40/1978

Annettu Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Laki kuluttaja-asiamiehestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Kuluttajansuojalaissa (38/78) tarkoitettujen markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn noudattamisen valvontaa sekä kuluttajien oikeusaseman turvaamista varten on kuluttaja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka.

Kuluttaja-asiamiehen päätehtävänä on markkinoinnin ja sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta.

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa yksittäisen asian hoitamisessa, jos se on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeää.

Kuluttaja-asiamies voi myös siinä laajuudessa kuin se on muiden tehtävien hoidon kannalta mahdollista avustaa kuluttajaa, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajavalituslautakunnan paatosta.

Kuluttaja-asiamiehellä on toimisto, jossa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa tarpeellinen määrä esittelijöitä ja muuta henkilökuntaa.

Kuluttaja-asiamiehen tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut ja hyvin perehtynyt kuluttaja-asioihin. Kuluttaja-asiamiehen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ehdotuksesta virkaa haettavaksi julistamatta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kuluttaja-asiamieheksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta valtion virkaa tai tointa siksi ajaksi, jonka hän toimii kuluttaja-asiamiehenä.

Esittelijän nimittää kuluttaja-asiamiehen esityksestä valtioneuvosto tai kauppa- ja teollisuusministeriö sen mukaan kuin asetuksella erikseen säädetään.

Muun henkilöstön ottaa kuluttaja-asiamies.

Kuluttaja-asiamiehen on vuosittain annettava toiminnastaan valtioneuvostolle kertomus, joka sisältää tietoja kertomusvuonna käsitellyistä asioista. Lisäksi kertomuksessa on oltava selostus havainnoista kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön noudattamisesta ja sen uudistamistarpeista.

Havaitessaan elinkeinonharjoittajan ryhtyneen lainvastaiseen toimenpiteeseen, kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja vapaaehtoisesti luopumaan siitä. Tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen on ryhdyttävä asian edellyttämiin pakkotoimiin tai saatettava asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamies voi kieltää markkinointitoimen tai sopimusehdon käyttämisen asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta tai muutoin merkitykseltään huomattava. Kielto raukeaa, jos se, jota kieltomääräys koskee, ilmoittaa asetetussa vähintään kahdeksan päivän määräajassa päätöksen tiedoksi saannista kuluttaja-asiamiehen toimistossa kirjallisesti tai suullisesti vastustavansa kiellon määräämistä.

Jos markkinointitoimen tai sopimusehdon käyttäminen on asian laajuuden tai markkinointitoimen nopean vaikutuksen johdosta taikka muusta erityisestä syystä tarpeen estää kiireellisesti, kuluttaja-asiamies voi väliaikaisesti antaa tätä tarkoittavan kiellon. Kuluttaja-asiamiehen on saatettava väliaikaista kieltoa koskeva määräyksensä kolmen päivän kuluessa sen antamisesta markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi uhalla, että kielto muuten raukeaa.

Ennen kuin kuluttaja-asiamies kieltää markkinointitoimen tai sopimusehdon käyttämisen, antaa väliaikaisen kiellon tai saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi, hänen on varattava elinkeinonharjoittajalle tilaisuus tulla kuulluksi, jollei asian kiireellisyydestä tai erityisestä syystä muuta johdu.

Elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan kuluttaja-asiamiehelle markkinointia ja sopimusehtoa koskevia tarpeellisia tietoja.

Tietoa, joka sisältäisi liike- tai ammattisalaisuuden paljastamisen, ei saa velvoittaa antamaan, ellei siihen ole erityistä syytä. Tällaista tietoa ei saa ilmaista sivulliselle.

10§

Kuluttaja-asiamies voi asettaa määräämänsä kiellon sekä tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon.

Kysymyksen uhkasakon tuomitsemisesta ratkaisee markkinatuomioistuin.

11§

Määrätessään 7 §:ssä tarkoitetun kiellon tai uhkasakolla tehostetun 9 §:ssä tarkoitetun tietojenantovelvollisuuden kuluttaja-asiamiehen on tehtävä kirjallinen päätös ja huolehdittava sen antamisesta tiedoksi asianosaisille.

12§

Kuluttaja-asiamiehen asia- ja toimituskirjat annetaan maksuitta.

13§

Kuluttaja-asiamiestä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

14§

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

15§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 20. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.