470/1975

Annettu Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1975

Asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämän tiedoksiannon toimittaa lääninhallitus, jonka toimialueella tiedoksiannon vastaanottaja asuu tai oleskelee.

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämä todistelu suoritetaan Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain (171/21) 2 §:ssä tarkoitetussa tuomioistuimessa.

Jos pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta tai todistelusta on saapunut muulle kuin 1 tai 2 §:ssä mainitulle viranomaiselle, on pyyntö lähetettävä edelleen toimivaltaiselle lääninhallitukselle tai tuomioistuimelle.

Valtion viranomaisen sekä raastuvanoikeuden, maistraatin, kaupunginviskaalin ja kaupunginvoudin pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta toisessa pohjoismaassa lähetetään suoraan toisen pohjoismaan viranomaiselle, joka on määrätty antamaan oikeusapua tiedoksiannon toimittamisessa.

Pyynnön todistelun suorittamisesta toisessa pohjoismaassa tekee tuomioistuin. Se lähetetään suoraan toisen pohjoismaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tässä asetuksessa tarkoitetun toimenpiteen suorittavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että pyyntö ja sen liitteenä olevat asiakirjat sekä Suomeen lähetetyn tiedoksiantopyynnön johdosta laaditut asiakirjat täyttävät Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa 26 päivänä huhtikuuta 1974 tehdyn sopimuksen 2 artiklassa määrätyt kielivaatimukset.

Milloin tiedoksiantopyynnön johdosta laadittu asiakirja on kirjoitettu muulla kuin norjan-, ruotsin- tai tanskankielellä, on siihen liitettävä oikeaksi todistettu käännös jollekin näistä kielistä.

Jos Suomen viranomainen tekee pyynnön yksityisen asianosaisen hakemuksesta tai ilmoituksesta, on asianosaisen suoritettava mahdollisen lunastuksen ja toimituspalkkion lisäksi pyynnön lähettämisestä ja asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset.

Kustannusten perimisestä toiselta pohjoismaalta 6 §:ssä mainitun sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa huolehtii se lääninhallitus tai tuomioistuin, joka on toimenpiteen suorittanut.

Oikeusministeriö vahvistaa kaavan tuomioistuimien ja muiden oikeushallinnon viranomaisten tämän asetuksen soveltamisessa tarvitsemia lomakkeita varten.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen viranomaisten tässä asetuksessa tarkoitettuja tiedoksiantoja varten mahdollisesti tarvitsemien lomakkeiden kaavasta on ennen sen vahvistamista hankittava oikeusministeriön lausunto.

10§

Oikeusministeriö antaa tarkemmat ohjeet oikeusavun antamisesta pohjoismaiden kesken tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa.

11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Naantalissa 23. päivänä kesäkuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Erkki Huurtamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.