701/1975

Annettu Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1975

Laki isyyslain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Isyyslaki (700/75) tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan aviollisesta syntyperästä 12 päivänä joulukuuta1957 annettu laki (409/57) ja avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista 27 päivänä heinäkuuta 1922 annettu laki (173/22) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä avioliittolain voimaanpanosta 13 päivänä kesäkuuta1929 annetun lain 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä tammikuuta 1971annetussa laissa (21/71).

Isyyslain tultua voimaan on lain 2 §:ssätarkoitettuihin lapsiin nähden voimassa, mitälaissa tai asetuksessa on aviolapsesta säädetty.

Sama on voimassa myös avioliiton ulkopuolella syntyneeseen lapseen nähden, jos lapsenvanhemmat menevät keskenään avioliittoon jamiehen isyys on tätä ennen vahvistettu tai vahvistetaan avioliiton aikana.

Kun miehen isyys avioliiton ulkopuolellasyntyneeseen lapseen nähden on vahvistettulainvoiman saaneella tuomiolla isyyslain mukaisesti, on lapsen oikeudellisesta asemasta voimassa, mitä laissa tai asetuksessa on tunnustetusta lapsesta säädetty.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi saasen sukunimen, joka äidillä on lapsen syntymän hetkellä. Lapsen sukunimi voidaan muuttaa isän sukunimeksi. Kun lapsen äiti on avioliitossa, voidaan lapsen sukunimi muuttaa aviopuolison sukunimeksi, jos puoliso tähän suostuu. Sukunimen muuttaminen tapahtuu ilmoittamalla tästä kirjallisesti asianomaiselle väestörekisterin pitäjälle.

Isyyslain säännöksiä on sovellettava myössilloin, kun lapsi on syntynyt ennen lain voimaantuloa, mikäli jäljempänä ei toisin säädetä.

Jos mies on ennen isyyslain voimaantuloaavioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaisesti sitoutunut tai lainvoimansaaneella tuomiolla velvoitettu suorittamaanelatusapua avioliiton ulkopuolella syntyneellelapselle, jolla ei ole tunnustetun lapsen asemaa,on isyyden selvittämisestä, isyyden vahvistamista koskevasta kanteesta sekä lapsen puhevallan käyttämisestä voimassa, mitä tämän lain6 ja 7 §:ssä säädetään.

Lastenvalvoja on velvollinen toimittamaanisyyden selvittämisen siten kuin isyyslaissa säädetään, jos lapsi, joka on syntynyt ennen tämänlain voimaantuloa, ei ole täyttänyt viittätoistavuotta ja lapsen äiti tai laillisesti määrättyedustaja on ilmoittanut haluavansa, että lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä.

Kun mies on tunnustanut isyytensä, on lastenvalvojan velvollisuudesta huolehtia isyydenselvittämisestä ja tunnustamisen voimaansaattamisesta noudatettava, mitä isyyslain 5 §:n2 momentissa, 20 §:n 1 momentissa sekä21 §:ssä säädetään.

Lapsella tai hänen laillisesti määrätyllä edustajallaan on oikeus ajaa isyyden vahvistamistakoskevaa kannetta siten kuin isyyslaissa säädetään. Lastenvalvojalla ei ole ilman eri valtuutusta oikeutta käyttää oikeudenkäynnissälapsen puhevaltaa.

Isyyden vahvistamista koskeva kanne onpantava vireille viiden vuoden kuluessa isyyslain voimaantulosta. Kannetta ei kuitenkaanvoida nostaa, jos mies on kuollut.

Milloin 7 §:ssä tarkoitetun kanteen johdostaon tuomiolla lainvoimaisesti vahvistettu, etteielatusvelvollinen mies ole lapsen isä, vapautuumies ennen lain voimaantuloa vahvistetustaelatusvelvollisuudestaan. Maksettujen elatusapujen palauttamisesta on voimassa, mitä lapsen elatuksesta annetun lain (704/75) 12 §:n2 momentissa on säädetty.

Mies ei voi nostaa isyyden kumoamista koskevaa kannetta, jos aviollisesta syntyperästäannetun lain 4 §:n 2 momentissa säädetyt määräajat ovat kuluneet umpeen ennen isyyslainvoimaantuloa, ellei isyyslain 35 §:n 3 momentista muuta johdu.

10§

Äiti ei voi nostaa isyyden kumoamista koskevaa kannetta, jos lapsi on syntynyt ennenisyyslain voimaantuloa.

11§

Isyyslain säännöksiä on sovellettava lain voimaantullessa alioikeudessa vireillä olevaanaviollisesta syntyperästä annetun lain mukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeudenkäyntiin,joka koskee avioliiton ulkopuolella syntyneistälapsista annetun lain mukaista elatusvelvollisuuden määräämistä tai avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua isyyden vahvistamista.

Jos avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista annetun lain mukaista elatusvelvollisuuden määräämistä tai avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua isyyden vahvistamista koskeva oikeudenkäynti on isyyslain voimaantullessa muutoksenhaun johdosta vireillä korkeimmassa oikeudessatai hovioikeudessa, on asia palautettava alioikeuden käsiteltäväksi, jollei muutoksenhakemusta jätetä heti tutkimatta tai hylätä.

12§

Säännökset isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta tehtävistä ilmoituksista samoinkuinmuut tarkemmat säännökset isyyslain sekä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

13§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976.

Helsingissä 5. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.