982/1977

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisellä vesi- ja viemärilaitoksella tarkoitetaan tässä laissa kunnan tai kuntainliiton omistamaa taikka kunnan yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi hyväksymää laitosta, jonka tehtävänä on huolehtia yhdyskunnan vedenhankinnasta ja viemäröinnista.

Mitä tässä laissa säädetään yleisestä vesi- ja viemärilaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös sellaisesta laitoksesta, jonka tehtävänä on huolehtia vain yhdyskunnan vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Vedenhankinnalla tarkoitetaan tässä laissa veden toimittamista ensisijaisesti talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröinnillä jäte-, sadeja perustusten kuivatusvesien poisjohtamista ja puhdistamista.

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaalueella tarkoitetaan tässä laissa aluetta, jota palvelemaan laitos on järjestänyt tai järjestää vedenhankinnan ja viemäröinnin.

Toiminta-alueen määrää asianomaisen kunnan kunnanvaltuusto. Toiminta-alueen tulee olla tarkoituksenmukainen ja sellainen, että vedenhankinta ja viemäröinti voidaan sen puitteissa järjestää ja hoitaa taloudellisesti.

Muun kuin kunnan tai kuntainliiton omistaman vesi- ja viemärilaitoksen hyväksyy yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi laitoksen hakemuksesta sen kunnan kunnanvaltuusto, jonka alueella laitoksen toiminta-alue sijaitsee.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos palvelee suurehkon kuluttajajoukon tarvetta ja että sen voidaan katsoa kykenevän asianmukaisella tavalla huolehtimaan sille kuuluvista tehtävistä toiminta-alueellaan.

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen tulee, sen mukaan kuin taloudelliset edellytykset sallivat, kehittää toiminta-alueensa vedenhankintaa ja viemäröintiä yhdyskunnan muun kehityksen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Milloin terveydelliset syyt tai suurehkon kuluttajajoukon tarve muutoin niin vaativat, kunnan on pidettävä huolta siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin vedenhankinnan ja viemäröinnin järjestämiseksi kunnan tai tehtävään soveliaan yhteisön omistaman yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toimesta.

Yleinen vesi- ja viemärilaitos on velvollinen sallimaan toiminta-alueellaan sijaitsevan kiinteistön liittymisen laitoksen vesijohtoon ja viemäriin 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten liittymismääräysten mukaisesti.

Mitä 1 momentissa on säädetty kiinteistön liittymisestä, ei koske sellaista tehdasta, laitosta, yritystä liikettä tai muuta niihin verrattavaa liittyjää, joka vedenkulutuksensa tai viemäreihin johtamansa jäteveden laadun tai määrän vuoksi vaikeuttaisi yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa tai sen mahdollisuuksia tyydyttävästi hoitaa tehtäviään siihen liitettyjen muiden kiinteistöjen osalta.

Velvollisuudesta liittyä yleisen vesi- ja viemärilaitoksen vesijohtoon ja viemäriin säädetään terveydenhoitolaissa.

Alueella, jolle on vahvistettu tai laadittavana rakennuslaissa tarkoitettu kaava, ei saa rakentaa yleistä vesi- ja viemärilaitosta siten, että vahvistetun tai laadittavan kaavan toteuttaminen vaikeutuu.

Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen kuuluvat kaikki sen toimintaa varten tarpeelliset laitteet ja rakennelmat kuten vedenottamot, vedenpuhdistamot, pumppaamot, vesisäiliöt ja vesijohdot sekä putki-, tunneli- ja avoviemärit, tarkastus- ja sadevesikaivot ja muut niihin verrattavat laitteet sekä viemäriveden pumppaamot ja puhdistamot. Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen eivät kuitenkaan kuulu 9 §:ssä tarkoitetut kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot.

