911/1974

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1974

Laki kuntien yhdistymiskorvauksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

muutetaan kuntien yhdistymiskorvauksista ja -avustuksista 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (572/72) 5 §, 7 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 12 §:n 2 momentti sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 8 §:ään uusi 2 ja 3 momentti ja 11 §:'ään uusi 2 momentti sekä lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

3 §

Ensimmäiseltä vuodelta suoritettavan yhdistymiskorvauksen suuruus on 1 ja 2 momentissa manituin tavoin laskettu määrä korotettuna ensin 10 prosentilla ja sen jälkeen, mikäli se on enemmän kuin 10 000 markkaa, lähimpään täyteen 10 000 markkaan.

5 §

Milloin kuntien yhdistämisestä on muusta kuin 2 §:ssä mainitusta syystä seurauksena sellaisia muutoksia kunnallishallinnon taloudellisissa voimavaroissa ja kunnallisverorasituksessa sekä kunnallishallinnon palvelusten tarpeessa ja tyydyttämismahdollisuuksissa, että ne vaikeuttavat kunnallishallinnon ja -talouden asianmukaista järjestämistä laajennetun kunnan puitteissa, laajennetulle kunnalle suoritetaan siltä vuodelta, jona jaotuksen muutos tulee voimaan, ja neljältä seuraavalta vuodelta valtion varoista yhdistymisavustusta.

Yhdistymisavustusta voidaan suorittaa myös kunnalle, joka saa yhdistymiskorvausta, tämän lisäksi.

7 §

Yhdistymisavustuksen suuruus on toiselta vuodelta 80 prosenttia, kolmannelta vuodelta 60 prosenttia, neljänneltä vuodelta 40 prosenttia ja viidenneltä vuodelta 20 prosenttia ensimmäiseltä vuodelta suoritettavasta määrästä.


8 §

Millojn jaotuksen muutos koskee kolmea tai useampaa kuntaa, sovelletaan 1 momentin säännöstä siten, että yhdistymiskorvauksesta tai -avustuksesta suoritettava määrä ensiksi luetaan siihen kuntaan kuuluneen alueen verovelvollisten hyväksi, minkä osalta veroäyrin hinta muodostuisi korkeimmaksi, sekä sen jälkeen tämän ja siihen kuntaan kuuluneen alueen verovelvollisten hyväksi, minkä osalta veroäyrin hinta olisi seuraavaksi korkein, ja vastaavasti edelleen.

Jollei yhdistymiskorvausta tai -avustusta ole myönnetty ennen kuin veroäyrin hinnat määrätään, mutta siitä on 11 §:n 2 momentin nojalla maksettu ennakkoa, sovelletaan ennakkoon, mitä edellä tässä pykälässä on sanottu yhdistymiskorvauksesta ja -avustuksesta.

9 §

Mitä edellä on säädetty kunnan yhdistämisestä toiseen kuntaan, sovelletaan sen estämättä, että ensiksi mainitusta kunnasta samalla jokin alue liitetään muuhun kuntaan. Siinä tapauksessa, että kunnasta toiseen siirrettävällä alueella asuvien osuus jommankumman kunnan asukasluvusta jaotuksen muutoksen voimaantuloa edeltäneenä vuotena toimitetun henkikirjoituksen mukaan on ollut vähintään viidennes, sovelletaan, myös alueen liittämiseen toiseen kuntaan, mitä edellä kunnan yhdistämisestä toiseen on säädetty.


11 §

Ensimmäiseltä vuodelta suoritettavasta yhdistymiskorvauksesta ja -avustuksesta on maksettava ennakkoa, ei kuitenkaan ennen kuin 10 §:n 1 momentissa mainittu hakemus on tehty.

12 §

Ministeriön päätökseen yhdistymisavustuksen myöntämisestä ja sen suuruuden määräämisestä ei saa hakea muutosta.

12 a §

Yhdistymiskorvaukseen ja -avustukseen ei sovelleta, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja -avustuksista annetussa laissa (35/73) on säädetty, lukuun ottamatta lain 28-30 §:n säännöksiä.

Kunta, joka ei ole anonut yhdistymiskorvausta tai -avustusta sen vuoksi, että liitos koskee pienempää osaa kuin yhtä neljättä osaa asukasluvusta, on oikeutettu yhdistymiskorvauksen tai -avustuksen saamiseen, mikäli edellytykset muutoin ovat olemassa.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.