148/1977

Annettu Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1977

Asetus kaavoitus- ja rakennusneuvostosta.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

Sisäasiainministeriön yhteydessä on kaavoi-tus- ja rakennustointa koskevissa ja niihin liit-tyvissä asioissa neuvoa-antavana elimenä kaa-voitus- ja rakennusneuvosto.

Neuvostossa on puheenjohtaja ja varapu-heenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 15muuta jäsentä, joista jokaisella on henkilökoh-tainen varajäsen. Valtioneuvosto kutsuu heidäteduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan ottaenhuomioon eduskunnan voimasuhteet.

Neuvoston tehtävänä on:

1) seurata alueidenkäytön suunnittelua ja ra-kennustoimintaa sekä niitä koskevien asioidenhoitoa myös muilla kuin sisäasiainministeriönhallinnonalalla;

2) käsitellä alueidenkäytön suunnittelua jarakentamista koskevia yhteiskuntapoliittisesti,taloudellisesti tai muutoin merkittäviä taikkalaajakantoisia lainsäädäntö, hallinto- ja muitaasioita sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntojaniistä;

3) antaa lausuntoja kaavoitus- ja rakennus-toimeen liittyvistä asunto-oloja ja niiden ke-hittämistä koskevista asioista; sekä

4) suorittaa muut sen toimialaan kuuluvatsisäasiainministeriön omasta aloitteestaan taiasianomaisen muun viranomaisen taikka neu-voston esityksestä määräämät tehtävät.

Sisäasiainministeriö antaa neuvostolle senesityksestä työjärjestyksen.

Asioiden valmistelua varten neuvosto voiasettaa tarpeellisia jaostoja. Jaostolle voidaan työjärjestyksessä määrätyissä rajoissa uskoa myös esityksen tekeminen jalausuntojen antaminen sekä muiden neuvostontehtävien suorittaminen sen puolesta.

Sisäasiainministeriö voi, asian oltua valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä,antaa neuvostolle luvan kutsua neuvoston jaostoihin jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, neuvostoon kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaoston kokouksissa samaasema kuin neuvoston jäsenillä. Jaoston jäsenille suoritettavista palkkioistasekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta on voimassa, mitä valtion komitean jäsenille suoritettavista palkkioista ja korvauksista on määrätty.

Neuvosto ja sen jaosto on päätösvaltainen,kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä, jaostossa jaostojäsenetmukaan lukien, on saapuvilla.

Neuvostolla voi olla pääsihteeri tilapäisenätoimihenkilönä. Pääsihteerin ottaa valtioneuvosto. Lisäksi neuvoston sihteereinä toimivat siihen määrätyt sisäasiainministeriön virkamiehetsekä neuvoston ottamat sihteerit.

Neuvostosta on muutoin voimassa, mitä val-tion komiteoista on määrätty.

10§

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen so-veltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainminis-teriö.

11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maalis-kuuta 1977. Se kumoaa 26 päivänä kesä-kuuta 1959 annetun rakennusasetuksen 1 a §:n 1 momentin sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1972 annetussa asetuksessa(596/72).

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöön-panemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen sen voi-maantuloa.

Neuvosto asetetaan ensimmäisen kerran edus-kunnan kulumassa olevan vaalikauden jäljelläolevaksi ajaksi.

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Sisäasiainministeri
Ragnar Granvik

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.