673/1976

Annettu Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään isyyslain voimaanpanosta 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun lain (701/75) 12 §:n ja lapsen elatuksesta samana päivänä annetun lain (704/ 75) 17 §:n 2 momentin nojalla:

Ilmoitus lapsen syntymästä.

Väestörekisterin pitäjän, jolle syntymätodistus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä annetun asetuksen (824/70) 3 §:n 1 momentin mukaan on lähetetty, on viipymättä ilmoitettava avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen syntymästä sen kunnan lastenvalvojalle, jossa äidillä on kotipaikka, Jos äiti on kuollut tai hänellä ei ole kotipaikkaa Suomessa, syntymästä on ilmoitettava sen kunnan lastenvalvojalle, jossa lapsi asuu.

Lääketieteelliset selvitykset.

Isyyden toteamista, vahvistamista tai kumoamista varten tarpeellisen lääketieteellisen asiantuntijalausunnon lapsen siittämisajankohdasta antaa sen sairaanhoitolaitoksen synnytysosaston ylilääkäri, jossa synnytys on tapahtunut, tai tämän osaston erikoislääkäri.

Jollei synnytys ole tapahtunut sairaanhoitolaitoksessa tai jollei 1 momentissa tarkoitettu lääkäri voi muusta syystä antaa lapsen siittämisajankohtaa koskevaa lääketieteellistä asiantuntijalausuntoa, antaa sen oikeuslääkäri.

Lausunnonantajan on toimitettava jäljennös lausunnosta lääkintöhallitukselle.

Isyyden selvittämisen yhteydessä lastenvalvojan tulee selostaa äidille ja miehelle, joka saattaa olla lapsen isä, sekä tarvittaessa myös lapselle veritutkimuksen merkitys isyyden selvittämisen kannalta. Lisäksi on selostettava isyyslain (700/75) 11 §:n 2 ja 3 momentin säännökset veritutkimuksen tekemisen edellytyksistä sekä eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun lain (702/75) ja asetuksen (674/76) säännökset tutkimuksen toimittamisesta, siitä aiheutuvien kulujen suorittamisesta sekä ennakon maksamisesta valtion varoista.

Kun lastenvalvoja on isyyslain 11 §:n 2 momentin nojalla ehdottanut veritutkimuksen tekemistä ja tutkimukseen osallistuvat ovat suostuneet siihen, lastenvalvojan on tehtävä esitys veritutkimuksen toimittamisesta siten kuin eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen 12 §:ssä säädetään.

Saatuaan isyyslain 11 §:n 2 momentin nojalla toimitetun veritutkimuksen perusteella annetun lausunnon, lastenvalvojan on viipymättä ilmoitettava lausunnon sisällöstä tutkimukseen osallistuneille.

Isyyden selvittäminen.

Kun lastenvalvoja on isyyslain 13 §:n perusteella esittänyt sosiaalilautakunnalle, että isyyden selvittäminen keskeytettäisiin, on lapsen äidille varattava tilaisuus esittää sosiaalilautakunnalle käsityksensä lastenvalvojan esityksen johdosta, jos kutsu voidaan antaa hänelle tiedoksi. Äiti voi esittää käsityksensä henkilökohtaisesti sosiaalilautakunnan kokouksessa taikka kirjallisesti lautakunnalle toimitettavalla ilmoituksella.

Sosiaalilautakunnan päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä tai jatkamisesta on annettava tiedoksi äidille, jos hänen olinpaikkansa on tunnettu. Sosiaalilautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Isyyslain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun tunnustamislausuman sekä 16 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen vastaanottajan samoin kuin 17 §:ssä tarkoitetun kuulemisen toimittajan tulee todeta tunnustamislausuman tai hyväksymisen antajan tai kuultavan henkilöllisyys henkilöllisyystodistuksen perusteella tai muulla tähän verrattavalla, luotettavalla tavalla. Samalla hänen on vaadittava selvitys lapsen ja äidin sekä miehen henkilötiedoista ja kotipaikasta.

Jos tunnustamislausumaan tai hyväksymisen on vastaanottanut tai kuulemisen toimittanut muu isyyslain 15 §:n 1 momentissa mainittu viranomainen kuin se lastenvalvoja, jolle isyyden selvittäminen isyyslain 6 §:n 2 momentin mukaan kuuluu, on tunnustamisesta tai sen hyväksymisestä laadittu asiakirja viipymättä lähetettävä mainitulle lastenvalvojalle.

Jos vajaavaltaisen holhoojaa tai lapsen äitiä ei ole kuultu tunnustamisen johdosta, tulee isyyslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lastenvalvojan varata heille tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Tätä koskeva ilmoitus on annettava tiedoksi siten kuin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) on säädetty.

Jos lapsi, jonka isyyslain 16 §:n mukaan on hyväksyttävä tunnustaminen ei ole todistettavasti saanut tietoa tunnustamislausuman antamisesta ja lapsen olinpaikka on tunnettu, on isyyslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun lastenvalvojan annettava lapselle tieto tunnustamisesta postitse saantitodistusta vastaan.

Ennen kuin lastenvalvoja isyyslain 20 §:n 1 momentin mukaisesti lähettää tunnustamista koskevat asiakirjat hyväksyttäviksi, lastenvalvojan on selvitettävä, että tunnustaminen on tapahtunut siten kuin isyyslain 15―18 §:ssä on säädetty ja että asiakirjat on laadittu isyyslain 19 §:ssä säädetyssä muodossa.

Tunnustamisen voimaansaattaminen.
10§

Tuomarin päätökset isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa sekä niihin liittyvät asiakirjat säilytetään oikeusministeriön määräämällä tavalla.

