938/1977

Annettu Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1977

Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta

Oikeusministerin esittelystä säädetään yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (588/77) 15 §:n sekä Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 28 päivänä lokakuuta 1977 annetun lain (881/77) 3 §:n nojalla:

Asetuksen soveltamisala.

Tämä asetus koskee Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 11 päivänä lokakuuta 1977 tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavaan sopimukseen perustuvaa täytäntöönpanoa.

Täytäntöönpano Suomessa.

Jollei se, joka yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain (588/77), jäljempänä tuomiolaki, nojalla hakee täytäntöönpanoa, ole voinut selvittää, mikä ulosotonhaltija ulosottolain 3 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan on toimivaltainen, hakemus saadaan toimittaa Uudenmaan lääninhallitukselle.

Milloin hakemus on saapunut sellaiselle ulosotonhaltijalle, joka ei ole toimivaltainen, tai 2 §:n nojalla Uudenmaan lääninhallitukselle, on hakemus, jos muu ulosotonhaltija todetaan toimivaltaiseksi, lähetettävä tälle ulosotonhaltijalle.

Tuomiolain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuna selvityksenä tuomion lainvoimaisuudesta tai täytäntöönpanokelpoisuudesta, sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitettuna todistuksena sovinnon täytäntöönpanokelpoisuudesta, sekä selvityksenä siitä, että sanotun pykälän 4 momentissa tarkoitettu asiakirja voi olla täytäntöönpanon perusteena, on hyväksyttävä asianomaisen valtion tuomioistuimen sekä oikeusministeriön tai muun toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus.

Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus tai siihen liitetty asiakirja on laadittu norjan tai tanskan kielellä, saa ulosottoviranomainen tarvittaessa käännättää asiakirjan suomen tai ruotsin kielelle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta käännöstyöstä aiheutuneet kustannukset suorittaa asiakirjan käännättäneen ulosottoviranomaisen toimialueen lääninhallitus.

Täytäntöönpano muussa pohjoismaassa.

Täytäntöönpanoa pyydetään:

Norjassa ulosotto-oikeudelta (namsretten);

Ruotsissa kruununvoudinviranomaiselta (kronofogdemyndigheten) tai tuomiolain 8 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa lääninoikeudelta (länsrätten); sekä

Tanskassa voudinoikeudelta (fogedretten).

Erinäiset säännökset.

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevia ohjeita.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.