501/1978

Annettu Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1978

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/78) 12 §:n nojalla:

Työterveyslaitoksen tehtävät.

Työterveyslaitoksen, jota jäljempänä tässä asetuksessa nimitetään laitokseksi, tehtävänä on:

1) harjoittaa ja edistää työn ja terveyden vuorovaikutukseen kohdistuvaa tutkimusta sekä työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimusta ja kehitystyötä;

2) suorittaa toimialaansa liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja muita palvelutehtäviä;

3) suorittaa ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä, diagnosointia ja hoitoa;

4) suorittaa työtapaturmiin ja niiden torjuntaan liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja palvelutehtäviä.;

5) suorittaa työhygienian, toksikologian, työturvallisuuden, ergonomian ja muun työsuojelun ja työterveyshuollon alaan kuuluvia tutkimuksia, selvityksiä, mittauksia ja palvelutehtäviä;

6) osallistua työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden valmisteluun ja kehitystyöhön sekä suorittaa niiden edellyttämää tutkimus- ja selvitystyötä;

7) kehittää ja antaa toimialaansa kuuluvaa jatko-, täydennys- ja erikoiskoulutusta;

8) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä julkaista alan lehtiä ja muuta tiedotus- ja koulutusmateriaalia;

9) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa kirjastoja informaatiopalvelutoimintaa sekä ylläpitää työsuojelu- ja työterveysalan tietojärjestelmiä;

10) osallistua toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön;

11) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita toimialaansa liittyvistä kysymyksistä; sekä

12) suorittaa työsuojelu- ja työterveysalaan kuuluvat muut tehtävät, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi.

Tehtäviään suorittaessaan laitoksen tulee olla yhteistyössä työsuojelu- ja terveysviranomaisten sekä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Laitoksen toimintayksiköt.

Laitoksessa on keskuslaitos ja Kuopion, Lappeenrannan, Oulun, Tampereen, Turun sekä Uudenmaan aluelaitokset, jotka toimivat laitoksen osastoina.

Keskuslaitoksessa on:

1) yleinen osasto;

2) työlääketieteen osasto;

3) epidemiologian ja biostatistiikan osasto;

4) fysiologian osasto;

5) työhygienian ja toksikologian osasto;

6) psykologian osasto; sekä

7) osastona toimiva Työ-Terveys-Turvallisuus -nimisen aikakauslehden toimitus.

Osastot voivat jakautua toimistoihin, jaoksiin, laboratorioihin ja muihin toimintayksiköihin. Laitoksen tehtäviä voidaan suorittaa myös erillisissä toimintayksiköissä ja projektiryhmissä.

Tarkemmat määräykset osastoista, aluelaitoksista ja muista toimintayksiköistä sekä niiden tehtävistä annetaan työjärjestyksellä.

Valtuuskunta ja johtokunta sekä niiden tehtävät.

Laitoksen valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään 29 muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet samoin kuin heidän henkilökohtaiset varamiehensä määrää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenten tulee edustaan viranomaisia, eri yhteiskuntapiirejä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä muita työolojen kehittämisen kannalta keskeisiä järjestöjä.

Valtuuskunta kokoontuu johtokunnan, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Valtuuskunnan kokous on myös pidettävä, milloin sosiaali- ja terveysministeriö niin määrää tai vähintään kymmenen valtuuskunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii.

Valtuuskunnan tehtävänä on seurata laitoksen toimintaa sekä ylläpitää ja edistää yhteistoimintaa laitoksen ja sen tutkimus- ja muita palveluita tarvitsevien viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelu- ja työterveysalan kehittämisen kannalta keskeisten yhteisöjen välillä.

Valtuuskunta käsittelee ja ratkaisee johtokunnan esityksestä asiat, jotka koskevat:

1) esitystä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

2) ehdotusta vuosittaiseksi talousarvioksi;

3) vuosikertomuksen hyväksymistä;

4) tilinpäätöstä ja tilintarkastajain lausuntoa;

5) edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä;

6) työjärjestysesitystä;

7) taloudenhoidon ohjesäännön vahvistamista;

8) hankintaohjesäännön vahvistamista;

9) kiinteistöjen hankintaa ja luovutusta;

10) aluelaitoksen neuvottelukunnan asettamista; sekä

11) muita periaatteellisia ja laajakantoisia asioita.

