa ja jaoston istunnossa pidetään pöytäkirjaa johon merkitään läsnäolevat jäsenet, käsiteltävänä olleet asiat, tehdyt päätökset ja eriävät mielipiteet.

11§

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa ja jaostossa on äänestettäessä asiasta äänestyksen tulosta määrättäessä noudatettava, mitä oikeudenkäymiskaaren 23 luvussa on säädetty.

12§

Kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä on oltava lyhyt selostus asiasta, ratkaisun perustelut sekä lopputulos, johon kuluttajavalituslautakunta on asiassa päätynyt.

Päätöksen sisältävä toimituskirja on viipymättä toimitettava asianomaisille.

13§

Kuluttajavalituslautakunnan päätöstaltiot sekä asianosaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä. Jos on kysymys valmistavasta toimenpiteestä toimituskirjan allekirjoittaa asianomainen esittelijä. Jäljennökset ja otteet varmentaa kuluttajavalituslautakunnan sihteeri.

14§

Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut, joilla on merkitystä kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille lain soveltamisen kannalta, tulee sopivalla tavalla julkaista.

15§

Esittelijänä toimivalta toimenhaltijalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu korkeakoulussa suoritettu toimeen soveltuva loppututkinto. Muilta toimenhaltijoilta vaaditaan sellainen kyky ja taito kuin toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

16§

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerille ja muulle henkilöstölle myöntää virkavapautta enintään kolmeksi kuukaudeksi kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja. Pidemmäksi ajaksi myöntää virkavapautta sihteerille valtioneuvosto ja muulle henkilöstölle kauppa- ja teollisuusministeriö.

17§

Viransijaisen ja avoinna olevan viran ja toimen virkaatoimittavan hoitajan määrää se viranomainen, joka siitä myöntää virkavapauden.

18§

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja ja jaostojen puheenjohtajat saavat palkkiota kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Ennen palkkioiden vahvistamista tulee asiasta pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

19§

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain (42/78) 8 §:ssä tarkoitettu lausunto on ensisijassa pyydettävä valtion viranomaiselta tai tutkimuslaitokselta. Maksettava korvaus suoritetaan asianomaista tutkimuslaitosta koskevien, valtion maksuperustelain (982/73) mukaan säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Muissa tapauksissa korvaus suoritetaan kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. Ennen yleisten perusteiden vahvistamista tulee asiasta pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

20§

Viranomaiset ovat velvolliset antamaan kuluttajavalituslautakunnalle virka-apua kuluttajavalituslautakunnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

21§

Kuluttajavalituslautakuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

22§

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kuluttajavalituslautakunnan tekemästä esityksestä vahvistaa lautakunnalle työjärjestyksen.

23§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Naantalissa 29. päivänä kesäkuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.