693/1976

Annettu Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset.

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää.

Tupakkavalmisteverosta ja sen määräämisestä säädetään erikseen.

2 luku

Soveltamisala.

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tupakalla tupakkakasvien (nicotiana) lehdistä, varsista tai rungoista valmistettua tahi niitä sisältävää nautintoainetta;

2) tupakan vastikkeella käyttötarkoitukseltaan tupakkaa vastaavaa, tupakkaa sisältämätöntä nautintoainetta;

3) tupakkatuotteella tupakasta tai sen vastikkeesta valmistettua nautittavaksi tarkoitettua tuotetta, kuten savuketta, sikaria, piippu-, savuke- ja purutupakkaa sekä nuuskaa;

4) tupakointivälineellä tupakoinnissa tai sen valmistelussa pääasiassa käytettäväksi tarkoitettua välinettä tai tarviketta, kuten savukepaperia tai muuta päällystä, savukkeenkierrintä, imuketta, suodatinta, piippua ja piipunpuhdistusvälinettä, sen mukaan kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää;

5) tupakkajäljitelmällä muodoltaan tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä läheisesti muistuttavaa, tupakkaa tai sen vastiketta sisältämätöntä, nautittavaksi tarkoitettua tuotetta; sekä

6) tupakoinnilla tupakkatuotteen polttamista tai muuta käyttämistä nautintoaineena.

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, on:

1) tupakkatuotteen, tupakointivälineen ja tupakkajäljitelmän vaihdannassa noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään;

2) tupakkatuotteeseen ja tupakointivälineeseen sovellettava, mitä kuluttajan turvaamisesta ala-arvoisten tuotteiden myynniltä ja siitä johtuvilta taloudellisilta tappioilta, sekä tupakkajäljitelmään muutoinkin, mitä elintarvikkeista säädetään; sekä

3) tupakoinnin kieltämisessä tai rajoittamisessa paloturvallisuus-, elintarvikehygienia- tai muista vastaavista syistä noudatettava, mitä siitä erikseen säädetään.

Tätä lakia ei sovelleta apteekkitavaran tai myrkkynä pidettävään tupakkaan ja tupakanvastikkeeseen.

3 luku

Koostumus ja luokitus.

Valtioneuvosto voi antaa määräyksiä niistä terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavista aineista, joita tupakkatuote ei saa sisältää ja joita tupakkatuotetta poltettaessa ei saa syntyä.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen tupakkatuotteen sisältämien tai sitä poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien aineiden osalta valtioneuvosto määrää niiden suurimmat sallitut ylärajat.

Valtioneuvosto voi määrätä, että myös tupakointivälineiden osalta on soveltuvin osin noudatettava, mitä tupakkatuotteesta on 1 ja 2 momentissa säädetty.

Tupakkatuote, jonka sisältämien tai jota poltettaessa syntyvien terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavien aineiden määrä jää 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ylärajojen alapuolelle, voidaan luokitella sanotunlaisten aineiden, kuten tervan tai sen ainesosien, hiilimonoksiidin tai nikotiinin määrän perusteella erittäin haitalliseksi tai haitalliseksi.

Perusteet 1 momentissa tarkoitetulle luokittelulle vahvistaa tarvittaessa valtioneuvosto.

4 luku

Myynti ja mainonta.

Tupakkatuotteen valmistajan tai maahantuojan on ennen tupakkatuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvaa myyntiä tai muuta luovutusta hankittava todistus suoritetusta kauppakelpoisuuden tarkastuksesta ( tarkastustodistus).

Tarkastustodistuksen valmistajalle tai maahantuojalle antaa sosiaali- ja terveysministeriö edellyttäen:

1) että tupakkatuote valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion suorittaman tutkimuksen mukaan täyttää 5 §:n 2 momentin nojalla annetut sekä 5 §:n 1 momentin ja 6 §:n nojalla mahdollisesti annetut määräykset;

2) että valmistaja tai maahantuoja on sopinut valtion teknillisen tutkimuskeskuksen elintarvikelaboratorion kanssa tupakkatuotteen laaduntarkkailun järjestämisestä asianmukaisella tavalla;

3) että tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen tulee varoitus tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja -haitoista, selvitys kauppakelpoisuuden tarkastuksesta sekä 6 §:ssä tarkoitetusta luokituksesta, jos sitä sovelletaan tupakkatuotteeseen; sekä

4) että muut tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen tulevat merkinnät eivät anna harhaanjohtavaa käsitystä asianomaisen tuotteen terveysvaaroista ja -haitoista.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkaukseen tulevista valmisteveroa koskevista merkinnöistä on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, että myös tupakointivälineen myynnissä tai muussa luovutuksessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä tupakkatuotteesta on edellä tässä pykälässä säädetty.

