486/1978

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1978.

Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Pöytäkirjanotetta koskeva nimike sekä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä joulukuu ta 1977 annetussa laissa (862/77), ja

lisätään väliaikaisesti 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, pöytäkirjanotetta koskevan nimikkeen jälkeen uusi Rasitustodistusta koskeva nimike sekä 14 §:ään, sellaisena kuin se on edellä mainitussa laissa, pelikortteja koskevan nimikkeen jälkeen uusi Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike seuraavasti:

10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistö tuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 150 markkaa ja kiinnitysasiassa 120 markkaa.

Rasitustodistu 40 markkaa.

Rekisteriote:


4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 10 markkaa arkilta; sekä


14 §.

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n päätöstä koskevan nimikkeen 7 kohdan mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978 ja on voimassa vuoden 1978 loppuun. Lakia sovelletaan sellaiseen lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa annettuun pöytäkirjanotteeseen, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen viimeistään kuitenkin 31 päivänä joulukuuta 1978.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.