1018/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 30 § ja

muutetaan 8 ja 12 §, 13 §:n 2 momentti ja 16 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat12 § 28 päivänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (652/62) ja 13 §:n 2 momentti 13 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (670/76), seuraavasti:

Palkansaajalle työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena maksettua hyvitystä ei pidetä palkkana, sikäli kuin se ei ylitä näiden kustannusten arvioitua määrää.

Kun palkansaajalla on työn suorittamisestasellaisia verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia, joista hän ei saa eri korvausta, saadaan nämä kustannukset vähentää palkan määrästä ennen ennakonpidätyksen toimittamista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja kustannuksia eivät kuitenkaan ole työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, työttömyyskassamaksut, matkakustannukset asunnosta varsinaiseentyöpaikkaan ja takaisin, eivätkä ammattikirjallisuuden hankkimisesta johtuneet menot. Jostyönantaja korvauksetta järjestää työntekijöilleen yhteis- tai muun vastaavan kuljetuksenvarsinaiseen työpaikkaan ja takaisin, tällaistaetua ei pidetä palkkana.

Verohallituksen asiana on vahvistaa 1 ja 2momentissa tarkoitettujen kustannusten arvioimisperusteet.

12§

Niille verovelvollisille, joiden osalta ennakonpidätys saattaa tulla kysymykseen, verojohtajaantaa kutakin verovuotta varten verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen verokirjan.

Verokirjan antaa verovelvolliselle sen veropiirin verojohtaja, johon verovelvollisen kotikunta kuuluu. Pyynnöstä voi verokirjan antaamyös toisen veropiirin verojohtaja.

Verokirjaa antaessaan verojohtajan on määrättävä ennakonpidätystunnus, jonka osoittaman pidätystaulukon mukaan ennakonpidätyson verovelvolliselta verovuotena toimitettava.Pidätystaulukkojen pitämisestä verovelvollistenja työnantajien saatavana säädetään asetuksella.

Milloin syytä siihen ilmaantuu, verojohtajanon määrättävä uudelleen ennakonpidätystunnus.

Asetuksella voidaan säätää, että veroviranomainen saa antaa eläkkeensaajan ennakonpidätystunnuksen ja muut ennakonpidätyksessä tarvittavat verokirjaan merkittävät tiedot suoraaneläkkeen maksajalle. Tällöin eläkkeensaajalle eianneta verokirjaa, vaan hänelle ilmoitetaanvastaavat tiedot verohallituksen määräämällätavalla.

13§

Milloin palkansaaja ei 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa esitä verokirjaansa, ennakonpidätys on toimitettava verohallituksenmääräämän taulukon mukaan. Samoin on meneteltävä, jos eläkkeen maksaja ei saa 12 §:n5 momentissa tarkoitetulla tavalla tietoa eläkkeensaajan ennakonpidätystunnuksesta eikäeläkkeensaaja esitä verokirjaansa.


16§

Milloin palkansaajalle valtion tai kunnallisveroa koskevien säännösten mukaan voidaanmyöntää muita kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä, joita ei ole otettu huomioon 11 §:ssä mainittuja taulukkoja laadittaessa, voi 1 momentissa tarkoitettu verojohtaja palkansaajan pyynnöstä määrätä, että13 §:n 1 momentin mukaan tehtävä ennakonpidätys on toimitettava pienempänä, kuin semuutoin olisi tehtävä. Verohallitus vahvistaaennakonpidätystä alennettaessa huomioon otettavien vähennysten vähimmäismäärän. Jos13 §:n 3 momentissa tarkoitettu pidätys ilmeisesti olisi liian suuri verrattuna lopullisestisuoritettavaan määrään, verojohtaja voi määrätä pidätyksen toimitettavaksi pienempänä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977, kuitenkin niin, että 30 §:ää sovelletaan vielä vuonna 1977 valtion maksamistaperhe-eläkkeistä toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.