971/1974

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1974

Laki työaikalain 3 ja 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 3 §:n 3 momentti ja 19 a §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55) ja 19 a § 6 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa (666/70), näin kuuluviksi:


Asetuksella säädetään keihin valtion, kunnan ja muun julkisen yhteisön viran ja toimen haltijoihin on sovellettava, mitä tässä laissa on työntekijästä säädetty ja miten sellaiselle viran ja toimen haltijalle, joka on verrattavissa 2 momentissa tarkoitettuun työntekijään, 17 ja 18 §:n mukaan tuleva kuukausikorvaus on määrättävä.

19a§

Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopimuksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovelletaan vastaavasti valtion viranomaisen taikka kunnallisen sopimusvaltuuskunnan tahi sen antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntainliiton taikka evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen perustuen sanotun kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakuntain yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työehto- ja virkaehtosopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.