523/1975

Annettu Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1975

Laki lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lapsen huoltoa tai luovuttamista huoltajalleen taikka tapaamisoikeutta koskeva tuomio pannaan täytäntöön tässä laissa säädetyssä järjestyksessä.

Mitä tässä laissa säädetään tuomiosta, koskee soveltuvin osin myös tuomioistuimen päätöstä sekä lapsen huoltoa koskevaa tuomarin määräystä.

Täytäntöönpanoa haetaan sen paikkakunnan ulosotonhaltijalta, missä lapsi asuu. Jollei lapsella ole tunnettua asuinpaikkaa, täytäntöönpanoa saadaan hakea siellä, missä lapsi oleskelee taikka missä hakijan vastapuoli asuu tai oleskelee.

Jollei hakija ole voinut selvittää, mikä ulosotonhaltija on toimivaltainen, hakemus saadaan jättää Uudenmaan lääninhallitukselle.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tuomio alkuperäisenä tai tuomion antaneen viranomaisen asianomaisen virkamiehen oikeaksi todistamana jäljennöksenä.

Mikäli hakemus on puutteellinen, ulosotonhaltijan on varattava hakijalle tilaisuus kohtuullisessa määräajassa täydentää hakemustaan.

Ennen asian ratkaisemista ulosotonhaltijan tulee antaa sosiaalilautakunnan määräämän tai muun sopivaksi katsomansa henkilön tehtäväksi yrittää saada sen, jonka huostassa lasi on, vapaaehtoisesti täyttämään, mitä tuomiossa on määrätty.

Sosiaalilautakunnan tulee enintään neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan määrätä kaksi tai useampia kunnassa asuvia henkilöitä hoitamaan edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä kunnassa. Määräys voidaan antaa ainoastaan lastensuojelutyöhön perehtyneelle tali muulle sopivalle henkilölle, joka on siihen suostunut. Määräyksestä on viipymättä ilmoitettava asianomaiselle ulosotonhaltijalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun tehtävän saaneen henkilön tulee ulosotonhaltijan määräämässä ajassa toimittaa tälle kertomus niistä toimenpiteistä, joihin hän on ryhtynyt, ja siitä, mitä tehtävää suoritettaessa on tapahtunut. Sanottua aikaa ei ilman pakottavaa syytä saa määrätä kahta viikkoa pitemmäksi.

Päättäessään täytäntöönpanosta ulosotonhaltija voi asettaa uhkasakon tai, milloin on kysymys lapsen huollosta tai luovuttamisesta huoltajalle, määrätä ulosottomiehen noutamaan lapsen.

Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Sama on voimassa 15 vuotta nuorempaankin lapseen nähden, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.

Jos ulosotonhaltija katsoo olosuhteiden tuomion antamisen jälkeen muuttuneen niin oleellisesti, ettei tuomiota lapsen etu huomioon ottaen olisi pantava täytäntöön, vaan että kysymys huollosta tai tapaamisoikeudesta olisi saatettava uudelleen tuomioistuimen tutkittavaksi, ulosotonhaltijan tulee hylätä hakemus. Uusi tuomio annetaan hakijan tai tämän vastapuolen kanteesta. Jos asia on vireillä muutoksenhakutuomioistuimessa, tulee ulosotonhaltijan saattaa hylkäävä päätöksensä tämän tietoon.

Milloin lapsi on jonkun muun kuin huoltajansa hoidossa, ulosotonhaltija voi huoltajan pyynnöstä ryhtyä toimenpiteisiin lapsen luovuttamiseksi hänelle, vaikka ei ole annettu 1 §:ssä tarkoitettua tuomiota sitä henkilöä vastaan, jonka hoidossa lapsi on.

Milloin on erittäin painavia syitä saattaa kysymys lapsen huollosta tuomioistuimen tutkittavaksi, ulosotonhaltijan tulee hylätä hakemus ja osoittaa asianosaiset ajamaan kannetta tuomioistuimessa.

Muutoin on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä 2―6 §:ssä on säädetty.

