675/1975

Annettu Helsingissä 25. päivänä elokuuta 1975

Laki maatilatilastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Virallista maatilatilastoa valmistaa ja julkaisee maatilahallitus, jonka tulee sitä varten hankkia tietoja maatiloilta, meijereiltä ja teurastamoilta sekä muilta maataloutta, metsätaloutta tai niihin liittyvää muuta elinkeinotoimintaa harjoittavilta yrityksiltä sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Virallista maatilatilastoa varten maatilahallitus pitää maatilarekisteriä, johon tarvittavat tiedot on hankittava vuosittain maatiloilta.

Jokainen, joka harjoittaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa tai omistaa maatilan, on velvollinen pyydettäessä antamaan siitä vahvistetun lomakkeen edellyttämät tiedot.

Tietojen pyytäminen on järjestettävä siten, että niiden antamisesta aiheutuu mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa.

Maatilatilaston suunnittelua ja toteuttamisen valvontaa varten maatilahallituksen yhteydessä on maatilatilaston neuvottelukunta, jonka maa- ja metsauml;talousministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tietoja maatilatilastoa varten hankittaessa käytettävät tiedustelulomakkeet vahvistaa maa- ja metsauml;talousministeriö 3 §:ssä mainittua neuvottelukuntaa kuultuaan.

Tämän lain perusteella annettuja tietoja ilmoitusvelvollisen maatilasta ja elinkeinotoiminnasta on käsiteltävä luottamuksellisina. Niitä saa käyttää ainoastaan tilastotarkoituksiin tai sellaisiin muihin tutkimustarkoituksiin, joista ei koidu tiedonantajalle vahinkoa eikä muuta haittaa. Yksittäistä tiedonantajaa koskevia tietoja voidaan kuitenkin antaa vain erityisistä syistä.

Näihin tietoihin ei sovelleta, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta 2 päivänä helmikuuta 1951 annetussa laissa (83/51) on säädetty.

Joka ilman pätevää syytä laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisen tietojen antamisen, tuomittakoon sakkoon. Joka on antanut tahallaan väärän tiedon tai ilmoituksen, tuomittakoon, jollei rikkomus ole vähäinen, sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

Jos joku määräaikana laiminlyö tietojen ilmoittamisvelvollisuuden, voi lääninhallitus, jollei tuomioistuimessa ole 1 momentin nojalla vaadittu asianomaiselle rangaistusta ja hänen velvoittamistaan tietojen antamiseen, velvoittaa asianomaisen siihen uhkasakolla.

Joka luovuttaa tai muulla tavoin ilmaisee hyötymistarkoituksessa 5 §:n mukaan salassapidettäviä tietoja tai tilastollisiin tai muihin tarkoituksiin laaditun tietoaineiston taikka osan siitä tai tietoaineiston aikaansaamiseksi valmistetun automaattisen tietojenkäsittelyn ohjelman tai järjestelmän, joiden avulla voidaan yhdistellä yksittäistä tiedonantajaa koskevia eri tietoja, tuomittakoon, jollei rikos ole vähäinen, sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka tahallisesti tai törkeää huomaamattomuutta osoittaen ilman hyötymistarkoitusta luovuttaa tai muutoin ilmaisee 1 momentissa tarkoitetut tiedot sellaiselle, joka ei ole tähän oikeutettu, tuomittakoon, jollei rikkomus ole vähäinen, sakkoon.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki kumoaa maataloustilastosta 13 päivänä tammikuuta 1950 annetun lain (7/50).

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Veikko Ihamuotila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.