746/1975

Annettu Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Asetus jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1952 annetun jakoasetuksen (407/52) 9 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä toukokuuta 1972 annetussa asetuksessa (399/72), sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § ja 20 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa asetuksessa, uusi 2 momentti seuraavasti:

8a§

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa muuten on säädetty, ei hakemuskirjoihin tarvitse liittää sellaista asiakirjaa, joka alkuperäisenä tai jäljennöksenä on toisen maanmittaustoimituksen asiakirjoissa, jollei maanmittaustoimisto pitä sitä tarpeellisena.

Jos hakemus täyttää edellä tässä luvussa säädetyt vaatimukset eikä ilmeistä estettä toimituksen tai tehtävän suorittamiselle ole, on maanmittaustoimiston annettava määräys toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.

Jos hakemuskirjat ovat vaillinaiset, maanmittaustoimisto voi hakijan pyynnöstä hankkia puuttuvat asiakirjat, mikäli on todennäköistä, että toimitusmääräys hakemuskirjojen täydentämisen jälkeen voidaan antaa.

Jollei maanmittaustoimisto täydennä vaillinaisia hakemuskirjoja tai ne 2 momentissa tarkoitetusta täydentämisestä huolimatta jäävät vaillinaisiksi, voi maanmittaustoimisto varata hakijalle tilaisuuden niiden täydentämiseen.

Maanmittaustoimiston 1―3 momentin nojalla tekemään ratkaisuun ei saa hakea muutosta.

Mitä 1-4 momentissa on säädetty maanmittaustoimistosta, sovelletaan vastaavasti maanmittauskonttoriin, kun toimitusmääräyksen antamista koskeva hakemus on siirretty sen ratkaistavaksi. Jos maanmittauskonttori ei anna toimitusmääräystä, on sen annettava hakemuksen johdosta päätös. Päätös on lähetettävä virkateitse hakijalle ja palautettava samalla hakemuskirjat.

Jos hakemuskirjoja on maanmittaustoimiston tai maanmittauskonttorin toimesta täydennetty, mutta hakija ennen toimitusmääräyksen antamista peruuttaa hakemuksensa, on maanmittaustoimiston tai maanmittauskonttorin annettava peruuttamisen johdosta päätös. Tässä päätöksessä samoin kuin 5 momentissa tarkoitetussa maanmittauskonttorin päätöksessä on hakija velvoitettava maksamaan valtiolle täydentämisestä aiheutuneina kustannuksina maanmittausmaksusta annetun lain 2 §:n 3 momentissa (531/75) tarkoitetun täydentämiskorvauksen suuruinen korvaus. Hankitut asiakirjat on annettava hakijalle.

20§

Jos toimituksen aikana osoittautuu tarpeelliseksi hankkia muu asiakirja, voi toimitusinsinööri asianosaisen pyynnöstä hankkia sen.

Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Veikko Ihamuotila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.