138/1977

Annettu Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1977

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 133, 138, 156, 157 ja 165 §,

näistä 156 ja 157 § sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä lokakuuta 1975 annetussa asetuksessa (771/75), sekä

muutetaan asetuksen 5 §:n 1 momentti, 64 §:n 2 momentti, 74 §:n 1 ja 2 momentti, 82 §:n 1 momentin 2 kohta, 90, 93, 115 ja 136 §, 137 §:n 2 momentti, 15 luvun otsake, 144-146 §, 147 §:n 1 momentti, 151, 155, 158, 160, 163 ja 164 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa (399/72), 82 §:n 1 momentin 2 kohta, 115, 136 ja 151 § mainitussa 10 päivänä lokakuuta 1975 annetussa asetuksessa sekä 163 § toukokuun 17 päivänä 1963 annetussa asetuksessa (236/63) seuraavasti:

Halkomis-, lohkomis- tilusvaihto- ja rasitetoimitusta sekä jakolain 240, 241 ja 243 §:ssa mainittuja toimituksia haettaessa on hakemukseen tarvittaessa liitettävä maanmittauskonttorin antama maarekisterinote niistä rekisteriyksiköistä, joita toimitus on tarkoitettu koskemaan. Jakoa, halkomista lukuun ottamatta, jakolain 231 §:ssä tarkoitettua jaon täydentämistä, pakollista tilusvaihtoa, edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua lohkomista sekä jakolain 238 ja 239 §:ssä tarkoitettua rasitetoimitusta koskevaan hakemukseen on tarvittaessa liitettävä tilojen omistajat osoittava henkikirjanote.


64§

Kunkin tilan rajojen sisällä olevat, tilaan kuuluvat tiet on nautintaselitelmässä lueteltava asianomaisen tilan kohdalla, kuten muutkin tilukset. Yleiset tiet luetellaan tiloille kuuluvien tilusten jäljessä.

74§

Jakokirjassa on ennen osittelua mainittava jaettavan alueen kaikkien tilusten alat ja jyvitysarvot sekä selitettävä sellaiset rasitteet, joista jakolain 119 §:n mukaan määrätään korvaus maa- tai vesialueena. Edellä tarkoitetusta rasitteesta suoritettavaa korvausta vastaava jyvitysarvo on otettava huomioon osittelussa asianomaisille tiloille tulevien tilusten jyvitysarvoa määrättäessä.

Sen lisäksi, mitä jakolain 138 §:n 1 momentissa on säädetty jakokirjaan tehtävistä merkinnöistä, on siinä mainittava myös jokaisen tilan jakomerkki, mahdollinen nimi, omistaja, osaluku, manttaali, palstaluku ja tilalle tulevat tilukset sekä niihin kohdistuvat rasitteet.


82§

2) jakolain 117 ja 119 §:n nojalla rasitteista määrättäviä rahakorvauksia;

90§

Milloin toimitetaan tien kunnossapitovelvollisuuden jako, on sitä varten tehtävä eri jakokirja, jollei jakoa voi sopivasti selittää pöytäkirjassa. Tieosuudet on osoitettava maastossa.

93§

Milloin jakolain 143 §:n 2 momentin mukaisesti on tilejä käsiteltäessä perustettu rasite, josta aiheutuvasta vahingosta ja haitasta on määrätty korvaus maa- tai vesialueena, on tilasta toiseen siirtyvä alue merkittävä kartalle ja pyykitettävä sen rajat tarpeellisilta osin. Toimenpiteestä aiheutuvat muutokset tilojen tiluksiin on merkittävä jakokirjaan.

115§

Lohkomisessa erotetuista tiloista on maanmittauskonttorin toimitettava kunkin tilan omistajalle lohkomiskirjan ote, josta tulee käydä selville tilan mahdollinen nimi, rekisterinumero, osaluku ja manttaali, omistaja, tilalle erotettujen eri tiluslajien alat ja aika, jolloin toimitus on merkitty maarekisteriin sekä maininta niistä saantokirjoista, joiden perusteella tilan erottaminen on tapahtunut. Lohkomisessa jäljelle jääneen tilan omistajalle toimitettavaan otteeseen tulee sisältyä edellä mainitut tiedot kaikkien muodostettujen tilojen osalta lukuun ottamatta mainintaa saantokirjoista.

136§

Tiekysymysten järjestelyä tarkoittavassa jaon täydentämisessä on laadittava selitelmä, missä on tiloittain mainittava kunkin tilan korvauksena rasitteiden perustamisesta luovuttamat tai saamat tilukset.

137§

Rasitteiden poistamisesta, siirtämisestä tai perustamisesta tahi tilusvaihdosta aiheutuvista rahakorvauksista on tehtävä erityinen arviokirja, jollei niitä voida sopivasti selittää pöytäkirjassa.

15 luku

Erillisen alueen tilaksi muodostaminen, alueen siirtäminen tilasta toiseen ja rahavastikkeen käyttö.


144§

Yhteismetsästä on kunnan maarekisterin loppuun laadittava erityinen aluste. Jos yhteismetsään kuuluu alueita kahdesta tai useammasta kunnasta, kuhunkin kuntaan kuuluva osa yhteismetsästä merkitään maarekisteriin omana rekisteriyksikkönä.