Tämän sekä 5 ja 6 §:n säännökset eivät koske maastavietävää tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä eivätkä tullilain (271/39) 90 §:n 21 kohdan nojalla maahantuotujen tahi sanotun lain 65 §:ssä tarkoitetusta muonitusvarastosta tai 65 a §:ssä tarkoitetusta verottomasta myymälästä tapahtuvaa tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden myyntiä tai luovutusta.

Tupakan, tupakkatuotteen ja -jäljitelmän sekä tupakointivälineen mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta sekä niiden liittäminen muiden tuotteiden tai palvelujen mainontaan tahi myynninedistämistoimintaan on kielletty.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta mainontaan sellaisessa ulkomaisessa painokirjoituksessa, jonka pääasiallinen tarkoitus ei ole tupakan, tupakkatuotteen tai -jäljitelmän tahi tupakointivälineen mainonta.

Tupakan, tupakkatuotteen ja -jäljitelmän sekä tupakointivälineen kytkeminen muiden tuotteiden myyntiin tai luovutukseen tahi palvelujen antamiseen on kielletty.

10§

Tupakkatuotetta ja tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä luovuttaa henkilölle, joka ilmeisesti on kuuttatoista vuotta nuorempi.

11§

Tupakkatuotetta ei saa myydä automaattisesta myyntilaitteesta muutoin kuin ravitsemusliikkeessä, jolle on annettu anniskeluoikeus, tai muussa sellaisessa myyntipaikassa, jossa myynti laitteesta tapahtuu valvonnan alaisena.

5 luku

Tupakointikiellot ja -rajoitukset.

12§

Tupakointi yleisen kulkuneuvon sisätiloissa on kielletty.

Yleisen kulkuneuvon haltija voi kuitenkin sallia tupakoinnin varaamalla tähän tarkoitukseen osan kulkuneuvosta.

13§

Tupakointi on kielletty:

1) päiväkotien, koulujen ja muiden vastaavien huoneistojen niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisten tai sitä nuorempien lasten käyttöön;

2) sisätiloissa järjestetyissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin 1 kohdassa tarkoitetuilla lapsilla on pääsy sallittu; sekä

3) virastojen tai viranomaisten hallinnassa olevien tahi niihin verrattavien muiden julkisten laitosten vastaanotto-, odotus- tai kokoustiloissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy.

Tupakointi voidaan kieltää tai sitä rajoittaa muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa sisätiloissa tahi niiden osissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy. Tupakoinnin kieltämisestä tai sen rajoittamisesta osoitettuihin tiloihin päättää tilojen tai niiden osien haltija.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tiloihin, joissa tupakointi on kielletty, on niiden haltijan toimesta asetettava näkyville tupakointikiellon osoittava opaste, järjestys- tai muu vastaava sääntö tahi sen ote.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yleisen tilaisuuden järjestäjä ja 3 kohdassa tarkoitetun julkisen tilan haltija voi kuitenkin sallia tupakoinnin asianomaisen huoneiston tai tilan osassa. Tämä on osoitettava näkyville asetetuin asiamukaisin opastein.

6 luku

Ohjaus ja valvonta.

14§

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen yleinen ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja sen alaisena lääkintöhallitukselle.

Läänin alueella ohjauksesta ja valvonnasta sekä tupakkatehtaiden tarkastuksesta huolehtii lääkintöhallituksen alaisena lääninhallitus.

Paikallisena valvontaa suorittavana viranomaisena toimii terveyslautakunta.

15§

Lausuntojen antamista ja aloitteiden tekemistä varten tupakoinnin vähentämistä koskevista periaatteellisista ja laajakantoisista kysymyksistä voi olla sosiaali- ja terveysministeriön ja lääkintöhallituksen apuna neuvottelukunta.

Neuvottelukunnasta määrää tarkemmin valtioneuvosto.

