943./1976

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1976.

Asetus eräistä patentti- ja rekisterihallituksen perimistä maksuista.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 73 §:n, 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 §:n, 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 47 §:n ja patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 11 §:n sekä patenttiasiamiehistä 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (552/67)1 §:n nojalla:

1 §

Patenttihakemusasioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Hakemusmaksu, patenttilain 9 §:n 5 momentin mukaan 450
Maksu uudelleen käsiteltäväksi ottamisesta, patenttilain 15 §:n 3 momentin ja 20 §:n 1 momentin mukaan 160
milloin hakemus on ennen otettu uudelleen käsiteltäväksi 320
Painatusmaksu, patenttilain 20 §:n 1
momentin mukaan:
perusmaksu 260
lisämaksu jokaiselta sivulta, jolla
hakemus ylittää kuusi sivua; sivujen luku
lasketaan painettaviksi tarkoitettujen
asiakirjojen mukaan 40
Tilausmaksu välipäätöksen
viiteasiakirjoista 30

Patenttivirasto antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten patenttilain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua vapautusta painatusmaksun suorittamisesta haetaan.

2 §

Patentista, joka ei ole lisäpatentti, on suoritettava seuraavat vuosimaksut:

mk
1 patenttivuodelta 100
2 " 100
3 " 150
4 " 180
5 " 230
6 " 300
7 " 350
8 " 430
9 " 520
10 " 630
11 " 740
12 " 850
13 " 970
14 " 1 100
15 " 1 230
16 " 1 360
17 " 1 490

Vuosimaksu, joka patenttilain 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin patenttivuoden ensimmäisenä päivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

3 §

Patenttia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Patentin uudelleen voimaan saattamiseksi suoritettava maksu, patenttilain 51 §:n 2 momentin mukaan 450
Mainitun maksun lisäksi on suoritettava erääntynyt vuosimaksu 20 prosentilla korotettuna.
Pyyntö patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee
uutta haltijaa tai nimenmuutosta 70
käyttölupaa 70
panttioikeutta 70
muuta kuin edellä mainittua merkintää 60
4 §

Keksinnön selityksen ja patenttivaatimusten kääntämisestä suomen tai ruotsin kielelle on patenttilain 9 §:n 4 momentissa ja 31 §:ssä tarkoitettuna käännösmaksuna suoritettava 60 markkaa käännettävän tekstin kultakin sivulta tai sen osalta.

Sivulukua laskettaessa pidetään yhtenä sivuna koneella kirjoitettua sivua, jossa on enintään 30 riviä ja jokaisella rivillä enintään keskimäärin 25 tavua.

5 §

Edellä tässä asetuksessa mainittu maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä, niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

Jos hakemus patentin uudelleen voimaan saattamisesta hylätään, palautetaan 3 §:n 2 momentin perusteella suoritettu korotettu vuosimaksu.

6 §

Patenttihakemuksista riippumattomista selvityksistä ja uutuus tutkimuksista, jotka patentti- ja rekisterihallituksen patenttiosastossa suoritetaan asianomaisen pyynnöstä, suoritetaan valtiolle korvauksena tehtävään patentti- ja rekisterihallituksessa käytetyistä työtunneista 70 markkaa tunnilta.

Patentti- ja rekisterihallituksen tekemästä tutkimuksesta, jolla selvitetään etuoikeustietojen perusteella tähän tarkoitetuista mikrokorteista, mihin maihin määrättyä keksintöä koskeva patenttihakemus on tehty, suoritetaan korvauksena 150 markkaa kultakin tutkimukselta.

7 §

Tavaramerkkiä koskevissa asioissa on hakemusta tehtäessä suoritettava seuraavat maksut:

mk
Tavaramerkin rekisteröinti- ja uudistamishakemusmaksu 340
Rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 400
Yhteisömerkin rekisteröinti- ja uudistamishakemusmaksu 550
Yhteisömerkin rekisteröinnin uudistamishakemusmaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 630
Lisämaksu:
luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100
luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 150
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu
80

Tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee

mk
käyttölupaa 70
panttioikeutta 70
muuta merkintää 60

29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 20 §:ssä tarkoitetusta vastauksesta on tiedustelua tehtäessä suoritettava maksuna 30 markkaa kultakin luokalta.

Ilmoitus tavaramerkkirekisteriin merkityn oikeuden lakkaamisesta on maksuton.

8 §

Mallin rekisteröintiä koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Hakemusmaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan 240
Lisämaksu hakemuksen yhteydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitetaan 80
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 80
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 70
4) kuulutusmaksu jokaisen kuvan kuulutuksesta ensimmäisen kuvan jälkeen 50
Uudelleenkäsittelymaksu mallioikeuslain 14 §:n 3 momentin mukaan 80
9 §

Rekisteröityä mallia koskevissa asioissa on suoritettava seuraavat maksut:

mk
Uudistamismaksu mallioikeuslain 47 §:n mukaan ensimmäiseltä kerralta 400
toiselta kerralta 750
Lisämaksu uudistamishakemuksen yhteydessä
1) luokkamaksu jokaiselta tavaraluokalta ensimmäisen luokan jälkeen, johon malli luokitellaan 80
2) yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 80
3) säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 80
4) jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden umpeenkuluttua 80

Mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, joka koskee

mk
uutta haltijaa 70
käyttölupaa 70
panttioikeutta 70
muuta merkintaa 60

Ilmoitus mallin rekisteröinnistä luopumisesta on maksuton.

10 §

Mallioikeusasioita koskeva maksu, jota ei ole suoritettu oikeassa ajassa tai joka on suoritettu riittämättömänä niin ettei maksua voida hyväksyä, on palautettava.

11 §

Haettaessa muutosta patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastosta patentti- ja rekisterihallituksesta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetun lain (749/65) 4 §:n 1 momentin 1, 2, 3 tai 4 kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (422/73), on valittajan ennen säädetyn valitusajan päättymistä suoritettava valitusmaksu, jonka suuruus on 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 25 §:ssä ja 72 §:ssä, sellaisina kuin ne ovat 2 päivänä heinäkuuta 1971 annetussa laissa (575/71), 25 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 450 markkaa ja 72 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 170 markkaa, 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) 21 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 300 markkaa ja muissa mallioikeusasioissa 150 markkaa sekä tavaramerkkiä koskevissa asioissa 300 markkaa ja kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 markkaa.

12 §

Valitusmaksun suorittamisesta annettu todistus on liitettävä valitusasiakirjoihin.

13 §

Hakemuksen yhteydessä, joka koskee patenttiasiamiehen merkitsemistä patenttiasiamiesrekisteriin, on suoritettava rekisteröimismaksuna 500 markkaa. Patenttiasiamiesrekisteriin tehtävästä muutoksesta sekä muusta erillisestä ilmoituksesta on suoritettava 70 markan maksu.

Ilmoitus patenttiasiamiesrekisteriin tehdyn merkinnän poistamiseksi on maksuton.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977, kuitenkin niin, että tavaramerkkihakemuksiin sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1977 lukien tehtyihin hakemuksiin. Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun pantenttiasetuksen (4/68) 53 § ja 49, 50, 51, 52 ja 52a § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (738/75), 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 27 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (740/75) ja 27a § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 § ja 29, 30 ja 31 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (739/ 75), valitusmaksusta patenttia, mallia, tavaramerkkiä sekä kaupparekisteriä koskevissa asioissa 19 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (741/75) sekä patenttiasiamiehistä 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (636/69) 6 §.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
C. G. Aminoff

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.