159/1978

Annettu Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 1978

Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Työsuojelu- ja työterveysalan tutkimus- ja palvelutoimintaa varten on työterveyslaitos, joka on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö. Työterveyslaitoksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työterveyslaitoksessa on keskuslaitos ja aluelaitoksia.

Työterveyslaitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön johdon ja valvonnan alaisena.

Työterveyslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimusta ja suorittaa työpaikoilla tai muutoin työympäristössä esiintyvien terveydellisten vaarojen ja haittojen ehkäisemiseen ja poistamiseen sekä muuhun työsuojeluun ja työterveyshuoltoon liittyvää selvitys-, mittaus-, palvelu-, koulutus-, julkaisu-, tiedotus- sekä ammattitautien diagnosointi- ja hoitotoimintaa ja suorittaa muut sille säädetyt tai määrätyt työsuojelu- ja työterveysalaan kuuluvat tehtävät.

Työterveyslaitoksen toiminnan rahoittamiseksi suoritetaan valtion vuotuisessa tulo- ja menoarviossa hyväksytyn toiminnan laajuuden mukaan vuosittain valtionosuutena neljä viidesosaa sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän laitoksen talousarvion mukaisista kustannuksista.

Tulo- ja menoarvion rajoissa työterveyslaitokselle voidaan työsuojelu- ja työterveysalan tutkimus- ja palvelutoimintaan liittyvien erityistehtävien suorittamista tai erityistä tukea tarvitsevia toimintoja varten antaa lisättyä valtionapua.

Työterveyslaitoksen ylintä johtoa varten valtioneuvosto nimeää kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtuuskunnan ja johtokunnan, joissa sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, ovat edustettuina työsuojelun kehittämisen kannalta keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Työterveyslaitoksen hallinnosta muuten säädetään tarkemmin asetuksella.

Työterveyslaitos voi tehdä sitoumuksia, saada nimiinsä oikeuksia, kantaa ja vastata sekä omistaa kiinteää omaisuutta. Työterveyslaitos saa harjoittaa sellaista elinkeinotoimintaa, joka on tarpeen työterveyslaitoksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

Työterveyslaitoksen suoritteista perittäviä maksuja vahvistettaessa on soveltuvin osin otettava huomioon, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty, kuitenkin siten, että sosiaali- ja terveysministeriö määrää, mistä suoritteista maksuja peritään samoin kuin kiinteiden maksujen suuruudesta ja suoritekohtaisten maksujen suuruuden laskemisesta. Niin ikään sosiaali- ja terveysministeriö päättää siitä, missä laajuudessa ja minkä suuruisina tässä pykälässä tarkoitetut maksut voidaan periä valtion virastoilta ja laitoksilta.

Valtuuskunnan ja johtokunnan jäsenet sekä laitoksen toimihenkilöt toimivat tehtävässään virkamiehen vastuulla. Valtuuskunnan ja johtokunnan jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

Työterveyslaitoksen hallinnon ja tilien tarkastamista varten sillä on oltava kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitsee sosiaali- ja terveysministeriö.

Työterveyslaitoksella on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

10§

Työterveyslaitoksen valtuuskunnan ja johtokunnan jäsen sekä toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa, mitä hän tässä laissa säädettyjä tehtäviä täyttäessään on saanut tietää työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksista taikka yksityisen työntekijän terveydentilasta tahi henkilökohtaisista olosuhteista taikka muusta seikasta, joka erityisen säännöksen tai asian laadun mukaan on pidettävä salassa.

11§

Joka rikkoo 10 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden on tuomittava, jollei tekoa ole rangaistava virkarikoksena, työsuojelutietojen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Edellä 1 momentissa mainitusta rikoksesta ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole rikosta syytteeseen ilmoittanut.

12§

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta ja täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Lain voimaantullessa yksityisen Työterveyssäätiön ylläpitämä Työterveyslaitos jatkaa toimintaansa tässä laissa tarkoitettuna työterveyslaitoksena sen mukaan kuin Työterveyssäätiön ja valtion välillä on sovittu. Ne sitoumukset, joista valtio on vastannut ja jotka mainitaan edellämainitussa sopimuksessa, siirtyvät kuitenkin samanaikaisesti laitoksen vastattaviksi.

Julkisoikeudellisen työterveyslaitoksen toiminnan rahoitus järjestetään vuosina 1978 ja 1979 sen estämättä, mitä 3 §:ssä on säädetty. Vuonna 1978 Työterveyssäätiölle ja julkisoikeudelliselle työterveyslaitokselle myönnetään valtionapua ja muita julkisia avustuksia sen mukaan kuin valtion sanotun vuoden tulo- ja menoarviossa määrätään. Vuonna 1979 suoritetaan julkisoikeudelliselle työterveyslaitokselle 5 prosenttia arpajaislain (491/65) perusteella kertyvästä, raha-automaattiasetuksessa (676/ 67) tarkoitetun raha-automaattiyhdistyksen toiminnasta saadusta puhtaasta tuotosta sekä 35 prosenttia tapaturmavakuutuslain (608/ 48) 35 §:ssä tarkoitetuista työturvallisuustyöhön käytettävistä varoista. Laitokselle vuonna 1979 suoritettava valtionosuus määräytyy siten, että 3 §:n mukaisesta laskennallisesta valtionosuudesta vähennetään raha-automaattiyhdistyksen tuotosta ja työturvallisuustyöhön käytettävistä varoista laitokselle osoitettavien avustusten määrä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24. päivänä helmikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Olavi Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.