874/1975

Annettu Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1975

Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1969 annetun tavara-arpajaisasetuksen (824/69) 1 §:n 2 momentti, 3, 11 ja 14 § seuraavasti:


Tavara-arpajaisissa, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on yli 80 000 markkaa, voidaan voittoina tavaran ohella käyttää enintään 40 markan suuruisia rahavoittoja.


Tavara-arpajaisten toimeenpanoluvan myöntää sisäasiainministeriö, jos arpojen yhteenlasketuksi myyntihinnaksi on ilmoitettu yli 100 000 markkaa.

Luvan yhden tai useamman läänin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää se lääninhallitus, jonka alueella lupaa hakevan yhdistyksen, säätiön tai muun yhteisön kotipaikka on, jos arpojen yhteenlasketuksi myyntihinnaksi on ilmoitettu enintään 100 000 markkaa.

Luvan määrätyssä tilaisuudessa toimeenpantaviin ja loppuunsaatettaviin tai saman poliisipiirin alueella enintään kahden kuukauden aikana toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 5 000 markkaa, poliisipiirin päällikkö. Myönnetystä luvasta on ilmoitettava lääninhallitukselle.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu yhdistys, säätiö tai muu yhteisö saa toimeenpanna samassa tilaisuudessa yhdet arpajaiset ilman lupaa, jos arpojen myynti ja arvonta sekä voittojen jakaminen tapahtuu samassa tilaisuudessa ja arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 1 000 markkaa. Tällaisiin arpajaisiin ei sovelleta 8 ja 9 §:n säännöksiä arvoista ja arvonnan toimittamisesta. Niiden järjestäminen ei kuitenkaan ole sallittua kauppaliikkeessä tai liiketoimistossa sen varsinaisena aukioloaikana toimeenpantavassa tilaisuudessa.

11§

Tavara-arpajaisluvan saajan on arpajaisista tehtävä tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, arpajaisveron määrä ja suorittamispäivä, arpajaisten toimeenpanoajan päättyminen, asiamiespalkkiot, painatus- ja mainoskustannukset, toimihenkilöiden palkkiot tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimeenpanijan perimä palkkio sekä muut kustannukset ja arpajaisten puhdas tuotto.

Tilitykseen on liitettävä:

1) luettelo arpajaisveron alaisista tavaravoitoista ja muista voitoista, voittojen arvoista sekä voitoista suoritetusta arpajaisverosta,

2) luettelo sellaisista tavaravoitoista ja muista voitoista, joiden osalta arpajaisveroa ei voiton pienuuden tähden tai muusta arpajaisverolain (259/70) 3 §:ssä mainitusta syystä ole suoritettu sekä näiden voittojen arvoista, sekä

3) jäljennökset voittojen hankintahinnan osoittavista tositteista.

Sisäasiainministeriön tai lääninhallituksen luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista tehty tilitys on viiden kuukauden kuluessa niiden toimeenpanoajan päättymisestä lukien neljänä kappaleena jätettävä sen poliisipiirin päällikölle, jonka piirissä arvonta on tapahtunut.

Poliisipiirin päällikön on viipymättä lähetettävä tilityksestä kolme kappaletta tavara-arpajaisluvan saajan kotipaikan lääninhallitukselle ja pidettävä neljäs kappale 30 päivän ajan yleisön nähtävänä. Lääninhallituksen on lähetettävä kappale tilitystä ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua pöytäkirjaa tavara-arpajaislautakunnalle.

Tilitys poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa niiden toimeen panoajan päättymisestä luvan myöntäjälle, jonka tulee, tarkastettuaan sen, pitää se yleisön nähtävänä 30 päivän ajan.

Edellä 3 §:n 4 momentissa tarkoitettujen arpajaisten toimeenpanijan on viipymättä laadittava tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, toimeenpanokustannukset ja puhdas tuotto. Tilitys on pidettävä arpajaisiin osallistuneiden nähtävänä kahden viikon ajan niiden toimeenpanijan luona ja sen jälkeen säilytettävä toimeenpanijan arkistossa vähintään kahden vuoden ajan. Tämä ei kuitenkaan koske arpajaisia, joissa arpojen myynti on tapahtunut vain niiden järjestäjän oman jäsenistön keskuudessa.

Poliisipiirin päällikölle jätettävä tilitys on laadittava sisäasiainministeriön vahvistamalle lomakkeelle.

14§

Jollei tavara-arpajaisten toimeenpanossa noudateta arpajaislain tai tämän asetuksen määräyksiä tai luvan ehtoja, taikka jos väärinkäytöksiä muutoin tapahtuu, voi luvan myöntänyt viranomainen, varattuaan luvan saajalle tilaisuuden antaa asiassa selityksensä, peruuttaa luvan.

Jos luvan saaja on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, ei uutta lupaa myönnetä ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys poliisipiirin päällikölle jätetty.


Tätä asetusta sovelletaan niihin tavara-arpajaisiin, joihin lupa on myönnetty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 21. päivänä marraskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.