Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1067/1975

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 3 §:n 2 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 2 momentiksi, sekä muutetaan 7 a §, 8 §:n 1 ja 2 momentti sekä 9 §:n 2, 3 ja 4 momentti, näistä 7a ja 9 §:n 4 momenttisellaisina kuin ne ovat 20 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa asetuksessa (630/73) ja 8 §:n1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 25 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa asetuksessa(505/69), näin kuuluviksi:

7a§

Yöpymisrahana suoritetaan, milloin vakuutettu, hänen tarvitsemansa saattaja tai sairausvakuutuslain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuvakuutetun perheenjäsen, holhooja tai muutähän verrattava henkilö on matkan aikanajoutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikkatutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita varten järjestetyssä majoituspaikassa kello 22 ja 7 välisenä aikana vähintään neljän tunnin ajan, 30markkaa henkilöltä vuorokaudessa, kuitenkinenintään todellisia, tarpeellisia majoittumiskustannuksia vastaava määrä.

Työtulolla tarkoitetaan palkkatuloa ja siihenverrattavaa henkilökohtaista tuloa, metsästätapahtuneen hankintakaupan tai muun siihenverrattavan myynnin yhteydessä vakuutetuntekemän työn arvoa sekä vakuutetun porotalouden hyväksi tekemän työn arvoa.

Vakuutetun tai puolisoiden yhdessä harjoittaman liikkeen taikka ammatin tuloksen tahimaatilatalouden puhtaan tulon yhteismäärä katsotaan 60 000 markan määrään saakka kokonaan työtuloksi. Mikäli vakuutettu esittää selvityksen siitä, että vakuutetun tai puolisoidenharjoittamassaan liikkeessä, ammatissa tai maatilataloudessa suorittaman työn kohtuullinenarvo ylittää 60 000 markkaa, voidaan myöstämän määrän ylittävä osa sanottujen tulojenyhteismäärästä katsoa työtuloksi. Työtuloksi eikuitenkaan katsota metsätalouden puhdastatuottoa, korkotuloa, osinkoa, vuokratuloa,asuntotuloa, arvopapereiden ja kiinteän omaisuuden luovutuksesta saatua voittoa, kiinteistön ainesosan luovutuksesta saatua korvaustaeikä muuta näihin tuloihin rinnastettavaa tuloa.Sosiaalivakuutustoimikunnan on, mikäli sairausvakuutuslain 17 §:stä ei muuta johdu, vahvistettava päivärahan määrä 8 §:ssä tarkoitetun työtulon mukaan, kuitenkin siten, ettämerimiesverolaissa tarkoitetun merimiehenosalta päiväraha määrätään merimiesverokonttorin kansaneläkelaitokselle lähettämästä viimeisestä merimiesveroluettelon otteesta ilmenevänmerimiestulon perusteella.

Verotoimiston on kunakin vuotena viipymättä ja viimeistään verotusvuoden loppuun mennessä lähetettävä kansaneläkelaitokselle kunnittain verovelvollisista aakkosellinen luettelo,jossa on mainittava heidän sinä vuotena toimitetussa verotuksessa todetut muut ansiotulonsa kuin eläketulonsa.

Päiväraha ja oikeus huoltajanlisään on tarkistettava 3 momentissa tarkoitetusta luettelostailmenevien työtulojen mukaiseksi seuraavantammikuun alusta lukien, mikäli päivärahanmäärä huoltajanlisineen tarkistuksen johdostasuurenee.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976, kuitenkin siten, että 8 §:n 1 ja2 momenttia sekä 9 §:n 2 momenttia sovelletaan päivärahaan, joka kohdistuu vuoden 1977jälkeiseen aikaan.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.