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 12 muuta jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet samoin kuin heidän henkilökohtaiset varamiehensä määrää valtioneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä edustavat sosiaali- ja terveyshallinnon viranomaisia ja laitoksia. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kolme keskeisten työnantajajärjestöjen ja kolme keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi itsenäisesti omaa työtään tekevien edustavimman järjestön edustaja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään seitsemän johtokunnan jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet muista päätösvaltaisista jäsenistä on saapuvilla. änten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunnan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen toimintaa.

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) esityksen tekemistä valtuuskunnalle;

2) valtuuskunnalle tehtäviä esityksiä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, vuosittaiseksi talousarvioksi, vuosikertomukseksi sekä tilinpäätökseksi;

3) laitoksen toiminnan yleisiä suuntaviivoja ja laitoksen toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä;

4) koulutuspoliittisen ohjelman vahvistamista;

5) tutkimuspoliittisen ohjelman vahvistamista;

6) investointi- ja hankintaohjelman vahvistamista;

7) henkilöstöpoliittisen ohjelman vahvistamista;

8) laitoksen ylimpien toimihenkilöiden ja 2 §:ssä tarkoitettujen toimintayksiköiden päälliköiden sekä sellaisten toimihenkilöiden toimeen ottamista ja toimestaan vapauttamista, joilta sen mukaan kuin työjärjestyksessä on määrätty edellytetään korkeakoulun loppututkintoa;

9) laitoksen edustusta oikeusasioissa;

10) henkilökunnan palvelussuhteen ehtojen ja palkkauksen määräämisessä noudatettavia perusteita;

11) laitoksen julkaiseman työsuojelualan aikakauslehden toimitusneuvoston asettamista;

12) muita periaatteellisia ja laajakantoisia laitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä; sekä

13) muita työjärjestyksellä johtokunnalle osoitettuja asioita.

Tarkemmat määräykset valtuuskunnan ja johtokunnan kokoonkutsumisesta, kokouksista, niiden sihteereistä ja kokousten pöytäkirjaamisesta sekä pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan työjärjestyksellä.

Laitoksen toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä.
10§

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös tutkimusjohtaja ja hallintojohtaja sekä muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

11§

Pääjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen toimintaa, seurata laitoksen toimialan yleistä kehitystä ja vastata siitä, että laitos toimii taloudellisesti ja tehokkaasti;

2) valmistella johtokunnalle esitettävät asiat sekä huolehtia valtuuskunnan ja johtokunnan päätösten toteuttamisesta;

3) huolehtia laitoksen toimintayksiköiden välisestä yhteistyöstä ja pitää yhteyttä työsuojelun ja terveydenhuollon alalla toimiviin viranomaisiin ja laitoksiin;

4) ottaa toimeen ja siitä vapauttaa toimihenkilöt, joilta ei edellytetä korkeakoulun loppututkintoa, ellei tämä työjärjestyksen mukaan ole laitoksen muun toimihenkilön tehtävänä;

5) johtaa laitoksen kansainvälistä yhteistyötä; sekä

6) käsitellä ja ratkaista muut laitokselle kuuluvat asiat, joita ei ole määrätty valtuuskunnalle tai johtokunnalle.

Pääjohtajalle kuuluvia tehtäviä voidaan työjärjestyksellä siirtää muun henkilökunnan suoritettavaksi.

12§

Tutkimusjohtajan tehtävänä on:

1) johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen tutkimustoimintaa;

2) koordinoida tutkijakoulutusta; sekä

3) kehittää laitoksen kansainvälistä ja kotimaista tutkimusyhteistyötä.

