41/1978

Annettu Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Laki markkinatuomioistuimesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Toimivalta ja järjestysmuoto.

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaisee erikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain (38/78) ja kuluttaja-asiamiehestä annetun lain (40/78) mukaan kuuluvat markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat.

Markkinatuomioistuimessa on sivutoiminen puheenjohtaja ja kahdeksan sivutoimista jäsentä. Yksi jäsenistä määrätään varapuheenjohtajaksi.

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ja jäsenet sekä kullekin jäsenelle varamiehen nimittää tasavallan presidentti neljäksi vuodeksi. Heillä on toimikautenaan sama virassapysymisoikeus kuin tuomarilla. Jos joku heistä toimikautenaan eroaa tai kuolee, on tilalle nimitettävä toinen henkilö jäljellä olevaksi ajaksi.

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita ja tuomarin tehtäviin perehtyneitä. Markkinatuomioistuimen puheenjohtajaan, jäsenten ja näiden varamiesten tulee olla kuluttajaa-asioihin perehtyneitä.

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden jäsenen sekä heidän varamiestensä tulee olla henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien etuja. Kolme jäsentä ja heidän varamiehensä nimitetään palkansaajien ja kuluttajien sekä kolme jäsentä ja heidän varamiehensä elinkeinonharjoittajien etujärjestöjen esityksestä. Tullakseen huomioon otetuiksi on etujärjestöjen esityksissä mainittava kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin on nimitettäviä jäseniä ja varamiehiä.

Markkinatuomioistuimessa on sihteerin virka. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Markkinatuomioistuimessa voi olla ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Sihteerin nimittää markkinatuomioistuin. Muun henkilöstön ottaa markkinatuomioistuimen puheenjohtaja.

Markkinatuomioistuin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Asian käsittelyyn osallistuvat puheenjohtaja ja kaikki jäsenet. Poissa olevan sijaan tulee varamies. Markkinatuomioistuimen varapuheenjohtajan toimiessa puheenjohtajana tulee hänen sijalleen varamies.

Markkinatuomioistuin on päätösvaltainen, kun siinä on läsnä puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Asian käsittely.

Asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamasta markkinointitoimen tai sopimusehdon kieltämistä koskevaa asiaa markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, sen on oikeutettu tekemään palkansaajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

Hakemuskirjassa on ilmoitettava:

1) sen elinkeinonharjoittajan tai muun henkilön nimi, kotipaikka ja postiosoite, johon vaatimus kohdistuu;

2) vaatimus ja sen perusteet; sekä

3) tosiseikat, joihin hakija nojautuu. Hakijan on allekirjoitettava hakemus.

Hakemus on puheenjohtajan toimesta annettava tiedoksi sille, johon vaatimus on kohdistettu. Tiedoksiantoon on kieltoa koskevassa asiassa liitettävä kehotus määräajassa vastata hakemukseen. Vastauksen tulee sisältää lausunto hakijan vaatimuksesta ja sen perusteista ja siinä on mainittava ne tosiseikat, joihin vastaus perustuu.

Markkinatuomioistuimen istuntoon puheenjohtajan on kutsuttava kuluttaja-asiamies ja muut 1 momentissa tarkoitetut asianosaiset sekä ne muut henkilöt, joita asia välittömästi koskee.

Kutsun ja hakemuksen tiedoksiannossa on käytettävä haastetiedoksiantoa tai saantitodistusmenettelyä.

Hakemus väliaikaisesta kiellosta on otettava käsiteltäväksi markkinatuomioistuimen istunnossa viimeistään kahdeksantena päivänä hakemuksen saapumisesta. Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, vaikkei kutsua asian käsittelyyn ole saatu annettua tiedoksi sille, jota kieltovaatimus koskee.

10§

Ennen varsinaista käsittelyä on puheenjohtajan johdolla asiaa valmisteltava niin, että se voidaan viivytyksettä ratkaista. Valmistelu voi olla kirjallista tai suullista.

Valmistelussa on erityisesti pyrittävä erottamaan riidanalaiset seikat niistä, joita asiassa on pidettävä riidattomina.

11§

Jos hakija jää pois markkinatuomioistuimen istunnosta, asia jää sillensä. Jos vastapuoli jää pois, asia voidaan poissaolosta huolimatta ratkaista.

12§

Markkinatuomioistuin voi hankkia selvitystä omasta aloitteestaan sekä velvoittaa elinkeinonharjoittajan antamaan asian selvittämistä varten tarpeellisia tietoja. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Tietoa, joka sisältäisi liike- tai ammattisalaisuuden paljastamisen, ei saa velvoittaa antamaan, ellei siihen ole erityistä syytä. Jos tällainen tieto on määrätty annettavaksi, voi markkinatuomioistuin päättää, että asian käsittely tältä osin tapahtuu suljetuin ovin noudattamalla, mitä oikeudenkäytön julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa on säädetty.

13§

Markkinatuomioistuimen päätöksessä tulee olla lyhyt selostus asiasta, perustelut ja päätöslauselma.

Milloin päätöksessä on määrätty kielto tai oikaisutoimenpide, siinä on nimettävä ne, joihin toimenpide kohdistuu, sekä ilmoitettava aika, josta lukien määräystä on noudatettava.

Jollei päätöstä julisteta, se on annettava tiedoksi asianosaisille 8 §:n 3 momentissa mainitulla tavalla.

14§

Markkinatuomioistuimessa todistajana tai asiantuntijana kuullulle suoritetaan valtion varoista korvausta sen mukaan kuin valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) on säädetty.

Markkinatuomioistuin voi velvoittaa päätöksessään muun asianosaisen kuin kuluttaja-asiamiehen korvaamaan valtiolle sen varoista maksetut 1 momentissa mainitut kustannukset.

15§

Markkinatuomioistuimen käsiteltävään asiaan kuuluvia asiakirjoja ei sisällytetä markkinatuomioistuimen pöytäkirjaan, vaan niistä muodostetaan erillinen asiakirjavihko.

Markkinatuomioistuimen asia- ja toimituskirjat annetaan maksuitta.

Asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan markkinatuomioistuimessa.

16§

Markkinatuomioistuimen päätökseen ei saa hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Elinkeinonharjoittaja tai muu, jonka maksettavaksi on markkinatuomioistuimen päätöksellä tuomittu kiellon tai oikaisutoimenpiteen tehosteeksi asetettu uhkasakko, saa kuitenkin hakea korkeimmalta oikeudelta muutosta tähän päätökseen uhkasakon määrän osalta. Muutoksenhaun määräajoista ja muutoksenhakumenettelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa on säädetty muutoksenhausta hovioikeuden riita-asiassa antamaan tuomioon. Markkinatuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Ylimääräisessä muutoksenhaussa on noudatettava soveltuvilta kohdin oikeudenkäymiskaaren 31 luvun riitaa-asioita koskevia säännöksiä, kuitenkin niin, että myös kantelu on tehtävä korkeimpaan oikeuteen.

17§

Muutoin noudatetaan asian käsittelyssä soveltuvin osin mitä oikeudenkäynnistä riita-asiassa on säädetty.

Erinäisiä säännöksiä.
18§

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ja jäsenen on vannottava tuomarinvala, jollei hän ole sitä aikaisemmin tehnyt. Vala vannotaan yleisessä tuomioistuimessa tai markkinatuomioistuimessa.

19§

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajaa ja jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

20§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

21§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.