3/1975

Annettu Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 1975

Laki Ahvenanmaan maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankkimista ja hallintaa koskevan oikeuden rajoittamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella:

Ahvenanmaan väestön maanomistusta Ahvenanmaalla koskevan oikeuden toteuttamiseksi ovat maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankintaan ja hallintaan nähden voimassa tässä laissa säädetyt rajoitukset.

Henkilö, jolla ei ole Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta, samoin kuin yhtiö, osuuskunta, yhdistys, muu yhteisö, laitos, säätiö tai yhtymä ei saa ilman maakunnanhallituksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa lupaa omistusoikeuksin hankkia taikka vuokra- tai muun sopimuksen nojalla hallita kiinteätä omaisuutta Ahvenanmaan maakunnassa.

Ilman erityisiä syitä ei lupaa kuitenkaan saa evätä yhtiöltä, osuuskunnalta, yhdistykseltä, muulta yhteisöltä, laitokselta, säätiöltä tai yhtymältä, jonka laillinen kotipaikka viiden vuoden ajan on ollut maakunnassa ja jonka hallituksen kaikilla jäsenillä on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus.

Mitä tässä laissa on säädetty kiinteästä omaisuudesta koskee soveltuvin osin myös kiinteistön määräalaa.

Tämän lain säännösten estämättä saa

1) valtio, maakunta ja Ahvenanmaan kunta hankkia tai hallita Ahvenanmaan maakunnassa olevaa kiinteätä omaisuutta;

2) pankki siitä erikseen säädetyllä tavalla väliaikaisesti hankkia kiinteätä omaisuutta, joka on maksamattoman velan panttina tai vakuutena; sekä

3) jokainen omistaa ja haluta omaisuutta, minkä hän ennen tämän lain voimantuloa on laillisesti saanut omistukseensa tai hallintaansa, mikäli 18 §:ssä ei muuta johdu, tahi sen jälkeen perintönä tai pakkolunastuksen johdosta saanut.

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava maakunnanhallitukselta. Jos luovutusasiakirja tai muu sopimus on jo laadittu, on lupaa haettava kolmen kuukauden kuluessa asiakirjan allekirjoittamisesta. Asiakirja tai sen jäljennös on liitettävä hakemukseen.

Maakunnanhallitus voi sen estämättä, mitä 1 momentissa on määräajasta luvan hakemiseen säädetty, käsitellä määräajan jälkeen tehdyn lupahakemuksen, jos hakemuksen perusteella siihen katsotaan olevan erityisiä syitä.

Ennen kuin maakunnanhallitus ottaa lupahakemuksen lopullisesti käsiteltäväkseen on lausunto hankittava siltä kunnalta, missä kiinteistö sijaitsee.

Jollei kiinteän omaisuuden hankkimista koskevaa lupaa ole haettu, maakunnanhallituksen on ilmoitettava hakemuksensa laiminlyöneelle, että omaisuus on kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ilmoitus todistettavasti on saapunut hänelle, luovutettava jollekulle, jolla on oikeus sanotun omaisuuden hankkimiseen uhalla, että omaisuus muutoin myydään julkisella huutokaupalla. Samalla on ilmoitettava, että lupahakemus voidaan mainitun ajan kuluessa lähettää maakunnanhallitukselle, jolloin myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityiset syyt on esitettävä hakemuksessa. Milloin asianomaisen postiosoitetta ei tiedetä, lähetetään ilmoitus kysymyksessä olevalle kiinteistölle.

Mikäli olosuhteet, joiden perusteella asianomaisen oikeus hankkia kiinteätä omaisuutta on rajoitettu, eivät ole lakanneet, on maakunnanhallituksen 1 momentissa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan umpeenkuluttua määrättävä, että omaisuus on myytävä julkisella huutokaupalla omistajan lukuun.

Jos maakunnanhallitus on hylännyt kiinteän omaisuuden hankkimista koskevan lupahakemuksen, eikä omaisuutta ole kuuden kuukauden kuluessa tämän jälkeen luovutettu jollekulle, jolla on oikeus sanotun omaisuuden omistamiseen, on maakunnanhallituksen, mikäli ne seikat, jotka rajoittavat asianomaisen oikeutta kiinteän omaisuuden omistamiseen, eivät ole lakanneet, määrättävä julkinen huutokauppa toimitettavaksi soveltuvin osin noudattaen mitä 5 §:n 2 momentissa on säädetty. Lupahakemuksen hylkäämistä koskevaan maakunnanhallituksen hakijalle toimitettavaan päätökseen on liitettävä ilmoitus siitä, mitä tässä momentissa on noudatettavaksi säädetty.