Lapsen noutaminen ja muu lapseen kohdistuva toimenpide on suoritettava mahdollisimman hienovaraisesti. Noutamisessa on sosiaalilautakunnan edustajan oltava saapuvilla. Edustaja voi, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi, kutsua lääkärin saapuville. Jollei toimenpidettä lapsen sairauden tai muun syyn takia voida suorittaa, se on siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

10§

Milloin tässä laissa tarkoitetussa asiassa on aihetta otaksua, että lapsi täytäntöönpanon estämiseksi viedään maasta tai siirretään paikasta toiseen tahi jos asia muutoin on kiireellinen, ulosotonhaltija voi välittömästi vastapuolta kuulematta määrätä, että lapsi on väliaikaisesti sijoitettava sosiaalilautakunnan toimesta valtion, kunnan, kuntainliiton tai muun kuntayhtymän omistamaan tai ylläpitämään laitokseen tai muuhun sopivaan hoitoon.

Edellä 1 momentissa mainittu toimenpide on voimassa, kunnes täytäntöönpanoasiassa on annettu päätös. Toimenpiteestä tehty päätös on kuitenkin viivytyksettä peruutettava, kun toimenpiteeseen ei enää ole aihetta.

11§

Milloin asian selvittämiseksi on tarpeellista, ulosotonhaltijan tulee hankkia valtion tai kunnan viranomaisen lausunto asiasta. Tarvittaessa ulosotonhaltija voi kuulla lasta sekä muita henkilöitä, jotka voivat antaa lisätietoja asiasta.

Jos kuultavan on saavuttava henkilökohtaisesti, asetetaan hänelle sakon uhka. Kun lapsi, joka kutsutaan henkilökohtaisesti kuultavaksi, ei ole täyttänyt viittätoista vuotta, asetetaan sakon uhka sille, jonka hoidossa lapsi on.

Ulosotonhaltijana lääninhallitus voi lääninoikeudessa kuulustuttaa ja maistraatti kuulustella todistajia ja asiantuntijoita valallisesti tai määrätä kuulustelun toimitettavaksi yleisessä alioikeudessa. Niin ikään ulosotonhaltija voi määrätä, että lapsi on lääkärin tarkastettava.

12§

Milloin hakemus 2 §:n 2 momentin nojalla on annettu Uudenmaan lääninhallitukselle, tämän tulee ryhtyä toimenpiteisiin lapsen ja hakijan vastapuolen oleskelupaikan selville saamiseksi. Jos muu ulosotonhaltija todetaan toimivaltaiseksi, lääninhallituksen tulee siirtää hakemus sille.

Kunnes hakemus on siirretty, lääninhallituksen tulee ryhtyä ulosotonhaltijalle tämän lain mukaan kuuluviin toimenpiteisiin asiassa.

13§

Ulosotonhaltijan tämän lain nojalla antama päätös on heti täytäntöönpantavissa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty.

Ulosotonhaltijan päätökseen haetaan muutosta hovioikeudelta niin kuin ulosottolaissa on säädetty. Edellä 7 §:ssä ja 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta.

Ulosotonhaltijan toimesta kuulluille todistajille ja asiantuntijoille suoritettavat korvaukset, korvaus lääkärille tämän lain mukaisista tehtävistä sekä kustannukset 4 §:ssä tarkoitetun tehtävän suorittamisesta ja 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta lapsen sijoittamisesta maksetaan valtion varoista.

15§

Mikäli tässä laissa ei ole toisin säädetty, on soveltuvin kohdin noudatettava, mitä tuomion tai päätöksen täytäntöönpanosta sekä virka-avusta ja kuluista on ulosottolaissa säädetty.

16§

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta annetaan tarvittaessa asetuksella.

17§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Tätä lakia on soveltuvin osin noudatettava myös ennen lain voimanatuloa vireillepannuissa täytäntöönpanoasioissa. Jos ulosottomiehelle osoitettu tuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus on lain voimaantullessa edelleen hänellä vireillä, ulosottomiehen tulee viipymättä toimittaa asia ulosotonhaltijalle tämän lain mukaisesti käsiteltäväksi.

Lain 4 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä ensimmäistä kertaa määrättäessä on heidän toimikautensa määrättävä avioliittolain (234/29) 84 a §:ssä tarkoitettujen, sosiaalilautakunnan määräämien sovittelijain toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Helsingissä 4. päivänä heinäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Inkeri Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.