282/1978

Annettu Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 1978

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 31 päivänä elokuuta 1973 valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen 21 §:n 2 momentti sekä muutetaan 2 §, 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 3 momentti, 16 § sekä 19 §:n 1 ja 3 momentti, näistä 2 § sellaisena kuin se on 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetussa asetuksessa (306/77), 3 §:n 3 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 14 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (472/74) ja 16 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä kesäkuuta 1974 ja 7 päivänä huhtikuuta 1977 annetuissa asetuksissa (472/74 ja 306/77), näin kuuluviksi:

Vuosiloman pituus.

Virkamies saa vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; kuitenkin on virkamiehellä oikeus saada lomaa kaksikymmentäkuusi arkipäivää kahdeltatoista täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta;

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä on vuosilomaan oikeuttavaa keskeytymätöntä palvelusaikaa vähintään seitsemän vuotta; ja

3) kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen loman alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä viisitoista vuotta.

Jos virkamies ennen lomavuoden, jolla tarkoitetaan kalenterivuotta, päättymistä saavuttaa 1 momentin 3 kohdan mukaiseen pitempään lomaan oikeuttavan palvelusajan, hän saa aikaisemmin pitämästään lomasta huolimatta saman lomavuoden aikana tästä johtuvan loman pitennyksen. Pitämättä jäänyttä loman pitennystä tai sen osaa ei voida siirtää seuraavaan lomavuoteen eikä asianomaisella myöskään ole oikeutta saada siitä korvausta.

Jos loman pituutta laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.


Virassaolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuosilomaa sekä poissaoloa


2) raskauden ja synnytyksen, miespuolisen virkamiehen vastasyntyneen lapsensa hoitoon osallistumisen tahi naispuolisen virkamiehen ottolapsen ottamisen vuoksi myönnetyn virkavapauden aikana siltä osin, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan;Milloin vuosilomaan oikeuttava virkasuhde tai työsopimussuhde ei katkea ei myöskään palkaton virantoimituksen tai työsuhteen keskeytyminen katkaise vuosiloman edellytyksenä olevaa keskeytymätöntä palvelusta.

13§

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön tai raskauden ja synnytyksen vuoksi virkavapaana tahi miespuolinen virkamies vastasyntyneen lapsensa hoitoon osallistumisen ja naispuolinen virkamies ottolapsen ottamisen vuoksi virkavapaana sellaisen ajan osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan, on loma, jos virkamies sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Virkamiehellä on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtämiseen, mikäli loman tai sen osan alkaessa tiedetään, että virkamies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tahi että miespuolinen virkamies tulee saamaan virkavapautta vastasyntyneen lapsensa hoitoon osallistumisen ja naispuolinen virkamies ottolapsen ottamisen vuoksi sellaisen ajan osalta kuin edellä on mainittu.


Talvilomapitennys.
16§

Milloin 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna kuin lomakautena, myönnetään loma tältä osin pitennettynä puolella, kuitenkin enintään asianomaisen koko loman puolesta määrästä ja siten, että 1 kohdan mukaisessa lomassa on pitennys enintään seitsemän ja 2 kohdan mukaisessa lomassa enintään kuusi arkipäivää.

Milloin 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan määräytyvästä vuosilomasta pidetään enintään kolmekymmentä arkipäivää lomakautena, myönnetään loma kolmella arkipäivällä pitennettynä. Oikeus loman pitennykseen on virkamiehellä, jolla on oikeus lomaan kahdeltatoista lomanmääräytymiskuukaudelta.

Jos loman pitennystä laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi pitää lomakautena, tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan myönnetystä lomasta, samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tai alkaa edellisen lomakauden jälkeen, ei asianomaisella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetystä, jos

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka raskaudesta ja synnytyksestä, miespuolisen virkamiehen vastasyntyneen lapsensa hoitoon osallistumisesta ja naispuolisen virkamiehen ottolapsen ottamisesta siltä osalta, johon sairausvakuutuslain mukaan tulevan äitiysrahan katsotaan kohdistuvan; tai

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edellä mainituista syistä, mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla vähintään 70 päivää.

Vuosilomakorvaus virkasuhteen päättyessä.
19§

Milloin virkasuhde valtioon päättyy, on virkamiehellä oikeus saada varsinaista palkkaustaan vastaava lomakorvaus tai vuosiloma yhtä monelta lomanmääräytymiskuukaudelta kuin hän 2-6 §:n mukaan saisi lomaa 3 §:ssä tarkoitetun lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä palvellun ajan perusteella niiltä virkasuhteen päättymistä edeltäneiltä kalenterikuukausilta, joilta hän siihen mennessä ei ole saanut lomaa tai korvausta.


Edellä tässä pykälässä tarkoitettu oikeus lomakorvaukseen tai vuosilomaan on myös asevelvollisena vakinaista palvelusta suorittamaan ryhtyvällä virkamiehellä, jos hän sitä haluaa, vaikka hänen virkasuhteensa ei ole päättynyt.


Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1978 lukien, kuitenkin siten, että 3 §:n 3 momentin 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1978 lukien ja että oikeus 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen vuosilomaan tulee 1 päivänä huhtikuuta 1978 alkavalta lomanmääräytymisvuodelta. Lomanmääräytymisvuodelta 1. 4. 1977 - 31. 3. 1978 on sellaisella virkamiehellä, jonka vuosilomaan oikeuttava keskeytymätön palvelusaika on 31. 3. 1978 mennessä jatkunut vähintään seitsemän vuotta, oikeus saada kahdeltatoista täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta vuosilomaa kaksikymmentäkahdeksan arkipäivää ja 16 §:n 1 momentin mukaisesti laskettua talvilomapitennystä enintään kuusi arkipäivää.

Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.