Sillä joka kiinteän omaisuuden on luovuttanut, ei ele oikeutta moittia saantoa sillä perusteella, että se on tämän lain säännösten vastainen.

Jos kiinteätä omaisuutta vuokra- tai muun sopimuksen perusteella luovutetaan 2 §:ssä mainitulle henkilölle, yhteisölle, laitokselle, säätiölle tai yhtymälle eikä lupaa ole haettu 4 §:ssä säännösten mukaisesti, maakunnanhallituksen on ilmoitettava vuokraajalle ja vuokranantajalle, että sopimus on kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin ilmoitus todistettavasti on saapunut hänelle, purettava uhalla, että sopimus julistetaan mitättömäksi ja omaisuuden luvaton haltija häädetään. Samalla on ilmoitettava, että lupahakemus sanotun ajan kuluessa voidaan lähettää maakunnanhallitukselle, jolloin myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut erityiset syyt on esitettävä hakemuksessa. Milloin asianomaisen postiosoitetta ei tiedetä, lähetetään ilmoitus kysymyksessä olevalle kiinteistölle.

Mikäli olosuhteet, joiden perusteella asianomaisen oikeus hallita kiinteätä omaisuutta on rajoitettu, eivät ole lakanneet, on maakunnanhallituksen 1 momentissa mainitun kuuden kuukauden määräajan umpeenkuluttua määrättävä, että sopimus on mitätön, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin luvattoman haltijan häätämiseksi.

Jos maakunnanhallitus on hylännyt kiinteän omaisuuden hallintaa koskevan lupahakemuksen eikä sopimusta, johon hallinta perustuu, ole kuuden kuukauden kuluessa hylkäämisestä purettu, maakunnanhallituksen on meneteltävä niin kuin 2 momentissa säädetään.

Kun 2 §:ssä mainittu lupa myönnetään, voidaan se myöntää niillä ehdoilla, jotka maakunnanhallitus, huomioon ottaen lain 1 §:ssä mainitun tarkoituksen, harkitsee tarpeellisiksi määrätä. Tällöin voidaan ehdoksi asettaa myös, että kiinteistöä ei ilman maakunnanhallituksen suostumusta saa käyttää muuhun kuin lupahakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.

Milloin tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä on todettu, että se, jolla on saanto kiinteään omaisuuteen, on jollekulle, jonka oikeus omistaa kiinteätä omaisuutta on tässä laissa säädettyjen rajoitusten alainen, välikätenä siten, että hän pääasiallisesti tämän lukuun esiintyy omaisuuden omistajana (välikäsi), on maakunnanhallituksen, jollei omaisuutta kuuden kuukauden kuluessa luovuteta jollekulle, jolla on oikeus sen omistamiseen, määrättävä se myytäväksi julkisella huutokaupalla. Sellainen määräys on voimassa, vaikka kiinteistö olisi mainitun ajan kuluttua luovutettu toiselle.

Kun 1 momentissa mainituin tavoin on todettu, että joku vuokra- tai muun sopimuksen nojalla bulvaanina hallitsee toisen lukuun kiinteätä omaisuutta, on maakunnanhallituksen välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haltijan häätämiseksi.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen seikkojen toteamista koskeva kanne on virallisen syyttäjän nostettava sen palkkakunnan tuomioistuimessa, missä omaisuus on. Tuomioistuimen on viivytyksettä toimitettava jäljennös päätöksestään maakunnanhallitukselle.

10§

Mitä 9 §:n 1 momentissa on säädetty, on sovellettava myös milloin lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä on todettu, että 2 §:ssä mainitun luvan kiinteän omaisuuden hankkimiseen saanut on rikkonut lupapäätökseen 8 §:n nojalla sisällytettyä ehtoa.

Mitä 9 §:n 2 momentissa on säädetty, on sovellettava myös milloin edellä 1 momentissa mainitulla tavalla on todettu, että se, jolle on myönnetty lupa vuokra- tai muun sopimuksen ojalla hallita kiinteätä omaisuutta, on rikkonut lupapäätökseen sisällytettyä ehtoa.

Edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen seikkojen toteamista koskeva kanne on virallisen syyttäjän nostettava maakunnanhallituksen ilmoituksesta sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä omaisuus sijaitsee. Tuomioistuimen on viivytyksettä toimitettava jäljennös päätöksestään maakunnanhallitukselle.

Erityisistä syistä maakunnanhallitus voi jättää 3 momentissa mainitun ilmoituksen tekemättä edellyttäen, että ehdon noudattamisen suhteen on tapahtunut oikaisu.

