398/1978

Annettu Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 1978

Laki sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/48) 6 §:n 1 momentin 3 kohta ja 22 §:n 6 kohta,

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (622/65), sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 3 päivänä joulukuuta 1965 annetulla lailla ja 19 päivänä helmikuuta 1971 annetulla lailla (180/71), uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-5 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, sekä 10 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna kahdella viimeksi mainitulla lailla ja 9 päivänä toukokuuta 1975 annetulla lailla (304/75), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

Sairaanhoitoon kuuluu:


3) tarpeellisten tekojäsenten ja muiden apuneuvojen sekä apuvälineiden hankkiminen omaksi tai käytettäväksi sekä niiden korjaaminen, uusiminen ja käytön opettaminen, milloin se olosuhteisiin katsoen on kohtuullista; sekä


Niin ikään voidaan korvata sellaisia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita sekä asunnon muutostöitä, jotka ovat vamman tai sairauden johdosta välttämättömiä.


10§

Sille, jolla on vaikea vamma tai sairaus ja jonka selviytyminen kotihoidossa aiheuttaa jatkuvasti huomattavia toimeentuloa vaikeuttavia kustannuksia, voidaan 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna lisäysosana myöntää enintään 40 markkaa vuodessa.


22§

Edellä 21 §:ssä säädetty määräaika on luettava:


6) jos hakemus tarkoittaa 6 §:n 3 tai 6 momentissa taikka 24 tahi 26 §:ssä mainittuja kustannuksia, sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ne on suoritettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.