1026/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 51 §, 52 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentti ja 54 §:n 4 momentti, näistä 53 §:n 1 momentti ja 54 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (391/68), näin kuuluviksi:

51§

Verojohtajan päätökseen, joka on annettu 12 §:n 3 momentin tai 43 §:n nojalla, älköön haettako muutosta, ennenkuin päätöstä on pyydetty oikaistavaksi 12 §:n 4 momentissa tai 46 §:ssä edellytetyllä tavalla. Edellä 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun verojohtajan ratkaisuun ei saa hakea muutosta.

Milloin muutoksenhaku ei 1 momentin mukaan ole kielletty, saa se, joka on tyytymätön verolautakunnan tai verojohtajan tämän lain nojalla antamaan, häntä koskevaan päätökseen, valittaa siitä sen läänin lääninoikeuteen, johon hänen kotikuntansa kuuluu. Edellä 16 §:n 3 momentissa, 17 §:ssä ja 23 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ratkaisuista valitetaan kuitenkin sen läänin lääninoikeuteen, johon työnantajan kotikunta kuuluu. Jollei mikään lääninoikeus edellä tässä momentissa olevien säännösten mukaan ole toimivaltainen valitusta käsittelemään, tehdään valitus Uudenmaan lääninoikeuteen.

Verolautakunnassa olevalla valtionasiamiehellä ja kunnanasiamiehellä on niin ikään oikeus hakea muutosta 16, 17, 22, 24, 25 ja 45 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin.

Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti. Valituskirja on toimitettava veropiirin verotoimistoon taikka lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valtionasiamiehen ja kunnanasiamiehen valitusaika luetaan päätöksen teon päivästä.

Joka tahtoo valittaa verojohtajan tämän lain 22, 24 tai 25 §:n nojalla tahi 43 tai 45 §:n mukaan antamasta, häntä koskevasta päätöksestä sillä perusteella, että se on annettu lakia virheellisesti soveltaen tai että asiaa käsiteltäessä on tapahtunut erehdys tai menettelyvirhe, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun, saa, mikäli asia koskee sellaista maksuunpanon perustetta, hakea muutosta lääninoikeudelta sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, ja 4 momentissa säädetyn määräajan jälkeenkin. Tällaista valitusta älköön kuitenkaan tehtäkö myöhemmin kuin kuudennen vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta lukien, jona päätös on annettu.

52§

Valitus, joka koskee tämän lain nojalla annettua päätöstä, on lääninoikeudessa käsiteltävä kiireellisenä. Menettelystä valitusta käsiteltäessä on soveltuvin osin voimassa, mitä verotuslaissa on säädetty.


53§

Tässä laissa tarkoitetun valituksen johdosta annetusta lääninoikeuden päätöksestä ei saa valittaa, paitsi milloin asianomaiselle myönnetään 54 §:ssä säädetty valituslupa.


54§

Lupahakemuskirja on toimitettava lääninoikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona päätöksen tiedoksisaanti on tapahtunut.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.