620/1976

Annettu Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1976.

Laki työaikalain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 12 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 20 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65) sekä 20 §:n 1 momentti ja 20 a 5:n 1 momentti 20 päivänä helmikuuta 1976 annetussa laissa (189/76), näin kuuluviksi:

12 §.

Kun luonnontapahtuma, tapaturma tai muu seikka, jota ei ole voitu ennakolta tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toiminnassa tahi vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen taikka hengen, terveyden tai omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi, saa, siinä määrin kuin mainitut syyt vaativat>pitentää 5, 6 ja 7 §:n mukaan määräytyviä säännöllisiä työaikoja sekä 5 a §:n mukaan määräytyviä pisimpiä työaikoja sekä poiketa 16 a §:n säännöksistä, ei kuitenkaan kauemmin kuin neljän viikon aikana. Tällaisesta työajan pitennyksestä sekä sen syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestävyydestä on työnantajan viivytyksettä tehtävä kirjallinen ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomainen voi, tutkittuaan asian, joko jättää sen tehdyn ilmoituksen varaan tai ryhtyä toimenpiteisiin pitennyksen rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.


20 §.

Jokaista tämän lain alaista työpaikkaa varten on työnantajan laadittava työtuntijärjestelmä, jossa mainitaan aika, milloin työ alkaa ja päättyy, sekä ruokailu- ja lepoajat. Milloin edellä tarkoitetun työtuntijärjestelmän laatiminen työn laatuun nähden ei ole mahdollista, työsuojeluhallitus voi hakemuksesta myöntää siitä vapautuksen.


20 a §.

Työnantajan on annettava palveluksessaan olevalle moottoriajoneuvon kuljettajalle työsuojeluhallituksen vahvistaman kaavan mukainen henkilökohtainen ajopäiväkirja.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 1976.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.