280/1978

Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1978.

Valtioneuvoston päätös viranomaisten yhteistoiminnasta räjähdysainetarkastusten suorittamisessa.

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Räjähdysaineturvallisuutta valvovien eri viranomaisten tulee valvontaa suorittaessaan olla keskenään yhteistoiminnassa niin kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) räjähdysaineella räjähdysaineasetuksen (696/71) 2 §:ssä ja räjähdysaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (972/71) liitteessä n:o 1 mainittua ainetta, välinettä tai valmistetta; sekä

2) räjähdysainetarkastuksella kaikkea räjähdysaineiden valmistukseen, maahantuontiin, varastointiin, hallussapitoon, myyntiin tai muuhun luovutukseen, kuljetukseen, käyttöön sekä laaduntarkkailuun liittyvää tarkastusta.

3 §

Räjähdysainetarkastuksia suorittavia viranomaisia (tarkastusviranomaisia) ovat:

1) kauppa- ja teollisuusministeriön alainen teknillinen tarkastuslaitos;

2) sisäasiainministeriön johdolla toimivat poliisi- ja paloviranomaiset;

3) puolustusministeriö; sekä

4) sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työsuojeluviranomaiset.

Tarkastusviranomaisia ovat myös ne sotilas-, rajavartio- ja poliisiviranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu räjähdysaineturvallisuuden valvonta oman hallinnonalansa piirissä.

Tässä päätöksessä tarkoitetaan tarkastusviranomaisella myös tarkastuksen suorittavaa viran- tai toimenhaltijaa.

2 luku

Yhteistoiminta tarkastusten suorittamisessa

4 §

Tarkastusviranomaisen havaitessa, että säännöstä tai määräystä, jonka valvonta kuuluu muulle tarkastusviranomaiselle, rikotaan, tulee sen ilmoittaa asiasta viipymättä sanotulle viranomaiselle.

5 §

Tarkastusviranomaisen tulee valvontaa suorittaessaan mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, että annettavat luvat, määräykset ja ohjeet eivät ole ristiriidassa muiden tarkastusviranomaisten antamien lupien, määräysten ja ohjeiden kanssa.

6 §

Milloin tarkastusviranomainen toteaa epäkohdan tai puutteellisuuden, josta saattaa olla seurauksena välitön hengen tai terveyden vaara, sen tulee heti ryhtyä asiantilan korjaamiseksi välttämättömiin toimenpiteisiin. Suorittamastaan toimenpiteestä viranomaisen tulee välittömästi ilmoittaa sille tarkastusviranomaiselle, jolle toimenpiteen suorittaminen olisi ensisijaisesti kuulunut.

7 §

Jos ilmenee, että eri tarkastusviranomaiset ovat antaneet määräyksiä tai ohjeita, jotka ovat keskenään sillä tavoin ristiriitaisia, ettei jotakin määräystä tai ohjetta voida noudattaa rikkomatta toista määräystä tai ohjetta, asianomaisten viranomaisten on kiireellisesti neuvoteltava siitä, miten määräyksiä tai ohjeita on muutettava, jotta ristiriita poistuu.

Jolleivät paikalliset tai piiriviranomaiset viivytyksettä saa asiaa ratkaistuksi, niiden on ilmoitettava ylemmille viranomaisille, jotka ovat teknillinen tarkastuslaitos, sisäasiainministeriö ja puolustusministeriö sekä työsuojeluhallitus. Näiden viranomaisten on ilmoituksen saatuaan ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, joihin asiassa on aihetta.

8 §

Tarkastusviranomaisen on ilmoitettava työpaikkaan kohdistuvasta räjähdysainetarkastuksesta asianomaiselle työnantajalle tai tämän edustajalle sekä kyseisen työpaikan työsuojeluvaltuutetulle tai muulle työntekijöiden edustajalle. Tarkastuksesta on ilmoitettava ennakolta, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarkastusviranomaisen tulee mahdollisuuksien mukaan olla mukana oman hallinnonalansa piirissä muun tarkastusviranomaisen suorittamassa tarkastuksessa ja ilmoittaa tälle ne toimenpiteet, joita jokin muu tarkastusviranomainen mahdollisesti on edellyttänyt.

3 luku

Yhteistarkastukset

9 §

Teknillisen tarkastuslaitoksen on kerran vuodessa annettava poliisi-, palo- ja työsuojeluviranomaisille tilaisuus osallistua järjestämiinsä räjähdysainetarkastuksiin (yhteistarkastukset) niissä valvontaansa kuuluvissa kohteissa, joissa valmistetaan räjähdysaineita, sekä muissa tarkastusviranomaisten keskenään mahdollisesti erikseen sopimissa kohteissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tarkastusviranomaisten on toimitettava toisilleen ilmoitus 1 momentissa tarkoitetuissa kohteissa suorittamistaan tarkastuksista viimeistään neljän viikon kuluttua tarkastuksesta. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi tarkastuskohteissa mahdollisesti edellytetyt toimenpiteet, ja siihen tulee liittää jäljennös tarkastuspöytäkirjasta, jos sellainen on laadittu.

10 §

Puolustusministeriön ja työsuojeluviranomaisten tulee vuosittain neuvotella ja sopia niistä puolustusminiteriön hallinnonalan tarkastuskohteista, joissa mainitut viranomaiset suorittavat yhteistarkastuksen.

Työsuojeluviranomaisten on tehtävä 9 §:n 2 momentin mukainen ilmoitus puolustusministeriölle puolustusministeriön hallinnonalan kohteissa suorittamistaan tarkastuksista.

4 luku

Yhteistoiminta säännösten ja määräysten valmistelussa

11 §

Räjähdysaineita koskevia säännöksiä ja määräyksiä valmistelevan viranomaisen tulee tarjota muille tarkastusviranomaisille sekä edustavimman työnantaja- ja työntekijäjärjestön edustajille tilaisuus osallistua räjähdysainelainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanosta annettavia säännöksiä ja määräyksiä valmistelevien elinten toimintaan.

Laadituista räjähdysaineita koskevista säännös- tai määräysehdotuksista tulee pyytää lausunto muilta tarkastusviranomaisilta sekä 1 momentissa tarkoitetuilta järjestöiltä.

12 §

Jollei säännöksiä ja määräyksiä valmisteltaessa päästä tarkastusviranomaisten kesken yksimielisyyteen periaatteellisessa tai laajakantoisessa asiassa, ratkaisee asian valtioneuvosto.

5 luku

Voimaantulo

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1978.

Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1978.

Ministeri
Esko Rekola

Teollisuusneuvos
M. Hiillosvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.