1028/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki perintö ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 46―50 §, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (520/59), näin kuuluviksi:

46§

Verovelvollisella, joka on tyytymätön häntä koskevaan verotukseen, on oikeus hakea muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella verotus on toimitettu. Valtion puolesta voi valtionasiamies tai verotarkastaja valittaa verotuksesta.

Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti, ja valituskirja on toimitettava kolmenkymmenen päivän kuluessa sen määräajan viimeisestä päivästä, jona 44 §:n 1 momentissa mainitut asiakirjat ovat olleet saatavina, asianomaiseen verotoimistoon taikka lääninoikeuteen. Jos muutoksenhakukirjelmä on annettu verotoimistoon, tulee verojohtajan, varattuaan valtion puolesta tehdyn valituksen johdosta verovelvolliselle ja verovelvollisen tekemän valituksen johdosta valtionasiamiehelle tilaisuuden vastineen antamiseen, lähettää viipymättä lääninoikeudelle valituskirja vastineineen ynnä verotuksen perusteena olevat asiakirjat sekä otteet perintöverolautakunnan pöytäkirjasta ja veroluettelosta. Vielä asiakirjoihin on liitettävä selvitys valitusajan alkamisesta sekä verojohtajan lausunto valituksesta. Milloin valitus on toimitettu lääninoikeuteen, lääninoikeuden on, jollei asiaa jätetä tutkittavaksi ottamatta tai esitettyä vaatimusta heti hylätä, varattava verojohtajan välityksellä asianomaisille tilaisuus vastineen antamiseen ja vaadittava tarpeelliset selvitykset ja lausunnot.

47§

Lääninoikeuteen verotuslain mukaan määrätty tarkastusasiamies valvoo valtion oikeutta myös tässä laissa tarkoitetuissa muutoksenhakuasioissa.

48§

Lääninoikeuden päätöksestä on sillä, jota päätös koskee, oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen kuudenkymmenen päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valtion puolesta on valitusoikeus tarkastusasiamiehellä.

Valituskirja sekä lääninoikeuden päätös ja selvitys siitä, milloin valittaja on saanut sen tiedokseen, on 1 momentissa mainitussa ajassa toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu valituskirja voidaan toimittaa myös lääninoikeuteen, jonka on viipymättä lähetettävä se ynnä asiassa kertyneet asiakirjat korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

49§

Jos perintö tai lahjaverotusta koskevassa asiassa, josta on valitettu lääninoikeuteen, asia joltakin osaltaan on jäänyt tutkimatta tai verotuksessa on sovellettu vääriä veroperusteita taikka verotus muutoin on olennaisesti väärin toimitettu, voidaan asia kokonaisuudessaankin palauttaa perintöverolautakunnalle uuden verotuksen toimittamista varten.

50§

Verovelvollinen, joka tahtoo valittaa verotuksestaan sillä perusteella, että verotus on toimitettu lakia virheellisesti soveltaen tai että asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun, saa, mikäli asia koskee sellaista verotuksen perustetta, valittaa lääninoikeuteen 46 §:n 2 momentissa mainitun määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin viidennen vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien, jona veron maksuunpano on tapahtunut. Muutoin on noudatettava, mitä 46 §:n 2 momentissa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.