608/1977

Annettu Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1977

Etuostolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä.

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jonka pinta-alasta enemmän kuin puolet sijaitsee

1) alueella, jolle kaupantekohetkellä on vahvistettu asema- tai rakennuskaava;

2) alueella, joka kaupantekohetkellä kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa on osoitettu pääasiassa asuntoalueen muodostamista tai siihen välittömästi liittyvää yhdyskuntarakentamista varten; sekä

3) alueella, joka kaupantekohetkellä on rakennuskiellossa 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa laajuudessa kaavan laatimista tai muuttamista varten.

Milloin samalla kauppakirjalla on myyty useampia kiinteistöjä, tulee niiden yhteenlasketusta pinta-alasta enemmän kuin puolet sisältyä 1 momentissa tarkoitettuun alueeseen.

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten.

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan siinä mainituilla ehdoilla.

Kiinteistökauppana pidetään sellaista vastikkeellista kiinteistön luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan.

Milloin samalla luovutuskirjalla on myyty kahden tai useamman kunnan alueella olevia kiinteistöjä, etuosto-oikeus on sillä kunnalla, jonka alueella sijaitsee suurin osa kiinteistöjen yhteenlasketusta pinta-alasta.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä, koskee myös määräosaa kiinteistöstä sekä kiinteistöstä luovutettua määräalaa.

Kiinteistön pinta-ala lasketaan tätä lakia sovellettaessa sen maapinta-alan mukaan.

Kiinteistöstä myydyn määräosan pinta-alaksi katsotaan määräosaa vastaava suhteellinen osa kiinteistön pinta-alasta.

Etuosto-oikeutta ei ole, milloin

1) kiinteistä käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 600 neliömetriä tai sitä vähemmän;

2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso;

3) ostajana tai myyjänä on valtio tai laitos; ta

4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoiteta pinta.alaa laskettaessa otetaan huomioon myös kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana saman ostajan ja saman myyjän välillä samassa kunnassa tehdyt kiinteistönkaupat sekä kaupat, joissa kiinteistö on kolmannen kautta siirtynyt samalta myyjältä samalle ostajalle.

Mitä 1 momentin 2 kohdassa on säädetty, ei sovelleta, milloin kiinteistö luovutetaan siinä tarkoitetulle ja muulle ostajalle yhteisesti.

Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.

Etuosto käsittää samalla luovutuskirjalla myydyn kiinteän ja irtaimen omaisuuden kokonaisuudessaan.

2 luku

Etuostomenettely.

Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille, jonka tuomiopiirissä kiinteistö on. Ilmoitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunnan tulee liittää tuomiokunnan tuomarille tai kiinteistötuomarille tehtävään ilmoitukseen todistus siitä, että kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on annettu 3 momentin mukaisesti tiedoksi ostajalle ja myyjälle.

Jos luovutus käsittää kahden tai useamman tuomiopiirin alueella olevia kiinteistöjä, on 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehtävä erikseen kullekin tuomiokunnan tuomarille ja kiinteistötuomarille.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös on annettava ostajalle ja myyjälle tiedoksi niin kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 8 §:ssä säädetään.

10§

Jos kunta laiminlyö, mitä sen tehtäväksi on 9 §:ssä määrätty, on etuosto-oikeus menetetty.

11§

Etuosto-oikeus on loppuun saatettu, kun kunnan päätös etuosto-oikeuden käyttämisestä on saanut lainvoiman.

12§

Etuosto-oikeuden käyttämisestä on tehtävämerkintä kiinnitysrekisteriin. Merkinnät on poistettava, kun etuosto on saatettu loppuun.

13§

Kun etuosto on loppuun saatettu, tulee ostajan toimittaa kunnalle luovutuskirja ja haltuun saamansa kiinteistöä koskevat asiakirjat, joilla on merkitystä kunnalle kiinteistön omistajana.

14§

Kiinteistön edelleenluovutus, joka on tapahtunut ennen kuin aika etuoston käyttämiselle on päättynyt tai kysymys siitä, onko kunnalla etuosto-oikeus, on lainvoimaisesti ratkaistu, ei estä kuntaa saattamasta etuosto-oikeuttaan voimaan.

3 luku

Etuostosta aiheutuva suoritusvelvollisuus.

