332/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 26 § ja 37 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 24 §:n 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 39 §:n 1 ja 2 momentti ja 82 §:n 1 ja 2 momentti,

näistä 39 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (935/75), seuraavasti:

24§

Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, jossa on oltava ehdokkaasta 21 §:n 1 momentissa mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai myös etunimeä lyhennettynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti laaditut ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama suostumus vastaanottaa valtuutetuntoimi ja vakuutus, ettei hän ole suostunut valtuutettujen vaaleissa toisen valitsijayhdistyksen tai puolueen ehdokkaaksi.

25§

Hakemukseen on liitettävä ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaat on puolueen nimen alla lueteltava siinä järjestyksessä, mihin heidät 40 §:ssä tarkoitetussa ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. Tiedot ehdokkaista on ilmoitettava niin kuin 24 §:n 3 momentissa on säädetty. Hakemukseen on myös liitettävä puolueen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen jäseniä kunnassa, sekä vaaliasiamiehen valtuutus. Hakemukseen on lisäksi liitettävä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti laaditut ehdokkaiksi asetettujen henkilöiden omakätisesti allekirjoittamat suostumukset vastaanottaa valtuutetuntoimi ja vakuutukset, etteivät he ole suostuneet valtuutettujen vaaleissa toisen puolueen ehdokkaiksi eivätkä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

39§

Siinä kokouksessa, joka pidetään syyskuun 14 päivänä, kunnan keskusvaalilautakunta tekee päätökset 36 §:n 2 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten johdosta. Samassa kokouksessa lautakunta laatii 40 §:n 1 momentissa tarkoitetun ehdokaslistojen yhdistelmän.

Jos ehdokas on valtuutettujen vaaleissa asetettu myös toisen valitsijayhdistyksen tai toisen puolueen ehdokkaaksi eikä 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ehdokkaan poistamisesta ole määräajassa tehty taikka jos ehdokas on kuollut, on ehdokkaan nimi poistettava ehdokaslistojen yhdistelmästä.


82§

Valtuutetuille valitaan varajäseniä siten kuin kunnallislain 38 §:ssä on säädetty.

Jos valtuuston toimikauden aikana on kutsuttava valtuutetun sijaan varajäsen, mutta varajäseniksi määrättyjä ei enää ole, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varajäseniä kunnallislain 38 §:n mukaisesti.


Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.