845/1975

Annettu Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1975

Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen (184/62) 4, 12, 13 ja 19 §, näistä 12 § sellaisena kuin se on 7 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa (670/ 69) ja 13 § sellaisena kuin se on 3 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (550/ 74), näin kuuluviksi:

Eläketurvakeskuksen tulee vakuutetun pyynnöstä antaa hänelle kirjallinen ilmoitus siitä työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti muunnetusta yhteenlasketusta palkkamäärästä, josta hänen työsuhteittensa perusteella on työeläkekassalle suoritettu vakuutusmaksuja.

12§

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jolloin se on annettu tai postitse saapunut työeläkekassalle tai työntekijäin eläkelaissa, maatalousyrittäjien eläkelaissa tai yrittäjien eläkelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tahi eläketurvakeskukselle taikka tällaisen laitoksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle. Jollei hakija kehotuksen saatuaan työeläkekassan määräämässä kohtuullisessa ajassa toimita sille hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä tai jos hakemuksen käsittely on määrätty raukeamaan sen vuoksi, että hakija ei ole noudattanut 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua määräystä, katsotaan hakemus kuitenkin tehdyksi vasta silloin, kun työeläkekassalle on saapunut hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

13§

Eläkehakemuksen ratkaisee sekä eläkkeen maksamisesta ja eläkkeeseen liittyvistä eläkelaitoksen muista tehtävistä huolehtii työeläkekassa, jollei työntekijä ole eläkelain alaisen viimeisen työsuhteen päättyessä tai sen jälkeen ollut työntekijäin eläkelain alaisessa työsuhteessa taikka harjoittanut maatalousyrittäjien eläkelain tai yrittäjien eläkelain alaista yrittäjätoimintaa tahi jollei työntekijä eläkettä hakiessaan saa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä taikka luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä. Jos kuitenkin työntekijälle hänen kuollessaan maksettiin jonkin edellä sanotun lain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä tahi maatalousyrittäjien eläkelain mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä muusta eläkelaitoksesta, ratkaisee tämä eläkelaitos hänen jälkeensä maksettavaa perhe-eläkettä koskevan hakemuksen ja huolehtii edellä mainituista muista tehtävistä. Muutoin noudatetaan, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 12 §:ssä säädetään.

19§

Paitsi niitä tehtäviä, joista on erikseen säädetty, eläketurvakeskus suorittaa työeläkekassan lukuun eri korvausta vastaan, sikäli kuin eläketurvakeskus ja työeläkekassa eivät ole toisin sopineet, ne vakuutusteknilliset työt, jotka koskevat vakuutetuista annettujen tietojen rekisteröimistä ja käsittelyä.

Työeläkekassan osallistumisesta työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen eläketurvakeskuksen kustannusten korvaamiseen on vastaavasti voimassa, mitä työntekijäin eläkeasetuksen 17 §:ssä säädetään.

Työeläkekassaan noudatetaan soveltuvin osin, mitä työntekijä eläkeasetuksessa on säädetty maksetuista eläkkeistä aiheutuvan eläkelaitosten kesken jakautuvan suoritettavasta hyvityksestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Helsingissä 7. päivänä marraskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.