788/1976

Annettu Helsingissä 2. päivänä syyskuuta 1976

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 19 §:n 1 momentti ja 42 §,

näistä 19 §:n momentti sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (737/76), sekä

lisätään 14 §:n 1 momenttiin uusi sekä lakiin uusi 15 a ja 27 a § seuraavasti:

14§

Kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman rajoissa kunnan tulee:


4) ylläpitää hammashuoltoa, johon luetaan valistus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden tutkimus ja hoito;

5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitsevien kansa- ja keskikoulujen, peruskoulujen, lukioiden sekä yleisten ammattikoulujen terveydellisten olojen valvonta ja niiden oppilaiden terveydenhoito sekä oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erikoistutkimus, niin kuin viimeksi mainitusta asetuksella tarkemmin säädetään; sekä

6) ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien asetuksella säädettävien muiden kuin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto.


15a§

Terveyskeskusta voidaan käyttää terveydenhuoltohenkilökunnan koulutukseen siten kuin korkeakoulun taikka koulutuksesta vastaavan muun viranomaisen tai yhteisön ja kunnan välillä sovitaan.

Terveyskeskusta ylläpitävän kunnan kansanterveystyötä tekevä viranhaltija on velvollinen osallistumaan 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen antamiseen siten kuin siitä on asianomaisen terveyskeskuksen ja koulutuksen järjestäjän välisessä sopimuksessa tarkemmin määrätty.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua sopimusta vapaaehtoisesti saada aikaan valtioneuvosto voi, mikäli järjestely terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksen kannalta on tarpeellista, määrätä terveyskeskuksen käyttämisestä koulutukseen ja ehdoista, joilla tämä tapahtuu.

19§

Terveyslautakunnan on kunakin vuonna laadittava 14 §:ssä tarkoitetusta kansanterveystyöstä ja 15 a §:ssä tarkoitetusta terveyskeskuksen käytöstä terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksen viittä seuraavaa kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman tulee soveltua valtioneuvoston 3 §:n nojalla vahvistamaan valtakunnalliseen suunnitelmaan. Toimintasuunnitelman tulee, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, sisältää yksityiskohtainen selonteko kunnan kansanterveystyön laajuudesta, toimintatavoista ja toimintaan liittyvistä perustamis- ja käyttökustannuksista sekä terveyskeskuksen käytöstä terveydenhuoltohenkilökunnan koulutukseen. Toimintasuunnitelman hyväksyy kunnallisvaltuusto ja vahvistaa lääninhallitus, jolle suunnitelma on alistettava valtioneuvoston 3 §:n nojalla määräämässä ajassa.


27a§

Kunta on oikeutettu saamaan 15 a §:ssä tarkoitetusta terveydenhuoltohenkilökunnan koulutuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista täyden korvauksen korkeakoululta taikka koulutuksesta huolehtivalta muulta viranomaiselta tai yhteisöltä. Korvausta määritettäessä otetaan huomioon myös se välitön hyöty, jonka terveyskeskus saa koulutustoiminnan ohessa.

42§

Kunnan luottamushenkilöt ja terveyslautakunnan palveluksessa olevat sekä muut terveyskeskuksen tehtäviä suorittavat tai terveyskeskuksessa työskentelevät henkilöt eivät saa luvatta ilmaista yksityistä tai perheen salaisuutta, josta he asemansa tahi tehtävänsä perusteella ovat saaneet tietää.

Joka rikkoo salassapitovelvollisuuden, rangaistaan sakolla tai vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta ole muussa laissa ankarampaa rangaistusta säädetty. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977, kuitenkin siten, että kunta on velvollinen järjestämään 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun hammashuollon viiden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta. Lääkintöhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää toistaiseksi ja enintään vuoden 1985 loppuun kunnalle vapautus 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun opiskelijan terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon järjestämisestä siltä osin kuin se on tämän lain voimaan tullessa muutoin järjestetty lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla.

Lain 19 §:n säännöstä toimintasuunnitelman vahvistamismenettelystä sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa vuosia 1980―84 koskevia toimintasuunnitelmia. Siihen saakka noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 2. päivänä syyskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.