674/1976

Annettu Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista

Oikeusministerin esittelystä säädetään eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun lain (702/75) 11 §:n nojalla:

Veritutkimus tehdään kansanterveyslaboratoriossa tai lääkintöhallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa taikka muussa laitoksessa, jonka lääkintöhallitus erityisestä syystä on tähän tehtävään hyväksynyt.

Muu periytyviä ominaisuuksia koskeva tutkimus tehdään lääkintöhallituksen hyväksymässä korkeakoulun laitoksessa tai sen tekee lääkintöhallituksen erikseen tähän tehtävään hyväksymä asiantuntija.

Veritutkimusta varten tarpeelliset verinäytteet ottaa valtion tai kunnan taikka tässä asetuksessa tarkoitettuja tutkimuksia tekevän laitoksen palveluksessa oleva lääkäri. Verinäytteen voi ottaa myös lääkintöhallituksen erikseen tähän tehtävään hyväksymä lääkäri.

Verinäyte on lähetettävä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle veritutkimuksen toimittajalle.

Kun tuomioistuin on määrännyt tehtäväksi muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen kuin veritutkimuksen, tuomioistuimesta on lähetettävä ilmoitus tästä määräyksestä lääkintöhallitukselle. Määräykseen on liitettävä jäljennös veritutkimuksen perusteella annetusta lausunnosta. Lääkintöhallitus huolehtii tutkimuksen järjestämisestä.

Jos veritutkimusta ei voida tehdä lähetetystä näytteestä tai jos tutkimustuloksen varmentaminen tai täydentäminen ennen lausunnon antamista on tarpeen, otetaan uusi verinäyte.

Veritutkimuksen toimittajan on viipymättä ilmoitettava uuden verinäytteen tarpeellisuudesta tutkimuksen määränneelle tuomioistuimelle tai lastenvalvojalle, joka käyttää lapsen puhevaltaa isyyden vahvistamista koskevassa asiassa, taikka tutkimuksen toimittamista esittäneelle lastenvalvojalle.

Kun 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on saapunut, on tuomioistuimen puheenjohtajan tai asianomaisen kihlakunnantuomarin taikka lastenvalvojan viipymättä todisteellisesti ilmoitettava uuden verinäytteen ottamisesta tutkittavalle sekä samalla ilmoitettava aika, jonka kuluessa tutkittavan on annettava uusi verinäyte.

Tutkittavan on annettava tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä tai ilmoitus uuden verinäytteen ottamisesta verinäytteen ottajalle tai muun tutkimuksen suorittajalle. Kun veritutkimus tehdään lastenvalvojan esityksestä, tutkittavan on annettava verinäytteen ottajalle lastenvalvojan tekemä esitys veritutkimuksen toimittamisesta.

Ennen verinäytteen ottamista tai muun tutkimuksen tekemistä tutkittavan on selvitettävä henkilöllisyytensä näytteen ottajalle tai tutkimuksen suorittajalle. Henkilöllisyys on osoitettava henkilöllisyystodistuksen perusteella tai muulla tähän verrattavalla, luotettavalla tavalla.

Veritutkimuksen toimittajan on viipymättä lähetettävä tutkimuksen perusteella annettu lausunto tutkimuksen määränneelle tuomioistuimelle tai tutkimuksen toimittamista esittäneelle lastenvalvojalle. Lausuntoon on liitettävä jäljennökset 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuista laskuista.

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen suorittajan on lähetettävä tutkimuksesta annettu lausunto lääkintöhallitukselle. Lääkintöhallitus toimittaa lausunnon sekä jäljennöksen 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta laskusta edelleen tutkimuksen määränneelle tuomioistuimelle.

Tutkittavan, joka pyytää verinäytteen ottamiseksi tai tutkimuksen toimittamiseksi tehtävää matkaa varten välttämättömien matka- ja toimeentulokustannusten suorittamiseen ennakkoa valtion varoista, on annettava maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/73) 5 §:n 1 momentissa säädetty kirjallinen vakuutus varallisuusoloistaan ja elatusvelvollisuudestaan sekä muu saatavissa oleva tarpeellinen selvitys.