16§

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun viranomaisen edustajalla on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomista varten päästä kulloinkin kysymyksessä olevaan tupakkatuotteen ja tupakointivälineen valmistus-, pakkaus-, varastointi ja myyntipaikkaan. Mainitulla viranomaisella ja tulliviranomaisella on oikeus saada valmistajalta ja maahantuojalta tutkimuksia varten tupakasta, tupakan vastikkeesta, tupakkatuotteesta ja tupakointivälineistä korvauksetta näytteitä.

17§

Terveyslautakunnan tulee omasta aloitteestaan tai tehtyjen ilmoitusten perusteella suorittaa tupakkatuotteen varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia sekä valvoa tupakkatuotteiden myyntiä, tupakkatuotteen ja -jäljitelmän sekä tupakointivälineen mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa samoin kuin tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan.

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan epäkohtia tahi säännösten taikka määräysten vastaista toimintaa, terveyslautakunnan tulee antaa asianmukaiset ohjeet epäkohtien poistamiseksi tai säännösten tahi määräysten vastaisen toiminnan lopettamiseksi sekä asetettava määräaika, jonka kuluessa näin on meneteltävä.

Jollei korjausta ole tapahtunut asetetussa määräajassa, terveyslautakunnan on ilmoitettava asiasta:

1) yleiselle syyttäjälle, mikäli kysymys on 10 tai 11 §:n säännösten rikkomisesta; sekä

2) sosiaali- ja terveysministeriölle, mikäli kysymys on 7, 8 tai 9 §:n säännösten vastaisesta toiminnasta.

18§

Jos tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myynnissä tahi muussa luovutuksessa on menetelty 7 §:n säännösten vastaisesti, sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää valmistajaa tai maahantuojaa sekä näiden palveluksessa olevaa jatkamasta tai uudistamasta säännösten vastaista toimintaa.

Jos tupakkatuotetta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä on mainostettu tai muussa myynninedistämistoiminnassa on menetelty 8 tai 9 §:n säännösten vastaisesti, sosiaali- ja terveysministeriö voi kieltää mainonta- tai myynninedistämistoimen tilaajaa ja toimeenpanijaa sekä näiden palveluksessa olevaa jatkamasta tai uudistamasta säännösten vastaista toimintaa.

Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei sitä erityisestä syystä ole pidettävä tarpeettomana. Kiellon tehosteeksi voidaan tarvittaessa asettaa uusi aikaisempaa suurempi uhkasakko. Uusi uhkasakko voidaan määrätä, vaikka aikaisemmin asetetun uhkasakon tuomitsemista koskevan asian käsittely on vireillä tuomioistuimessa.

Jos myynti- tai muun luovutus- tahi mainonta- taikka myynninedistämistoimen laatuun ja merkitykseen nähden on tarpeen, voidaan 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ennen asian lopullista ratkaisemista määrätä väliaikainen kielto ja sen tehosteeksi uhkasakko. Väliaikainen kielto, jonka sen määrääjä voi peruuttaa, tulee heti voimaan.

19§

Sosiaali- ja terveysministeriö voi peruuttaa tarkastustodistuksen:

1) jos todistuksen myöntämisajankohtana sallittu tupakkatuotteen tai tupakointivälineen sisältämä tahi tupakoitaessa syntyvä aine kielletään terveysvaaroja tai -haittoja aiheuttavana taikka sen sallittua ylärajaa alennetaan;

2) jos tupakkatuotteen mahdollista luokitusta on muutettava; tai

3) jos valmistaja tai maahantuoja tahi näiden palveluksessa oleva kiellosta ja uhkasakosta huolimatta jatkaa tai uudistaa säännösten vastaista toimintaa.

Tarkastustodistuksen peruuttamista koskevassa päätöksessä on määrättävä olosuhteista riippuen kohtuullinen aika, jonka kuluessa tuotteen myynti tai muu luovutus on lopetettava.

Erityisistä syistä voidaan tarkastustodistus ennen asian lopullista ratkaisemista väliaikaisesti peruuttaa. Väliaikainen peruutus, jonka sen määrääjä voi peruuttaa, tulee heti voimaan.

20§

Sosiaali- ja terveysministeriö voi kiellosta tai peruutuksesta määrätessään velvoittaa valmistajan tai maahantuojan, jonka lukuun myynti- tai mainonta- tahi myynninedistämistoimi on tehty, suorittamaan määräajassa sopivalla tavalla oikaisutoimenpiteen, jos sitä myynti- tai mainonta- tahi myynninedistämistoimesta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena.

