416/1978

Annettu Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 4 §:ään sisältyvä 5 ja 6 viranomaisten ryhmä,

sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa laissa (273/73), ja

lisätään lain 10 §:ään sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), maahantulolupaa koskevan nimikkeen jälkeen Maksamismääräysilmoitusta jäljennökseen ja maksamismääräystä koskeva uusi nimike ja 30 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä marraskuuta 1954, 29 päivänä elokuuta 1975, 18 päivänä helmikuuta 1977 ja 26 päivänä toukokuuta 1978 annetuilla laeilla (402/54, 694/75, 189/77 ja 393/ 78), sen 1 momenttiin uusi 7 kohta ja pykälään uusi 4 momentti seuraavasti:

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


5 ryhmä:

Maa-, vesi-, kihlakunnan-, raastuvan- ja sotaoikeudet sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit, paitsi milloin maistraatti toimii ulosottomiehenä, sekä julkiset notaarit.

6 ryhmä:

Kaupunginviskaalit, kaupunginvoudit, nimismies ja apulaisnimismies ulosottomiehenä ja muut ulosmittauksen toimittajat.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja maksamismääräys kihlatuomarin tai raastuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä maksamismääräysasioissa 15 markkaa kumpikin.

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa:


7) siltä osin kuin kiinteistö on saatu vaihtamalla se toiseen kiinteistöön ja vaihto johtaa asianomaisen viranomaisen antaman todistuksen mukaan maa- tai metsätalouden harjoittamisen kannalta olennaisesti sopivampaan tilussijoitukseen.


Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa maatilahallitus maatalouden harjoittamisen ja metsähallitus metsätalouden harjoittamisen osalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Helsingissä 7. päivänä kesäkuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.