676/1975

Annettu Helsingissä 25. päivänä elokuuta 1975

Asetus tuomioistuimen eräistä perhe- ja henkilöoikeudellisista ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Tuomioistuimen on ilmoitettava väestörekisterikeskukselle ratkaisustaan asiassa, joka koskee:

1) avioeroa;

2) vihkimisen julistamista mitättömäksi;

3) avioliiton peruutumista;

4) asumuseroa;

5) lasten huoltoa;

6) isyyden vahvistamista ja kumoamista;

7) lapseksi ottamista ja ottolapsisuhteenpurkamista;

8) holhottavaksi julistamista ja holhouksenalaisuudesta vapautumista;

9) holhoojan määräämistä alaikäiselle jaholhousajan pidentämistä;

10) holhoojan vaihtumista ja toisen holhoojan määräämistä; sekä

11) kuolleeksi julistamista.

Tuomioistuimen ei kuitenkaan tarvitse tehdä1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta, jos asiaakoskeva kanne tai vaatimus on hylätty tai jätetty tutkimatta.

Tuomioistuimen on ilmoitettava asianomaiselle holhouslautakunnalle ja lastensuojeluasioita käsittelevälle kunnalliselle lautakunnalle ratkaisustaan asiassa, joka koskee lapsen huoltoaja alaikäisen holhousta sekä isyyden vahvistamista tai kumoamista. Muutoksenhakutuomioistuimen ei kuitenkaan tarvitse tehdä lapsenhuoltoa koskevaa ilmoitusta, jos se pysyttäämuuttumattomana alemman tuomioistuimenratkaisun tältä osalta.

Asianomaiselle lastensuojeluasioita käsittelevälle kunnalliselle lautakunnalle alituomioistuimen on ilmoitettava päätöksestään, joka koskeealle kuusitoistavuotiaan lapsen ottamista ottolapseksi.

Tässä asetuksessa tarkoitetut ilmoitukset ontehtävä lomakkeilla, jotka niiden käyttämiseenliittyvine ohjeineen vahvistaa väestörekisterikeskus oikeusministeriön lausunnon saatuaan.

Ilmoitukset on lähetettävä tuomioistuimestaviimeistään kunkin kuukauden viidentenätoistaja viimeisenä päivänä niistä ratkaisuista, joidenosalta aika tyytymättömyyden tai vedon ilmoittamiseen on päättynyt. Hovioikeuden muutettua alemman tuomioistuimen lapsen huollostaantamaa määräystä on ilmoitus siitä kuitenkinlähetettävä viimeistään neljän viikon kuluttuahovioikeuden ratkaisun antopäivästä.

Ilmoitukseen on aina liitettävä maininta siitä, onko ratkaisu saanut lainvoiman.

Jollei tuomioistuimen ratkaisu ilmoituksenmukaan ole saanut lainvoimaa, tulee väestörekisterikeskuksen hankkia muutoksenhakutuomioistuimelta ratkaisun sisältöä ja lainvoimaisuutta koskeva selvitys.

Väestörekisterikeskus pitää tarvittavia lomakkeita ja ohjeita maksuitta tuomioistuinten saatavilla.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun lain soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1929 annetun asetuksen (368/29) 30,30 a, 32 ja 36 § sekä 37 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 30, 30a ja 32 § 21 päivänä marraskuuta 1969 annetussa asetuksessa(708/69) ja 37 §:n 3 momentti 6 päivänämaaliskuuta 1970 annetussa asetuksessa (172/70);

2) lapseksiottamisesta ja ottolapsisuhteenpurkamisesta tehtävästä ilmoituksesta 5 päivänäkesäkuuta 1925 annettu asetus (209/25);

3) syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23päivänä joulukuuta 1970 annetun asetuksen(824/70) 18 §;

4) lapsilisälain täytäntöönpanosta 22 päivänäheinäkuuta 1948 annetun asetuksen (547/48)11 §; sekä

5) tilastolliselle päätoimistolle lähetettävistäasumuseroja ja purettuja avioliittoja koskevistailmoituksista 23 päivänä marraskuuta 1950 annettu valtioneuvoston päätös (581/50).

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Inkeri Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.