Jollei myynti- tai mainonta- tahi myynninedistämistointa oikaista, oikaisun voi suorittaa sosiaali- ja terveysministeriö asianomaisen valmistajan tai maahantuojan kustannuksella.

21§

Edellä 18 §:ssä tarkoitetun kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsee yleinen tuomioistuin. Uhkasakko voidaan tuomita joka kerta kun kieltoa rikotaan.

Vaatimuksen uhkasakon tuomitsemisesta tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

7 luku

Tutkimus, seuranta ja valistus.

22§

Lääkintöhallituksen tulee huolehtia tässä laissa säädettyjen toimenpiteiden sekä tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusten seurannasta ja tutkimisesta sekä tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen vähentämiseksi tarpeellisen tutkimus- ja kehittämistyön ohjauksesta ja yhteensovittamisesta.

23§

Lääkintöhallituksen tulee:

1) huolehtia valtakunnallisesta valistustoiminnasta tupakoinnin vähentämiseksi;

2) järjestää muille valtion viranomaisille ja kunnille terveyskasvatusohjelmia sekä muuta aineistoa tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja -haitoista; sekä

3) antaa erityisesti lasten ja nuorten parissa toimiviin henkilöihin, terveydenhuoltoalan ammattihenkilöihin, julkisuuden henkilöihin, työnantajiin ja joukkotiedotusvälineiden toimittajiin kohdistuvia ohjeita tupakoinnin välttämiseksi ja vähentämiseksi suositeltavista menettelytavoista.

24§

Paikallisesta tupakoinnin vähentämistä koskevasta valistustoiminnasta huolehtivat terveyslautakunta sekä raittiuslautakunta.

Terveyslautakunnan ja raittiuslautakunnan tulee huolehtia siitä, että 23 §:ssä tarkoitettua aineistoa on tarpeellisessa määrin niiden toiminta-alueen kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten sekä muiden aineistoa tarvitsevien saatavissa.

8 luku

Kustannukset.

25§

Valmistaja tai maahantuoja vastaa kauppakelpoisuuden tarkastamiseksi tarvittavien tutkimusten ja laadunvalvonnan aiheuttamista kustannuksista.

26§

Tarkastustoimitusta koskevan hakemuksen käsittelystä sekä valtion viranomaisten suorittamista tarkastuksista peritään valtiolle asetuksella määrättävät maksut. Maksujen suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.

27§

Valtion tulo- ja menoarvioon on vuosittain otettava määräraha, joka vastaa vähintään puolta prosenttia tupakkavalmisteveron arvioidusta vuotuisesta tuotosta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa käytetään tupakoinnin ehkäisytyöhön sekä 7 luvussa tarkoitettuun tutkimus-, seuranta- ja valistustoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistaman käyttösuunnitelman mukaisesti.

9 luku

Tietojen saanti ja salassapito.

28§

Tupakkatuotteen ja -jäljitelmän sekä tupakointivälineen valmistajan, maahantuojan ja myyjän tulee pyydettäessä korvauksetta antaa 14 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille sellaisia tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen 22 ja 23 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi sekä myynnin ja muun luovutuksen lainmukaisuuden selvittämiseksi.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ja selvityksiä anneta määrätyn ajan kuluessa, sosiaali- ja terveysministeriö voi velvoittaa antamaan tiedot ja selvitykset sakon uhalla.

Uhkasakon tuomitsee yleinen tuomioistuin sosiaali- ja terveysministeriön vaatimuksesta.

29§

Edellä 28 §:ssä tarkoitetut tiedot ja selvitykset voidaan saattaa 15 §:ssä mainitun neuvottelukunnan tietoon.

30§

Tässä laissa säädettyyn ohjaus- ja valvontatoimintaan osallistuvat henkilöt sekä 15 §:ssä tarkoitetun neuvottelukunnan jäsenet, varajäsenet ja sihteerit eivät saa sivullisille ilmaista eivätkä yksityiseksi hyödykseen käyttää, mitä he tämän lain mukaisia tehtäviä suorittaessaan ovat saaneet elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuudesta tietoonsa.

10 luku

Seuraamukset.

