957/1974

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1974

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 13 §, muutetaan 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 4 ja 5 kohta, 7 ja 18 § sekä lisätään lakiin 32 b ja 32c § sekä 34 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava autorekisteriin merkittävästä moottoriajoneuvosta. Vero määrätään niiden painojen ja muiden tietojen perusteella, jotka on ilmoitettu tai olisi pitänyt ilmoittaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle. Ilmoittamisvelvollisuudesta on erikseen säädetty.

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä, moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka puukaasua tahi nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:

1) henkilöautosta 600 kilon kokonaispainoon saakka 72 markkaa ja kultakin mainitun painon ylittävältä 100 kilon määräitä tai sen osalta 9 markkaa;

2) paketti- ja linja-autosta kultakin kokonaispainon 100 kilon määrältä tai sen osalta 9 markkaa;

3) kaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin 100 kilon kokonaispainon määrältä tai sen osalta 9 markkaa 14 000 kilon kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävältä 100 kilon kokonaispainon määrältä tai sen osalta 35 markkaa;

4) telirakenteisesta kuorma- ja erikoisautosta sekä kolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilon määrältä tai sen osalta 9 markkaa 19 000 kilon kokonaispainoon saakka ja kultakin tämän painon ylittävaltä 100 kilon kokonaispainon määrältä tai sen osalta 35 markkaa; sekä

5) moottoripyörästä 72 markkaa.


Varsinaisesta ajoneuvoverosta ovat vapaat:


4) traktorit sekä moottorityökoneet ja moottorikäyttöiset laitteet;

5) moottoripolkupyörät ja invalidipyörät;


Epätietoisissa tapauksissa tai jos muun laatuisen kuin 5 tai 6 §:ssä mainitun moottoriajoneuvon verotus on kysymyksessä, verohallitus määrää, mihin ryhmään ajoneuvo on luettava tai antaa ohjeet sen verottamisesta.

18§

Epätietoisissa tapauksissa verohallitus määrää, onko jokin ajoneuvo tai laite sellainen kuin 17 §:n 1 kohdassa tarkoitetaan.

32b§

Verohallituksella on oikeus moottoriajoneuvon suuren koon, harvojen käyttökertojen tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää vapautus lisäveron suorittamisesta tai määrätä valtion varoista maksettavaksi takaisin suoritettu lisävero.

32c§

Jos vero on muutoksenhaun johdosta poistettu tai sitä on alennettu, autorekisterikeskuksen on asianomaiselle maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille vuotuista korkoa veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Milloin valituksen johdosta joku on määrätty velvolliseksi suorittamaan veroa tai veron määrää on korotettu, autorekisterikeskuksen on perittävä maksamaton vero ja sille 1 momentin nojalla ehkä maksettu korko.

34§

Ulkomailta tilapäistä käyttöä varten Suomeen tuodusta moottoriajoneuvosta suoritettavasta moottoriajoneuvoverosta ja veron maksamisesta myönnettävästä vapautuksesta säädetään niinikään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Tämän lain säännöksiä noudattaen voidaan vero maksuunpanna jo ennen sanottua päivää. Autorekisterikeskuksella on oikeus vuodelta 1975 toimitettavassa ajoneuvoverotuksessa maksuunpanna tämän lain mukainen lisätyn veron määrä moottoriajoneuvoverosta annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten määräyksistä riippumatta.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.