176/1976

Annettu Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 1976

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 30 §, 31 §:n momentti ja 51 §, näistä 51 § sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (751/65), sekä

lisätään lakiin uusi 51 a § seuraavasti:

4 luku

Erityisiä säännöksiä ulkomaalaisen ja ulkomaisten tavaramerkkien suojasta.

30§

Jos joku on tässä maassa hakenut rekisteröitäväksi tavaramerkin, jonka rekisteröintiä hän aikaisemmin on hakenut valtakunnan ulkopuolella, on sellainen hakemus muihin hakemuksiin verrattuna, vastavuoroisuuden ehdolla, katsottava tehdyksi samaan aikaan kuin hakemus tehtiin valtakunnan ulkopuolella, mikäli hakemus täällä on tehty kuuden kuukauden kuluessa valtakunnan ulkopuolella tehdystä hakemuksesta ja hakija on rekisteriviranomaiselle täällä kolmen kuukauden kuluessa tässä maassa tehdystä hakemuksesta esittänyt sellaisen etuoikeuden vaatimuksen. Kun etuoikeusvaatimus on ilmoitettu ja vaatimuksen oikeutuksesta esitetty asianmukainen selvitys, ei kolmas henkilö saa sellaisista seikoista jotka ovat tapahtuneet etuoikeus- ja rekisteröintipäivien välisenä aikana, johtaa oikeutta käyttää täällä rekisteröidyn ulkomaisen tavaramerkin kaltaista tavaran tunnusmerkkiä.

31§

Tavaramerkin hakijalla ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä koskee merkkiä. Asiamiehenä voi olla myös suomalainen yhteisö. Tavaramerkinhaltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin.


9 luku

Kuuluttamisesta ja valituksesta.

51§

Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai asia on jätetty sillensä. Päätökseen, jolla hakemus asianmukaisesti tehdystä väitteestä huolimatta on hyväksytty, voi väitteentekijä hakea muutosta. Jos väitteentekijä peruuttaa muutoshakemuksensa, voidaan asia kuitenkin tutkia, jos siihen on erityisiä syitä.

51a§

Muutosta rekisteriviranomaisen tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla patentti- ja rekisterihallituksen valitusosastoon 60 päivän kuluessa sitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuun ottamatta. Saman ajan kuluessa on valittajan suoritettava vahvistettu valitusmaksu uhalla, ettei valitusta oteta tutkittavaksi.

Muutosta valitusosaston päätökseen haetaan valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä, sitä päivää lukuun ottamatta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1976.

Lain 30 §:ssä tarkoitettua säännöstä ajasta, jonka kuluessa etuoikeusvaatimus on täällä esitettävä, sovelletaan lain voimaan tultua tehtyihin hakemuksiin. Lain 51 §:n säännöksiä sovelletaan rekisteriviranomaisen tavaramerkkiasiassa lain voimaan tultua antamiin lopullisiin päätöksiin.

Helsingissä 20. päivänä helmikuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Ministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.