15§

Siihen saakka kun etuosto on loppuun saatettu, ostajan tulee huolehtia luovutuksensaajalle kauppakirjan mukaan tai muutoin kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava ostajalle, mitä tämä on sitä ennen suorittanut, ei kuitenkaan ostajan laiminlyönnistä aiheutuneita suorituksia. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinta tai hoidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia, sikäli kuin ne ylittävät sen, minkä on katsottava vastaavan ostajan omaisuudesta saamaa hyötyä.

Ostajan 1 momentissa tarkoitetuille suorituksille on kunnan maksettava kunkin suorituksen maksupäivästä lukien 5 prosentin korko.

Jos myydyn omaisuuden arvo on ostajan toimenpiteiden johdosta vähentynyt, on kunnalla oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus.

16§

Jos ostaja ennen etuoston loppuun saattamista on täyttänyt velvoitteita, jotka perustuvat kauppaan, saa kunta lukea nämä hyväkseen suhteessaan myyjään.

17§

Milloin kiinteistönkaupan ehdon luonteen vuoksi sitä ei kunnan tultua ostajan sijaan voida sellaisenaan täyttää, on ehdon sisältämä velvoite muunnettava sen täyttä arvoa vastaavaksi rahasuoritukseksi. Myyjän vaatimuksesta on ostajan suoritusvelvollisuutta koskeva ehto kuitenkin täytettävä alkuperäiseen ehtoon verrattavalla tavalla, mikäli kunnan on katsottava kohtuuden mukaan voivan sen näin täyttää.

18§

Laillinen tuomioistuin 15 ja 17 §:ssä tarkoitettuja asioita koskevissa riidoissa on sen paikkakunnan alioikeus, jonka tuomiopiirissä kiinteistö, tai jos samalla luovutuskirjalla on myyty kahden tai useamman tuomiopiirin alueella olevia kiinteistöjä, suurin osa niiden yhteenlasketusta pinta-alasta sijaitsee. Kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun etuosto on loppuun saatettu.

4 luku

Lainhuudatus.

19§

Kiinteistökaupalle, jolla on myyty 1 §:n 1 momentin 1, 2 tai 3 kohdassa mainitulla alueella sijaitseva kiinteistö, ei saa myöntää lainhuutoa eikä aika, jonka kuluessa ostaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa, myöskään ala ennen kuin 9 §:n 1 momentissa etuostooikeuden käyttämiselle varattu aika on päättynyt, tai jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ennen kuin on lainvoimaisesti ratkaistu, ettei kunnalla ole tätä oikeutta.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei ole noudatettava, milloin kysymys on 5 §:n 1 momentin 2-4 kohdassa tarkoitetusta kiinteistönkaupasta tai kiinteistönkaupasta, jossa kunta antamansa todistuksen mukaan ei käytä etu. osto-oikeutta. Samoin on lainhuuto 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa myönnettävä, jos hakemukseen on liitetty myyjän kirjallinen vakuutus siitä, ettei saman pykälän 2 momentissa tarkoitettuja luovutuksia ole tapahtunut.

20§

Aika, jonka kuluessa kunnan on huudatettava etuostolla hankittu kiinteistö, luetaan siitä, kun etuosto on loppuun saatettu. Kunnan saantokirjaksi katsotaan ostajan kappale luovutuskirjaa tai julkisen kaupanvahvistajan siitä. oikeaksi todistama jäljennös.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä.

21§

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi päätöksestään ilmenevässä laajuudessa siirtää sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan, määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi.

22§

Edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen ostaja ja 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myös myyjä saavat hakea muutosta lääninhallitukseen valittamalla 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä osto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

23§

Julkisen kaupanvahvistajan velvollisuudesta ilmoittaa kiinteistönkaupoista kunnalle ja kunnan sen johdosta suoritettavasta korvauksesta samoin kuin kunnan velvollisuudesta toimittaa lainhuudatusviranomaisille tarpeelliset tiedot kaavoitustilanteesta kunnassa, säädetään asetuksella. Asetuksella voidaan myös antaa tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1977 ja sillä kumotaan kunnan etuostooikeudesta kiinteistönkaupassa 29 päivänä elokuuta 1975 annettu laki (692/75).

Tämä laki ei koske ennen lain voimaantulopäivää tehtyjä kiinteistönkauppoja.

Helsingissä 5. päivänä elokuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. sisäasiainministeri
Tuure Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.