Hallintojohtajan tehtävänä on:

1) johtaa, valvoa ja kehittää laitoksen hallinto- ja taloustoimintoja; sekä

2) toimia laitoksen henkilökunnan päällikkönä.

13§

Tarkemmat määräykset pääjohtajan, tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan samoin kuin henkilökunnan tehtävistä muutoin annetaan työjärjestyksellä.

14§

Laitoksen työjärjestyksen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö valtuuskunnan esityksestä. Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset laitoksen toimien pätevyysvaatimuksista, laitoksen toimintayksiköistä, asioiden käsittelymenettelystä sekä siitä, kenelle asioiden ratkaisu kuuluu.

15§

Työterveyslaitoksen henkilökunnan palkkauksen sekä muut palvelussuhteen ehdot vahvistaa valtiovarainministeriö.

Talous.
16§

Laitoksen tulee toimittaa vuosittain ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi sosiaali- ja terveysministeriölle hyväksymistä varten ministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

17§

Laitoksen tilikautena on kalenterivuosi. Laitoksen varojen hoidossa ja tilinpidossa on noudatettava kirjanpitolain (655/73) ja -asetuksen (783/73) säännöksiä sekä niiden nojalla annettuja määräyksiä.

18§

Tilintarkastajien tulee huhtikuun kuluessa antaa valtuuskunnalle kirjallinen kertomus toiminnastaan ja lausunto laitoksen hallinnosta ja tileistä.

19§

Laitoksen tulee vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle tilinpäätös sekä kertomus toiminnastaan ja tilastaan.

Laitoksen tulee ministeriön määräämässä kohtuullisessa ajassa antaa sille toiminnastaan muitakin tietoja, jotka ovat tarpeen työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetussa laissa tarkoitettua valvontaa varten.

Tarkemmat määräykset laitoksen taloudenhoidosta annetaan taloudenhoidon ohjesäännöllä.

Erinäisiä säännöksiä.
20§

Kutakin aluelaitosta varten on aluelaitoksen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muut jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä valtuuskunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenten tulee edustaa työsuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisia, eri yhteiskuntapiirejä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä kunkin aluelaitoksen tehtävät huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä ja yhteisöjä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ehdotukset aluelaitoksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi, käsitellä vuosittainen kertomus taloudenpidosta ja toiminnasta sekä seurata aluelaitoksen toimintaa ja edistää yhteistoimintaa aluelaitoksen ja sen palveluja tarvitsevien viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja muiden työsuojelun ja työolojen kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen välillä sekä tässä tarkoituksessa antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita aluelaitoksen toiminnan kehittämiseksi.

21§

Laitoksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen tahi pääjohtajan taikka hänen sijaisensa kanssa.

Johtokunta voi valtuuttaa pääjohtajan tai muun toimihenkilön yhdessä toisen toimihenkilön kanssa allekirjoittamaan juoksevien asioiden hoidossa tarvittavia asiakirjoja.

Haasteen tai muun tiedoksiannon katsotaan tulleen laitoksen tietoon, kun se on annettu tiedoksi jollekin 1 momentissa mainituista henkilöistä.

22§

Laitoksen suoritteista perittävät maksut vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö johtokunnan esityksestä.

23§

Laitoksen valtuuskunnan, johtokunnan ja aluelaitosten neuvottelukuntien jäsenten palkkiot vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

24§

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

25§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös tämän asetuksen säännösten estämättä vahvistaa laitokselle väliaikaisen työjärjestyksen ja taloudenhoidon ohjesäännön sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen työterveyslaitoksen toiminnan aloittamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myös 31 päivään elokuuta 1978 asti pääjohtajan esityksestä ratkaista asian, jonka kiireellinen ratkaiseminen laitoksen toiminnan jatkamiseksi ja taloudellisen aseman turvaamiseksi on tarpeen sen estämättä, mitä tässä asetuksessa tai väliaikaisessa työjärjestyksessä on valtuuskunnalle, johtokunnalle tai pääjohtajalle kuuluvasta ratkaisuvallasta säädetty tai määrätty.

Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.