416/1976

Annettu Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1976

Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/74) 6 §:n 4 momentti,

muutetaan 2 §, 4 §, 5 §:n 2 momentin 5 kohta ja 3 momentti, 8 §, 10 §, 11 § ja 12 § sekä

lisätään asetukseen uusi 3 a § seuraavasti:

Ratkaistaessa, ylittävätkö luopujan tai luopujina olevien aviopuolisoiden muusta kuin maatilataloudesta saamat tulot luopumiseläkelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän, on sanottuja tuloja verrattava maatilatalouden ulkopuolelta yleensä saatuihin tuloihin vastaavilla tiloilla luopumisen kohteena olevan tilan sijaintipaikkakunnalla.

Jos maatilan peltoalasta on tehty pellon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (216/69) tarkoitettu pellonvaraussopimus, pidetään 1 momentin mukaan vertailtavina tiloina seudun pellonvaraustiloja.

3a§

Luopumisen kohteena olevan maatilan metsämaan katsotaan olevan luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytettävissä tarkoituksenmukaiseksi metsälisäalueeksi, jos metsämaan ostajaksi tarjoutuu viljelijä,

1) joka täyttää 3 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset;

2) jonka omistamalla maatilalla on yhteinen raja myyjän maatilan metsäalueen kanssa tai jonka tilan talouskeskus on sanotusta metsäalueesta enintään 5 kilometrin kulkuetäisyydellä;

3) jonka omistaman maatilan metsä tuottaa vuosittain puuta enintään 125 kiintokuutiometriä kuorettomaksi runkopuuksi arvioituna; ja

4) jonka omistama maatila on maatalousyrittäjien eläkelain 6 b §:n 1 momentin ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti arvioituna jatkamiskelpoinen tai jonka tila muodostuu jatkamiskelpoiseksi luopumistoimenpiteen seurauksena.

Jos myyjä ei hyväksy 1 momentissa tarkoitetun ostajan tarjousta, maatilahallituksen on arvioitava metsäalueelle käypä hinta. Jollei ostaja tai hänen kieltäytyessään maatilahallitus osta metsämaata sanotulla hinnalla, saadaan metsämaa pidättää.

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten estämättä saadaan tilan metsämaa pidättää, jos maatilahallitus katsoo, että metsämaa ei ole käytettävissä tarkoituksenmukaiseksi metsälisäalueeksi.

Jos omistaja, joka on luovuttanut maatilahallitukselle maatilan tai osan siitä, on jättänyt hallintaansa luopumiseläkelain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun alueen sekä pidättänyt itselleen ja perheensä jäsenille joko toistaiseksi tai määräajaksi oikeuden asua luovutetulla maatilalla sijaitsevassa asuinrakennuksessa sekä oikeuden käyttää muitakin tilalla olevia rakennuksia, saa hän käyttää aluetta ja rakennuksia korvauksetta. Omistaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan tarpeellisista rakennusten vuosikorjauksista ja pitämään rakennukset palovakuutettuina niiden täydestä arvosta uhalla, että sanotut oikeudet muuten voidaan katsoa menetetyiksi. Asumisoikeuden osalta noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä kulloinkin voimassa olevassa huoneenvuokralainsäädännössä on säädetty vuokramiehen velvollisuuksista ja oikeuksista.

Edellä 1 momentissa mainitut oikeudet voidaan antaa enintään omistajan ja hänen aviopuolisonsa elinajaksi.


Eläkehakemukseen on muiden ehkä tarvittavien selvitysten ohella liitettävä:


5) se tai ne seuraavista asiakirjoista, jotka liittyvät hakemuksessa tarkoitettuun luopumistapaan:

a) luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

b) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon, metsämaan tai niiden osan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

c) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon tai sen osan metsitystä koskeva metsityssitoumus; ja

d) luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella annettu myyntirajoitussitoumus.

Milloin kysymys on 2 momentin 5 c kohdassa tarkoitetusta metsityksestä, on ehdollista eläkettä koskevassa hakemuksessa ilmoitettava metsitettäväksi suunnitellun pellon ala sekä, hakijan tai hänen aviopuolisonsa omistaessa vain osan maatilasta, ovatko maatilan muut osaomistajat suostuneet metsittämiseen.

Milloin eläkkeen hakija tai hänen aviopuolisonsa omistaa vain osan maatilasta, tulee luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun luonnoksen luovutuskirjaksi olla myös muiden omistajien allekirjoittama.

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myyntirajoitussitoumus, joka on annettava silloinkin, kun eläkettä haetaan ehdollisena, on maatilan kaikkien omistajien sekä omistajan aviopuolison ollessa luopujana aina myös hänen allekirjoitettava.

10§

Jos eläkkeen saaja ryhtyy harjoittamaan maataloustuotantoa suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 §:n 4 momentissa on säädetty tai jos maatilasta luovutetaan metsämaata tai joutomaata, josta on voimassa luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myyntirajoitussitoumus, on eläkkeen saajan ilmoitettava siitä viipymättä asianomaiselle maataloustoimistolle.

11§

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun metsityssitoumukseen, joka on maatilan kaikkien omistajien sekä omistajan aviopuolison ollessa luopujana aina myös hänen allekirjoitettava, on muun ohella otettava metsitettävän pellon asianmukaista hoitoa koskeva ehto samoin kuin ehto, jonka mukaan metsitettyä peltoa ei saa luovuttaa muulle kuin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luovutuksensaajalle.

Metsityssitoumus on annettava maatilahallituksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ja toimitettava asianomaiselle maatalouslautakunnalle tai maataloustoimistolle. Milloin metsityssitoumus on lähetetty postitse, katsotaan se toimitetuksi edellä tarkoitetulle lautakunnalle tai toimistolle postilähetyksen saapumispäivänä.

12§

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja tai metsityssitoumus tahi niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17 §:n 2 momentin mukaisesti maatalousyrittäjien eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa momentissa säädetyssä kuuden kuukauden määräajassa asianomaiselle maatalouslautakunnalle tai maataloustoimistolle.


Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1976.

Tämän asetuksen 2 §:ää ja 3 a §:ää sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä toukokuuta 1976 tai sen jälkeen.

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Heimo Linna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.