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen tulee määrätä jokaista sen vesijohto- ja viemäriverkkoon liitettävää kiinteistöä varten erityiset liittymiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä jollei erityisestä syystä muuta johdu. Alueella, jolle ei ole vahvistettu asemakaavaa tai rakennuskaavaa, ei liittymiskohtaa saa määrätä sataa metriä kauemmaksi liitettävästä lähimmästä rakennuksesta.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistolla tarkoitetaan tässä laissa yleisen vesi- ja viemärilaitoksen vesijohtoon ja viemäriin yhdistettäviä kiinteistön vesijohtoja ja viemäreitä tarvikkeineen ja laitteineen liittymiskohtaan saakka.

10§

Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei niistä aiheudu haittaa laitoksen käytölle.

Tarvittaessa saa yleinen vesi- ja viemärilaitos tarkastaa laitoksen verkkoon liitettyjen tai liitettävien kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistojen laadun, kunnon ja toiminnan.

11§

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen omistaja voi antaa laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä yleisiä määräyksiä. Määräykset on laadittava siten, että ne liittyjiin nähden ovat tasapuolisia ja että liittyjän mahdollisuuksia käyttää laitoksen palveluksia hyväkseen ei kohtuuttomasti rajoiteta tai vaikeuteta.

12§

Yleiseen vesi- ja viemärilaitokseen liittymisestä ja liittymisehdoista tehdään laitoksen ja liittyjän kesken sopimus. Sopimus ei saa olla 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten määräysten vastainen. Laitoksen ja liittyjän keskinäisestä suhteesta on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

13§

Yleiselle vesi- ja viemärilaitokselle suoritettavista maksuista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai sovittu.

14§

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista ja niiden laadusta sekä asennustyön suorittamisesta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty.

15§

Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen palveluksessa olevalla tai laitoksen siihen erikseen valtuuttamalla henkilöllä on oikeus siinä laajuudessa kuin laitoksen suunnittelu, hoito, käyttö ja kunnossapito edellyttävät liikkua toisen omistamalla alueella ja suorittaa siellä näitä tarkoituksia varten tarpeellisia toimenpiteitä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä on ennen niihin ryhtymistä mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava maanomistajalle ja niistä aiheutuva haitta ja vahinko korvattava asianomaiselle.

Oikeudesta vedenhankinnassa ja viemäröinnissä tarvittavien rakennusten, laitteiden ja rakennelmien tekemiseen ja käyttö- tai omistusoikeuden saamisesta niitä varten tarpeellisiin alueisiin, on säädetty erikseen.

16§

Joka tässä laissa säädettyä tehtävää täyttäessään on saanut tietoja yrityksen liike- tai ammattisalaisuuksista, ei saa niitä ilmaista, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, siihen suostu.

17§

Jos yleinen vesi- ja viemärilaitos laiminlyö noudattaa sen toimintaa koskevia säännöksiä ja määräyksiä, voi lääninhallitus sakon uhalla tai sen uhalla, että tekemättä jätetty työ suoritetaan yleisen vesi- ja viemärilaitoksen kustannuksella, määrätä oikaistavaksi sen, mitä oikeudettomasti on tehty tai laiminlyöty.

Jos muu kuin kunnan omistama yleinen vesi- ja viemärilaitos ei noudata laitoksen toimintaa koskevia säännöksiä tai määräyksiä ja jos laiminlyönnit kunnanvaltuuston antamista huomautuksista huolimatta jatkuvasti toistuvat taikka jos osoittautuu, ettei laitos kykene tyydyttävästi hoitamaan tehtäviään, kunnanvaltuusto voi peruuttaa laitoksen hyväksymisen yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi.

18§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

19§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978.

Tätä lakia sovelletaan sen voimaan tullessa toiminnassa olevaan kunnan tai kuntainliiton omistamaan vesi- ja viemärilaitokseen voimaantulopäivästä lukien ja muuhun laitokseen sen yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi hyväksymisestä lukien.

Yleiselle vesi- ja viemärilaitokselle on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tätä lakia siihen on sovellettava, vahvistettava 3 §:ssä tarkoitettu laitoksen toiminta-alue.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.