235/1978

Annettu Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1978

Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun asetuksen (321/69) 57, 58 ja 62 § näin kuuluviksi:

57§

Lääninhallituksen on tehtävä hallussaan olevaan jäljennökseen täytäntöönpanokirjasta merkintä siitä, mille ulosottomiehelle täytäntöönpanotehtävä on annettu ja milloin se tapahtui ulosottoviranomaisten toimenpiteistä, etsintäkuulutuksen antamisesta, oikaisemisesta ja peruuttamisesta, haastamisesta ja muuntorangaistuksen määräämistä koskevan asian ratkaisemisesta, menetetyksi tuomitun tietyn esineen tai muun valtion haltuun otettavaksi määrätyn omaisuuden luovuttamisesta asianomaiselle viranomaiselle sekä muista kutakin asiaa koskevista toimenpiteistä.

Jäljennökseen täytäntöönpanokirjasta on myös merkittävä sakosta tai saamisesta suoritetut maksut, ulosottomiehen tilittämät rahamäärät, menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet rahamäärät, muunnettujen tai niiden sakkojen, joista muuntorangaistus on jätetty määräämättä, rahamäärät sekä perittävänä olevasta sakosta tai saamisesta laillisesta syystä poistetut ja lyhennetyt rahamäärät.

Kunkin vuoden päätyttyä lääninhallituksen on laadittava kaikista vuoden vaihteessa tilittämättä olevista ennen tilivuoden alkua lääninhallitukselle täytäntöönpantaviksi tulleista asioista jäämäluettelo. Jäämäluettelo voidaan laatia kokonaan tai osaksi myös siten, että kultakin vuodelta tilittämättä olevat asiat siirretään sellaisinaan jäämäluetteloksi. Tällöinkin on selvitettävä, kuinka paljon perittävänä olevan sakon tai saamisen rahamäärästä on tilittämättä sekä tehtävä siitä merkintä jäämäluetteloon.

58§

Vuositiliin merkitään vastattavien puolelle edellisen vuoden lopussa tilittämättä olleiden sakkojen ja saamisten rahamäärät sekä tilivuonna täytäntöönpantaviksi tulleiden sekä muusta syystä vastattaviksi otettuja sakkoja ja saamisten määrät. Vastaavien puolelle merkitään sakoista ja saamisista sekä menetetyksi tuomitun omaisuuden myynnistä kertyneet määrät, niiden sakkojen rahamäärä, jotka on muunnettu vankeudeksi tai joista muuntorangaistus on jätetty määräämättä, laillisesta syystä poistettujen tai lyhennettyjen sakkojen ja saamisten sekä vuoden lopussa tilittämättä olevien sakkojen ja saamisten rahamäärät. Merkinnät sakoista ja saamisista on tehtävä erikseen.

Menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta omaisuutta koskevista täytäntöönpanoasioista lääninhallituksen on kultakin vuodelta laadittava yhteenveto, josta ilmenee edelliseltä vuodelta tilivuodelle siirtyneiden ja tilivuonna täytäntöönpantaviksi tulleiden sekä tilivuoden päättyessä täytäntöönpanematta olevien asioiden lukumäärä.

62§

Lääninhallituksen on tilivuoden päätyttyä ennen seuraavan huhtikuun 1 päivää ilmoitettava valtiontalouden tarkastusvirastolle, milloin vuositili siihen liittyvine selvityksineen on tarkastettavissa.

Helsingissä 30. päivänä maaliskuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.