581/1977

Annettu Naantalissa 21 päivänä heinakuuta 1977

Laki eräistä naapuruusuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä naapuruussuhteista 13 päivänä helmikuuta 1920 annetun lain 18 § ja 19 §:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä elokuuta 1958 annetussa laissa (371/58), näin kuuluviksi:

18 §.

Jos joku tahtoo perustaa laitoksen sellaisen toiminnan harjoittamista varten taikka pitää sellaista varastoa, joka voi aiheuttaa 17 §:ssä mainittua kohtuutonta rasitusta, hänen on hankittava rakennuslautakunnan päätös siitä, kuinka lähelle naapurin maata laitos saadaan perustaa tai varasto sijoittaa. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset tiedot laitoksen tai varaston laadusta ja laajuudesta sekä siitä, kuinka laitoksen liikettä aiotaan harjoittaa. Sama on laki, jos joku haluaa muuttaa tai laajentaa laitosta taikka sen käyttöä tai varastoa sellaisella tavalla, ettei aikaisempia edellytyksiä paikkaan nähden enää ole olemassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia on rakennuslautakunnan lausuntoineen toimitettava lääninhallituksen käsiteltäväksi, jos laitos saattaa tuottaa rasitusta laajalle alueelle taikka sellaista laitosta ylipäänsä ilman lääninhallituksen lupaa ei saa perustaa.

19 §.

Ennen kuin päätös 18 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetaan, on hakijan kustannuksella toimitettava paikalliskatselmus. Katselmukseen on kutsuttava naapuri, joka omistaa välittömästi vieressä olevan maan. Katselmuksesta on annettava tieto muille, jotka lähistössä omistavat tai nautintaoikeudella hallitsevat maata tai huoneistoa, sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Jos asia on siirretty lääninhallituksen ratkaistavaksi ja hakemus koskee myös muun kunnan aluetta, on sen kunnan rakennuslautakuntaa kuultava.


Muutosta rakennuslautakunnan päätökseen haetaan siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta sen päätökseen rakennuslupaa koskevassa asiassa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään eräistä naapuruussuhteista annetun lain nojalla maistraatissa tai järjestysoikeudessa vireillä olevat asiat rakennuslautakunnan käsiteltäviksi.

Nanntalissa 21 päivänä heinäkuuta 1977.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Sisäasiainministeri
Eino Uusitalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.