31§

Joka 7 §:n vastaisesti luovuttaa tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyntiin ilman tarkastustodistusta tai 8 §:n vastaisesti mainostaa tupakkaa, tupakkatuotetta, tupakkajäljitelmää tai tupakointivälinettä tai liittää niiden mainonnan muiden tuotteiden mainontaan tahi 9 §:n vastaisesti kytkee niitä muiden tuotteiden myyntiin tai muuhun luovutukseen tahi palvelujen antamiseen taikka ryhtyy muuhun myynninedistämistoimintaan, on tuomittava tupakan markkinointirikoksesta sakkoon tai jos asianhaarat ovat erittäin raskauttavat vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Joka muuten kuin 1 momentissa mainituin tavoin rikkoo tarkastustodistuksesta annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava tupakan tarkastustodistusta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta sakkoon.

Joka elinkeinotoiminnassa myy tai muuten luovuttaa tupakkatuotteen tai tupakointivälineen ilmeisesti kuuttatoista vuotta nuoremmalle henkilölle taikka joka rikkoo tupakkatuotteen myynnistä annettuja 11 §:n säännöksiä, on tuomittava tupakan myyntirikkomuksesta sakkoon.

Virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen tässä pykälässä tarkoitetusta rikoksesta vain 17 tai 18 §:ssä mainitun viranomaisen ilmoituksesta.

32§

Joka yleisen kulkuneuvon haltijan tai asianomaisen sisätilan tahi sen osan haltijan tai heidän edustajansa huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointia tiloissa, joissa se 12 tai 13 §:n mukaan on kielletty, on tuomittava tupakointirikkomuksesta sakkoon.

Henkilön, joka on syyllistynyt 1 momentissa tarkoitettuun tekoon, saa liikennehenkilökuntaan kuuluva tai sisätilan tahi sen osan haltija taikka hänen edustajansa poistaa kulkuneuvosta tai muusta edellä mainitusta tilasta, jollei tupakoija välittömästi lopeta tupakointia ja mikäli hänen poistamisensa olosuhteet huomioon ottaen ei ole ilmeisen kohtuutonta. Poliisimies on velvollinen pyydettäessä antamaan virka-apua poistamisessa.

Virallinen syyttäjä saa nostaa syytteen 1 momentissa tarkoitetusta teosta vain yleisen kulkuneuvon haltijan tai asianomaisen sisätilan tahi sen osan haltijan ilmoituksesta.

33§

Joka rikkoo 30 §:n säännöstä, on tuomittava salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi, jollei siitä ole muulla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momentissa tarkoitetusta teosta, jollei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

34§

Edellä 31 §:ssä tarkoitetun rikoksen johdosta on rikoksen tekijälle tai sille, jonka puolesta tai hyväksi hän on toiminut, tuottama taloudellinen hyöty tuomittava valtiolle menetetyksi. Ellei hyötyä voida tarkoin laskea, se on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioitava. Omaisuus tai sen arvo, jonka osalta 31 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä on rikottu, on tuomittava kokonaan tai osaksi valtiolle menetetyksi, ellei menetetyksi tuomitseminen ole rikkomuksen vähäisyyden huomioon ottaen kohtuutonta.

11 luku

Muutoksenhaku.

35§

Tässä laissa tarkoitetut hallintoviranomaisten päätökset voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomaisilla on kuitenkin oikeus kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpano enintään siihen saakka, kunnes muutoksenhaku on lainvoimaisesti ratkaistu.

Tässä laissa tarkoitettujen kieltojen määräämistä koskevat asiat voidaan ottaa uudelleen käsiteltäviksi, jos siihen on erityisistä syistä perusteltua aihetta.

12 luku

Erinäiset säännökset.

36§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta sekä tupakan, sen vastikkeen, tupakkatuotteen ja tupakointivälineen alkuperään, lajiin, valmistustapaan, koostumukseen, laatuun ja muihin terveyteen vaikuttaviin seikkoihin liittyvistä kysymyksistä annetaan asetuksella.

37§

Tämän lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella siirtää lääkintöhallitukselle tai lääninhallituksille, joiden tulee asioiden käsittelyssä noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita. Lääkintöhallituksesta ja lääninhallituksesta on tällöin vastaavasti voimassa, mitä tässä laissa on siirrettyjen asioiden osalta säädetty sosiaali- ja terveysministeriöstä.

38§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1977.

Ennen lain voimaantuloa vähittäismyynnissä olevaa tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä saadaan kuitenkin 5, 6, 7, 8 ja 9 §:n säännösten estämättä edelleen markkinoida tai muuten luovuttaa vuoden ajan lain voimaantulosta luettuna.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Irma Toivanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.