782/1975

Annettu Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1975

Asetus työaikalain soveltamisesta kunnallisiin viranhaltijoihin&

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 3 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (971/74):

Viranhaltijalla tarkoitetaan tässä asetuksessa kunnallisvaltuuston tai kuntainliiton liittovaltuuston perustamien virkojen vakinaisia haltijoita, virkojen väliaikaisia hoitajia, joita ovat viransijaiset, avointen virkojen hoitajat ja koeajaksi otetut viranhaltijat, sekä kunnan tai kuntainliiton tilapäiseen henkilökuntaan kuuluvia viranhaltijoita.

Mitä työaikalaissa (604/46) on säädetty työntekijästä, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava seuraavassa luettelossa mainittuihin viranhaltijoihin:

ajomies, akvaarionhoitaja, alikonemestari, annostelija, apuemäntä, apuhoitaja, apulaisajomestari, apulaisesimies, apulaisjohtomestari, apulaiskaasumestari, apumies, aputyttö, asemamestari, asemanhoitaja, asemapäivystäjä, asentaja, astianpesijä, asuntola-apulainen, aulaemäntä autonkuljettaja, autotarkastaja, desinfioitsija, eläintenhoitaja (eläintarhassa) emännöitsijä, emäntä, hallimestari, hallitarkastaja, hammashoitaja, hammashoitoapulainen, hitsaaja, hoitaja, hoitoapulainen, huoltomies, hälytyskeskuksenhoitaja, isäntä, jakelupäivystäjä, jalkojen hoitaja, järjestelyapulainen, järjestysmies, kaatopaikanhoitaja, kadunlakaisija, kahvilaapulainen, kahivlanhoitaja, kaitsija, kaivinkoneen kuljettaja, kalustonhoitaja, kampaaja, kassanhoitaja, kasvihuonepuutarhuri, kasvilavojen hoitaja, katsastaja, kehittäjä, keittiöapulainen, keittiömies, keittäjä, kelloseppä, kemikalipäivystäjä, kenttämestari, kenttäohjaaja, kerhokeskuksen hoitaja, kirvesmies, koneenhoitaja, koneenkäyttäjä, konepesijä, konepäivystäjä, konetarkastaja, korjausmies, kotisairaanhoitaja, kouluhoitaja, kouluttaja, koulutusrahastaja, kuiskaaja, kuntouttaja, kutoja, kylmäkkö, käsityönohjaaja, käymälänhoitaja, laborantti, laboratorioapulainen, laboratoriomestari, lastenhoitaja, lastenhoitoapulainen, leikinohjaaja, leikkikentän valvoja, leirintäalueen hoitaja, liikennetarkastaja, liikuntaterapeutti, lippukassanhoitaja, lähetti, lämmittäjä, lämmöntarkkailija, lämpökeskuksen hoitaja, lävistäjä, maalari, maidontarkastaja, mankeloija, mekaanikko, mikroskopisti, mittamies, mittarimestari, mittarinlukija, mittausetumies, monistaja, museoapulainen, muurari, nosturiesimies, nosturinkäyttäjä, nuohooja, nuorempi ammattimies, näytteenottaja, oikolukija, ompelija, operatööri, osastoapulainen, painaja, palokorpraali, palomies, panostaja, pesijä, pesulanhoitaja, preparaattori, puhdistuslaitoksen hoitaja, puhelunvälittäjä, puistonhoitaja, pumppuasemanhoitaja, puuseppä, puutarha-apulainen, pysäköinninvalvojan apulainen, rahastaja, raitiovaununkuljettaja, rehumestari (eläintarhassa), ruoanjakaja, ruokalanhoitaja, räätäli, sahuri, sairaanhoitaja, satamajärjestäjä, satamavalvoja, satamavalvojien esimies, saunanhoitaja, seppä, siivooja, silittäjä, sitoja, sorvaaja, suutari, taimentaja, taittaja, tallimies, talousapulainen, tarjoilija, taulupäivystäjä, tavarahissin kuljettaja, tavaranmerkitsijä, terottaja, tiehöylän kuljettaja, tietokoneenhoitaja, traktorinkuljettaja, trukinkuljettaja, tullaaja, tuntikirjuri, tutkimusapulainen, työesimies, työmestari, työnohjaaja, uinnin valvoja, ulkoilualueen isäntä, urheilukentän hoitaja, uunimestari, uuninhoitaja, uuttaaja, vahtimestari, vakaaja, valokuvaaja, valokuvausteknikko, vanginvartija, vanhempi ammattimies, varastokirjuri, varastomies, varastonhoitaja, vartija, vartijain esimies, varusmestari, vedenjakaja, vedenjakajien esimies, verkkopäivystäjä, vesimies, viilaaja, yliasentaja ja yövartija;