11§

Kun 9 ja 10 §:ssä tarkoitettu kanne otetaan tuomioistuimessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä merkintä kiinnitysasiainpöytäkirjaan.

12§

Huutokaupasta, joka toimitetaan tämän lain säännösten nojalla, on jäljempänä tässä pykälässä mainituin poikkeuksin soveltuvin kohdin noudatettava, mitä ulosottotoimin myynnistä on säädetty.

Kiinteätä omaisuutta ei saa myydä 2 §:ssä mainitulle henkilölle tai yhteisölle, ellei tämä sitä ennen ole saanut oikeutta sen omistamiseen. Jollei huutokaupan toimittaja tiedä onko se, joka huutokaupassa on tehnyt korkeimman tarjouksen oikeutettu omistamaan kiinteätä omaisuutta maakunnassa eikä siitä ole hänelle ennen huutokaupan päättymistä esitetty selvitystä, hänen on huutokaupan päätyttyä hankittava siitä selvitys tarjouksen tekijän kustannuksella. Jos tällöin ilmenee, että tällä ei ole oikeutta omistaa kiinteätä omaisuutta, on toimitettava uusi huutokauppa, josta soveltuvin osin on voimassa mitä ulosottolain 5 luvun 45 §:n 2 momentissa on säädetty. Kun huutokauppa toimitetaan 9 §:n nojalla, ei kiinteistön omistajalla ole oikeutta huutaa sitä.

Kuulutuksessa ja kutsukirjeessä, joka annetaan kiinteän omaisuuden huutokaupasta, on mainittava, että huutokauppa toimitetaan tämän lain nojalla ja 2 momentissa mainituin rajoituksin.

13§

Poliisiviranomaisen ja muun asianomaisen viranomaisen on valvottava, ettei kiinteätä omaisuutta hankita tai hallita tämän lain säännösten vastaisesti tai vastoin maakunnanhallituksen lupapäätöksen ehtoja ja ettei 9 §:ssä mainittuja välikäsisuhteita esiinny sekä että tämän lain säännöksiä muutoinkin noudatetaan.

Ahvenanmaan kihlakunnan henkikirjoittaja on velvollinen maakunnanhallitukselle lähettämään jäljennöksen niistä tässä laissa tarkoitettuja kiinteistönluovutuksia koskevista päiväkirjanotteista, jotka julkinen kaupanvahvistaja on hänelle toimittanut.

14§

Sen, joka Ahvenanmaan maakunnassa hakee lainhuudatusta tai kiinnitystä tahi rekisteröintiä vuokrasopimuksen pysyvyyden vakuudeksi, on esitettävä, paitsi laissa tai muualla määrättyä selvitystä, joko selvitys siitä, että hänellä on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus tai että hänelle on myönnetty 2 §:ssä tarkoitettu lupa.

15§

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun luvan saaja on velvollinen maakunnanhallituksen määräämää tarkastusta suoritettaessa osoittamaan, että 8 §:n nojalla asetettua ehtoa on noudatettu.

16§

Maakunnanhallituksen tämän lain nojalla antaman päätöksen tarkoituksenmukaisuudesta ei saa valittaa.

17§

Tätä lakia ei saa muuttaa, selittää tai kumota eikä tehdä poikkeusta siitä muutoin kuin Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella ja siinä järjestyksessä kuin perustuslaissa on säädetty.

Maakuntalaissa voidaan määrätä, että maakuntapäivien 1 momentissa tarkoitettu suostumus samoin kuin maakuntapäivien päätös, joka sisältää tämän lain säännösten muuttamista, selittämistä tai kumoamista taikka niistä poikkeamista koskevan ehdotuksen, on asiaa maakuntapäivillä käsiteltäessä hyväksyttävä vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä. Maakuntalaki, johon sellainen määräys otetaan, on säädettävä mainitussa järjestyksessä.

18§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1975 ja sillä kumotaan lunastusoikeuden käyttämisestä Ahvenanmaan maakunnassa olevaa kiinteistöä luovutettaessa 28 päivänä joulukuuta 1951 annettu laki (671/51).

Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevan kiinteistön luovutukseen, joka on tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin lain voimaantulon jälkeenkin lunastusoikeuden käyttämisestä Ahvenanmaan maakunnassa olevaa kiinteistöä luovutettaessa annettua lakia.

Pidennettäessä ennen tämän lain voimaantuloa solmitun vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa, on sovellettava tämän lain säännöksiä.

Helsingissä 3. päivänä tammikuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. oikeusministeri
Carl-Olaf Homén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.