11§

Kun tuomari päättää jättää tunnustamisen hyväksymättä, on päätös perusteltava sekä mainittava ne syyt, joiden vuoksi tunnustamista ei ole hyväksytty.

12§

Tuomarin on lähetettävä jäljennös tunnustamisen hyväksymistä koskevassa asiassa antamastaan päätöksestä lastenvalvojalle kolmena kappaleena.

Lastenvalvojan on ilmoitettava tuomarin päätöksestä lapselle tai hänen edustajalleen sekä, isyytensä tunnustaneelle miehelle.

Lomakkeiden käyttäminen.
13§

Isyyden selvittämisessä ja isyyden tunnustamisessa sekä lapselle tulevaa elatusapua vahvistettaessa on seuraavat asiakirjat kirjoitettava vahvistetun kaavan mukaisille lomakkeille:

1) isyyslain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu äidin ilmoitus siitä, että hän vastustaa isyyden selvittämistä;

2) isyyslain 13 §:ssä tarkoitettu sosiaalilautakunnan päätös isyyden selvittämisen keskeyttämisestä;

3) isyyslain 14 §:ssä tarkoitettu isyyden selvittämisestä laadittava pöytäkirja;

4) isyyslain 19 §:ssä tarkoitettu isyyden tunnustamisesta laadittava asiakirja;

5) isyyslain 19 §:ssä tarkoitettu tunnustamisen hyväksymisestä laadittava asiakirjaa;

6) isyyslain 20 §:ssä tarkoitettu tuomarin päätös tunnustamisen hyväksymistä koskevassa asiassa;

7) lapsen elatuksesta annetun lain (704/ 75) 7 §:ssä tarkoitettu elatussopimus, jos se esitetään sosiaalilautakunnan vahvistettavaksi; sekä

8) lapsen elatuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu sosiaalilautakunnan päätös elatussopimuksen vahvistamista koskevassa asiassa.

Tämän asetuksen 19 §:ssä tarkoitettu selvitys elatusavusta sekä 20 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on myös laadittava vahvistetun kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Oikeusministeriö vahvistaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat. Lomakkeita voi tilata valtion painatuskeskuksesta.

Erinäisiä säännöksiä.
14§

Lastenvalvoja on pyynnöstä velvollinen antamaan virka-apua toisen kunnan lastenvalvojalle isyyden selvittämisessä ja vahvistamisessa sekä elatusavun vahvistamista koskevissa asioissa lastenvalvojalle kuuluvissa tehtävissä. Tällöin lastenvalvoja on velvollinen myös edustamaan toista lastenvalvojaa käsiteltäessä tämän toimeen kuuluvaa asiaa toimialueensa tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona.

15§

Lapsen siittämisajankohtaa koskevasta lääketieteellisestä asiantuntijalausunnosta, joka on annettu lastenvalvojalle isyyden selvittämistä varten tai jonka asianosainen on hankkinut tuomioistuimen määräyksen nojalla isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa, sekä lausunnon lähettämisestä suoritettavan korvauksen perusteet määrää sosiaali- ja terveysministeriö. Ministeriön päätös on julkaistava asetuskokoelmassa.

16§

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevia ohjeita.

Lääkintöhallitus vahvistaa 2 §:ssä tarkoitetun lääketieteellisen asiantuntijalausunnon antamista koskevat ohjeet.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.
17§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen (368/29) 34 §.

18§

Lastenvalvoja on velvollinen ajamaan isyyden vahvistamista koskevaa kannetta siten kuin isyyslain 26 §:n 1 momentissa on säädetty, jos lapsi, joka on syntynyt ennen isyyslain voimaantuloa, ei ole täyttänyt viittätoista vuotta ja isyyslain 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu lapsen edustaja on lastenvalvojan siihen valtuuttanut.

19§

Lastenvalvojan tulee laatia selvitys elatusavusta, joka ennen 1 päivää lokakuuta 1976 on vahvistettu sopimuksella tai tuomiolla suoritettavaksi lastenvalvojan luettelossa olevalle avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jos lapselle ei ole myönnetty elatusavun ennakkoa.

Laatimansa selvitys lastenvalvojan on toimitettava lapsen elatuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lapsen edustajalle sekä jäljennös siitä sosiaalilautakunnalle marraskuun 1 päivään 1976 mennessä.

20§

Antaessaan 19 §:ssä tarkoitetun selvityksen, lastenvalvojan tulee samalla ilmoittaa elatusapua suorittamaan sitoutuneelle tai velvoitetulle, jonka olinpaikka on tunnettu, että erääntyneet elatusapuerät on lapsen elatuksesta annetun lain 19 §:n 2 momentin nojalla 1 päivästä lokakuuta 1976 alkaen maksettava sanotun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lapsen edustajalle.

Jos elatusapu on lastenvalvojan tekemästä hakemuksesta ulosottotoimenpitein perittävänä 1 päivänä lokakuuta 1976, lastenvalvojan tulee toimittaa 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus myös asianomaiselle ulosottoviranomaiselle sekä ilmoittaa, että perityt elatusapumaksut on tilitettävä lapsen edustajalle. Samalla lastenvalvojan on ilmoitettava lapsen edustajan nimi ja osoite.

21§

Lastenvalvojan on toimitettava hänen hallussaan oleva avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatuksesta ennen 1 päivää lokakuuta 1976 tehty sopimus tai annettu tuomio lapsen elatuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lapsen edustajalle marraskuun 1 päivään 1976 mennessä.

22§

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnasta annetun asetuksen (941/43) 5 §:n nojalla tehdyt talletukset ja muut sijoitukset sekä niihin liittyvät asiakirjat on luovutettava lapsen elatuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lapsen edustajalle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1977.

Helsingissä 13. päivänä elokuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.