Yhteismetsän maarekisterialusteen lisäksi pidetään liitettä, johon merkitään yhteismetsään osuutta saaneet tilat ja yhteismetsäosuudet sekä myöhemmin niiden suhteen tapahtuneet muutokset.

Sellaisen tilan kohdalle, josta on liitetty tiluksia yhteismetsään, maarekisteriin tehtävistä merkinnöistä on vastaavasti voimassa, mitä yleiseen tarpeeseen pakkolunastamisesta on tilan kohdalle tehtävistä merkinnöistä säädetty.

Muut yhteiset alueet on merkittävä maarekisteriin, sen mukaan kuin maanmittaushallitus määrää, noudattaen soveltuvin osin, mitä 1 momentissa on yhteismetsän osalta säädetty.

145§

Talonumeron alusteen otsakkeessa on mainittava kylän nimi sekä talon numero, mahdollinen nimi ja luonto, viittaukset talonumeroa koskeviin eri alusteisiin, milloin sellaisia on olemassa, isojaossa tai muussa sitä vastaavassa jaossa käytetty jakomerkki sekä maininta siitä, miten talonumero oli merkitty maakirjaan.

146§

Maarekisteriin merkitään:

1) toimituksen maarekisteriin merkitsemispäivä;

2) entinen ja voimassa oleva rekisterinumero;

3) tilan luonto;

4) tilan jakomerkki ja mahdollinen nimi sekä halkomis- tai lohkomisasiakirjojen mukainen tilan omistajan nimi;

5) tilan osaluku;

6) tilan manttaali;

7) tilan maatilusten ala hehtaareina tiluslajeittain;

8) tilan vesialueen ala hehtaareina;

9) karttojen ja asiakirjojen säilytysnumero sekä sen tai niiden rekisterikarttojen numerot, joilla toimituksen kohteena olevat tilukset sijaitsevat;

10) maanmittaustoimituksessa perustetut rasitteet sekä muut käyttöoikeudet; sekä

11) lyhyitä tietoja tilaa koskevista seikoista, kuten osuuksista yhteisiin tiluksiin, tilan luonnon muutoksista, tilaa koskevista toimituksista ja maan käytön rajoituksista.

Mitä edellä on säädetty tilasta, on soveltuvin kohdin noudatettava muidenkin kiinteistöjen samoin kuin jakolain 284 §:n 2 momentissa mainittujen muiden rekisteriyksikköjen osalta.

147§

Verollepannut torpat, ulkopalstat, siirtotalot, omaperäismyllyt sekä niityt ja saaret, jotka eivät ole osia tilasta tai valtion metsämaasta, merkitään, ellei ole jo tehty, maarekisteriin tiloina sen kylän kohdalle, jonka rajojen sisällä ne ovat. Niin ikään on maarekisteriin tehtävä merkintä tilan aikaisemmasta numerosta sekä siitä, miten, millä kohdalla ja millä erikoisnimityksellä tila on aikaisemmin ollut merkittynä maarekisteriin ja maakirjaan.


151§

Yhteisen alueen jaosta tehdään merkinnät maarekisteriin jokaisen jaettuun alueeseen osallisen tilan kohdalle. Lisäksi tehdään maarekisteriin tarpeen vaatiessa lyhyt merkintä siitä, mitä yhteistä aluetta toimitus on koskenut sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.

155§

Jakolain 284 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainituilla kirkkojen ja hautausmaiden alueilla sekä muilla yleisiin tarpeisiin erotetuilla alueilla tarkoitetaan sanottuihin tarkoituksiin ennen 1 päivää tammikuuta 1917 jätettyjä tai erotettuja alueita.

158§

Kiinteistöön ja muuhun rekisteriyksikköön kohdistuvasta, maarekisteriin merkittävää seikkaa koskevasta muutoksesta tehdään merkintä maarekisteriin asianomaisen rekisteriyksikön kohdalle, mikäli edellä ei ole toisin säädetty.

160§

Kun uusi tila tai tilan manttaalin muutos on merkitty maarekisteriin, on siitä ilmoitettava henkikirjoittajalle.

Kiinnitysrekisterin pitäjälle lähetettävistä ilmoituksista säädetään kiinnitysrekisteristä 21 päivänä tammikuuta 1955 annetun asetuksen (37/55) 25 §:ssä.

163§

Maanmittauskonttorin päätös, jolla kiinteistön rekisterinumero on muutettu kunnallisen jaotuksen muuttumisen johdosta, on lähetettävä kiinteistön omistajalle tai tämän edustajalle.

164§

Haettaessa tilan luonnon, nimen ja rekisterinumeron sekä muun kiinteistön tai rekisteriyksikön rekisterinumeron muuttamista on hakemukseen liitettävä selvitys hakijan omistusoikeudesta tilaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977 ja sen säännöksiä on sovellettava myös sanottuna päivänä keskeneräisinä oleviin toimituksiin sekä toimituksiin, jotka maanmittauskonttori jakolain muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain (984/76) voimaantulosäännöksen 3 momentin perusteella palauttaa korjattavaksi.

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.