Tutkittavaksi määrätyn ei kuitenkaan tarvitse antaa 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta, jos hän on antanut vastaavan vakuutuksen pyytäessään maksutonta oikeudenkäyntiä siinä asiassa, jossa tuomioistuin on määrännyt tutkimuksen tehtäväksi.

Eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettujen matka- ja toimeentulokustannusten suorittamisesta ennakolta valtion varoista on soveltuvin kohdin voimassa, mitä valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/72) ja asetuksessa (813/ 72) on säädetty.

Ennakon suorittamiseksi tarpeellinen käyttöshekki taikka tilisiirto- tai tililtäottokortti kirjoitetaan kustannusten suorittamista ennakolta koskevan määräyksen antajan toimesta, paitsi jos määräyksen on antanut sosiaalilautakunta, jolloin sen kirjoittaa poliisipiirin päällikkö tai se virkamies, jonka lääninhallitus on määrännyt hänen sijaansa käsittelemään ennakkoa koskevia asioita.

10§

Sosiaali- ja terveysministeriö määrää ne perusteet, joiden mukaan palkkio verinäytteen ottamisesta ja lähettämisestä sekä tutkittavalle annetusta todistuksesta samoin kuin korvaus veri- tai muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen tekemisestä ja tutkittavalle annetusta todistuksesta sekä tutkimuksen perusteella annetusta lausunnosta ja sen lähettämisestä suoritetaan. Ministeriön päätös on julkaistava asetuskokoelmassa.

Jos verinäytteen on ottanut terveyskeskuksen lääkäri, suoritetaan 1 momentissa tarkoitettu palkkio siten kuin oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille ja hammaslääkärille tulevasta korvauksesta annetun asetuksen 6 a §:ssä on säädetty.

11§

Lääninhallitus suorittaa sille toimitetun laskun perusteella 10 §:ssä tarkoitetut palkkiot ja korvaukset.

Verinäytteen ottaja lähettää laskun toimenpiteistään näytteen mukana veritutkimuksen toimittajalle. Tämä lähettää edellä mainitun laskun sekä tutkimuksen tekemisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä laaditun laskun sille lääninhallitukselle, jonka alueella tutkimuksen määränneen tuomioistuimen varsinainen istuntopaikka sijaitsee. Kun tutkimus on tehty lastenvalvojan esityksestä, lähetetään laskut sen läänin lääninhallitukselle, johon lastenvalvojan toimialueena oleva kunta kuuluu.

Muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen toimittaja lähettää tutkimuksesta suoritettavaa korvausta koskevan laskun 7 §:n 2 momentissa mainitun lausunnon ohella lääkintöhallitukselle, joka toimittaa sen edelleen asianomaiselle lääninhallitukselle.

12§

Seuraavat asiakirjat on kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille:

1) eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tuomioistuimen määräys tutkimuksen tekemisestä sekä tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tuomioistuimen määräyksestä;

2) tämän asetuksen 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu tuomioistuimen puheenjohtajan tai kihlakunnantuomarin taikka lastenvalvojan ilmoitus uuden verinäytteen ottamisesta;

3) tämän asetuksen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu lastenvalvojan esitys veritutkimuksen tekemisestä;

4) eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu tutkittavalle annettava todistus veritutkimusta varten tarpeellisten verinäytteiden ottamisesta tai muun tutkimuksen suorittamisesta;

5) eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaalilautakunnan määräys matka- ja toimeentulokustannusten maksamisesta ennakolta valtion varoista; sekä

6) tämän asetuksen 11 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut laskut.

Oikeusministeriö vahvistaa 1 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat saatuaan lääkintöhallituksen lausunnon. Lomakkeita voi tilata valtion painatuskeskuksesta.

13§

Lääkintöhallitus antaa tarkemmat määräykset veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevissa tutkimuksissa käytettävistä menetelmistä, tutkimusten tekemisestä ja niiden perusteella annettavista lausunnoista.

Lääkintöhallitus vahvistaa myös tutkimuksia varten tarvittavat muut ohjeet.

14§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 30 päivänä joulukuuta 1963 annettu asetus (668/63).

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.