sairaalan ja terveyskeskusten viranhaltijat, paitsi apteekkari, apulaistalouspäällikkö, eläinlääkäri, fyysikko, hallintojohtaja, hammaslääkäri, hankintapäällikkö, henkilöstöasiainsihteeri, insinööri, johtava emäntä, johtava hoitaja, kemisti, kirjastonhoitaja, koulutuspäällikkö, lääkäri, opettaja, pastori, proviisori, psykologi, sosiaalihoitaja, taloudenhoitaja, talousjohtaja, talouspäällikkö, terveystarkastaja, toimistopäällikkö, työsuojelutarkastaja ja ylihoitaja;

huoltolaitosten viranhaltijat, paitsi ammatinopettaja, apulaisjohtaja, esimies, johtaja, johtava emäntä, johtava hoitaja, opettaja, psykologi, sosiaalihoitaja, taloudenhoitaja, ylihoitaja, ylikatsastaja ja yliopettaja; sekä

teurastamon viranhaltijat paitsi eläinlääkäri, johtaja, käyttöpäällikkö ja taloudenhoitaja.

Mitä työaikalaissa on säädetty sen 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työntekijästä, sovelletaan seuraavassa luettelossa mainittuihin viranhaltijoihin:

ajomestari, apulaisylihoitaja, asemamestari, autokorjaamon mestari, esimies, faktori, huoltomestari, johdinmestari, johtomestari, johtotarkastaja, järjestelymestari, kaapelimestari, kaasumestari, kattilamestari, katuvalaistusmestari, keskusvarastonhoitaja, kojeistomestari, komennusmestari, koneistamomestari, konemestari, konepäällikkö, korjaamomestari, korjausmestari, kuljetusten hoitaja, kunnossapitomestari, kytkinlaitosmestari, käyttömestari, laiturimestari, laivamestari, liikennemestari, linjamestari, maalimestari, maarakennusmestari, muuntamomestari, paloesimies, palokersantti, palomestari, puhelinvaihdemestari, putkimestari, puutarhuri, puutyömestari, raitiovaunukorjaamon mestari, rakennusmestari, rakennustyömestari, ratamestari, ruiskumestari, satamamestari, sisäjohtomestari, sähkömestari, teknikko, tiemestari, työmaamestari, työnjohtaja, työpajamestari, työtupien osastonhoitaja, vankilanhoitaja, valaistusmestari, valimomestari, varikkomestari, verkkomestari, vuoromestari, ylikaasumestari, ylikonemestari, ylimestari, ylivahtimestari ja yöylihoitaja.

Työaikalakia ei ole 2 ja 3 §:n säännöksistä huolimatta sovellettava viranhaltijaan, joka

1) työskentelee julkisessa virastossa tai työaikalain alaisen laitoksen toimistossa;

2) työskentelee opetustehtävissä oppilaitoksessa, koulussa tai kurssikeskuksessa;

3) suorittaa työaikalain 1 §:n 2 momentissa mainittua työtä; tai

4) on itsenäisessä tai johtavassa asemassa.

Jos 2 tai 3 §:ssä mainittuun viranhaltijaan, hänen tekemänsä työn perusteella voitaisiin soveltaa eri työaikaa säänteleviä säännöksiä tai määräyksiä, on häneen sovellettava työaikalakia, jos hän pääasiassa suorittaa sen alaista työtä.

Milloin viranhaltija, joka ei ole itsenäisessä tai johtavassa asemassa ja jota ei ole mainittu 2 tai 3 §:ssä, työn laadun puolesta on rinnastettavissa sanotuissa pykälissä mainittuun viranhaltijaan, on häneen sovellettava työaikalakia. Ennen kuin asianomainen viranomainen päättää, että työaikalakia sovelletaan, on asiasta hankittava kunnallisen sopimusvaltuuskunnan lausunto.

Lausunnon hankkiminen ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin virkanimike on vaihtunut toiseksi asianomaisen viranhaltijan tehtävien kuitenkaan laadultaan olennaisesti muuttumatta.

Milloin 3 §:ssä mainitun tai 6 §:ssä tarkoitetun työnjohtaja-asemassa olevan viranhaltijan työaikaa työn laadun vuoksi ei voida riittävän tarkasti valvoa tahi milloin muut erityiset syyt sitä vaativat, voi asianomainen viranomainen määrätä, hankittuaan kunnallisen sopimusvaltuuskunnan lausunnon, että hänelle työaikalain 17 tai 18 §:n nojalla tuleva korvaus maksetaan erillisenä, sanotuissa pykälissä tarkoitetun työn määrää kohtuullisesti vastaavana kuukausikorvauksena.

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, onko työaikalakia sovellettava määrättyyn viranhaltijaan tai viranhaltijaryhmään on asia saatettava työaikalain 4 §:ssä säädetyllä tavalla työneuvoston ratkaistavaksi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Tällä asetuksella kumotaan työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoihin 30 päivänä joulukuuta 1946 annettu asetus (938/46) ja työaikalain soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin 25 päivänä helmikuuta 1955 annettu asetus (90/55).

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Alli Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.