1027/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 17 §:n 1―3 momentti ja 17 a §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (392/68), näin kuuluviksi:

17§

Jos asianomainen tai valtionasiamies on tyytymätön verojohtajan tämän lain nojalla antamaan päätökseen, saa hän hakea siihen kirjallisesti muutosta sen läänin lääninoikeudelta, johon maksuvelvollisen kotikunta kuuluu. Valitus on toimitettava veropiirin verotoimistoon tai lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valtionasiamiehen valitusaika alkaa siitä päivästä, jona päätös tehtiin. Merimiesverolautakunnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta sen mukaan kuin merimiesverolaissa säädetään.

Verojohtajan ja merimiesverolautakunnan päätöksestä saa asianomainen valittaa lääninoikeudelle 1 momentissa mainitun maaraajan jälkeenkin sillä perusteella, että sosiaaliturvamaksu on määrätty lakia virheellisesti soveltaen taikka että asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun. Tällaista valitusta ei kuitenkaan saa tehdä myöhemmin kuin kuudennen vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien, jona päätös on annettu.

Tässä laissa tarkoitetun valituksen johdosta annetusta lääninoikeuden päätöksestä ei saa valittaa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 17 a §:ssä säädetty valituslupa.


17a§

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.