728/1977

Annettu Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 1977

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 51 a §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta ja 3 momentti, 52 §:n 4 momentti, 67 §:n 1 momentin 7 kohta, 13 luvun otsake, 93, 94 ja 96 § sekä 97 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 51 a §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta ja 3 momentti, 52 §:n 4 momentti ja 67 §:n 1 momentin 7 kohta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (521/ 75), sekä

lisätään 51 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, uusi 9 kohta seuraavasti:

51a§

Maanmittauskonttori pitää rekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Jos tie sijaitsee eri läänien alueilla, pidetään rekisteriä sen läänin maanmittauskonttorissa, jonka alueella suurin osa tiestä on. Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot:


7) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin kahden tai useamman tiekunnan yhdistäminen taikka tiekunnan jakaminen tai lakkauttaminen;8) edellä 3-6 kohdassa tarkoitettujen tieosakkuuden ja oikeuksien lakkaaminen tai peruuntuminen samoin kuin tiekunnan tien tai sen osan lakkauttaminen; sekä

9) 80 §:n 1 momentissa mainittu kielto.


Maanmittauskonttorin on 1 momentin 1 ja 2 sekä 9 kohdassa tarkoitetun merkinnän rekisteriin tehtyään lähetettävä sitä koskeva ote asianomaisen kunnan tielautakunnalle sekä tie- ja vesirakennuspiirille. Otteen mukana on lähetettävä jäljennös kartasta, milloin kysymys on tietoimituksessa perustetusta tiekunnan tiestä.


52§

Tielautakunnan on ilmoitettava maanmittauskonttorille 51 a §:n 1 momentin 1-4 ja 7-9 kohdassa tarkoitetut tiedot, milloin tielautakunta on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, joka on saanut lainvoiman. Jos tiekunnan kokouksen 67 §:n 7 kohdassa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on saatettu tielautakunnan ratkaistavaksi, on tielautakunnan siitä samoin kuin asiassa antamastaan lainvoimaisesta päätöksestä ilmoitettava maanmittauskonttorille.

67§

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on:


7) ilmoittaa maanmittauskonttorille 51 a §:n 1 momentin 2-4 sekä 8 ja 9 kohdassa tarkoitetut tiedot, milloin tiekunta on tehnyt kokouksessaan asiaa koskevan päätöksen.


13 luku

Tienpidon valtion- ja kunnanavustus.

93§

Valtion varoista annetaan vuosittain avustusta sellaisen yksityisen tien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä.

Valtionavustuksen suuruuden määräytymisperusteina on otettava huomioon tien alueellinen sijainti, tien merkitys muiden kuin tieosakkaiden liikenteelle, tienpitokustannusten suuruus ja tieosakkaiden varallisuusasema siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

94§

Valtion varoista voidaan antaa avustusta 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun tien tekemiseen vuosittain valtion tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan rajoissa sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Erityisistä syistä voidaan valtionavustusta myöntää myös sellaisen yksityisen tien tekemiseen, jota koskevien asioiden hoitamista varten ei ole perustettu tiekuntaa.

96§

Valtion- tai kunnanavustuksen maksamisen ehdoksi voidaan asettaa, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten perustetaan tiekunta.

Jos valtio tai kunta antaa avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.

Milloin valtio tai kunta on antanut avustusta yksityisen tien tekemiseen, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta lukien noudatettava, mitä 2 momentissa on säädetty.

97§

Milloin valtionavustusta on haettu yksityisen tien kunnossapitoon tai tekemiseen, kunnan tielautakunnan tulee tarkastaa hakemuksen asianmukaisuus ja tarvittaessa vaatia siihen täydennyksiä sekä hankkia asiasta tarvittavat lausunnot ja antaa oma lausuntonsa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Jos yksityisen tien kunnossapitoon on annettu valtionavustusta ennen tämän lain voimaantuloa, avustusta voidaan edelleen suorittaa vuoden 1982 loppuun saakka, vaikka tietä koskevien asioiden hoitamista varten ei ole perustettu tiekuntaa.

Helsingissä 14. päivänä lokakuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. liikenneministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.