42/1978

Annettu Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Laki kuluttajavalituslautakunnasta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimivalta ja järjestysmuoto.

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia valituksiin, joita kuluttajat tekevät yksittäisissä asioissa kuluttajan suojalaissa (38/78) tarkoitettujen, hankkimiensa kulutushyödykkeiden laadusta taikka elinkeinonharjoittajan suorituksesta.

Kuluttajavalituslautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa tuomioistuimille lausuntoja niiden käsitellessä 1 momentissa tarkoitettuja asioita

Kuluttajavalituslautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja ja vähintään yhdeksäntoista sivutoimista jäsentä. Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä kullekin jäsenelle varamiehen määrää valtioneuvosto eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan toimikausi kestää, kunnes uuden lautakunnan kokoonpano on määrätty.

Lautakunnan puheenjohtajan lisäksi jäsenistä vähintään kolme määrätään jaoston puheenjohtajaksi. Yksi heistä määrätään lautakunnan varapuheenjohtajaksi. Jos puheenjohtaja tai jäsen toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi ajaksi.

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja tuomarin tehtäviin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla kuluttaja-asioihin perehtyneitä.

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja jaostojen puheenjohtajien tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Lautakunnassa tulee olla palkansaajien, kuluttajien, kaupan, maatalouden ja teollisuuden edustus. Erilaisten yhteiskunnallisten näkemysten tulee olla tasapuolisesti edustettuina lautakunnassa.

Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteerin virka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Lautakunnassa voi lisäksi olla ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Sihteerin nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön ottaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

Edellä 1 §:ssä mainitut asiat käsitellään kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa tai jaostoissa.

Täysistunnossa on käsiteltävä periaatteellisesti tärkeät asiat. Täysistunnon käsiteltävistä asioista säädetään asetuksella. Täysistuntoon ottavat osaa lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää. Täysistunto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä.

Jaostoon kuuluu sen puheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun siinä on läsnä vähintään kolme jäsentä. Jaostojen käsiteltävien asioiden jakoperusteet sekä jäsenet jaostoihin määrää valtioneuvosto. Jaostojen jäseniä määrättäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että jaostossa on edustettuna sen käsiteltävien asioiden edellyttämä asiantuntemus.

Asian käsittely.

Asiassa, joka on kirjallisesti saatettu kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi, on annettava kirjallinen päätös. Jos tiedetään, että sama asia on vireillä tuomioistuimessa tai että siinä on annettu tuomioistuimen ratkaisu, lautakunta ei saa antaa päätöstä. Tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa on lautakunnan tarvittaessa lähetettävä tuomioistuimelle lausunto omasta aloitteestaan.

Kuluttajavalituslautakunnan päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen. Asianosainen voi saattaa lautakunnassa käsitellyn asian yleisen alioikeuden käsiteltäväksi.

Kuluttajavalituslautakunnan käsiteltävien asioiden valmistelussa on pyrittävä sovintoon. Valmistelussa on myös pyrittävä selvittämään, onko asiaa käsitelty muissa toimielimissä.

Hakijan vastapuolta on pyydettävä vastaamaan hakemukseen.

Kuluttajavalituslautakunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja. Lausunnoista suoritetaan korvausta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Kuluttajavalituslautakunnan asia- ja toimituskirjat annetaan maksuitta.

Asianosaiset vastaavat itse kuluistaan, jotka käsittely lautakunnassa on aiheuttanut.

Erinäisiä säännöksiä.
10§

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajaa ja jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

11§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.