648/1974

Annettu Naantalissa 31. päivänä heinäkuuta 1974

Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (404/61) 19 §:n 1 momentti sekä muutetaan 8 §:n 2 momentti, 21 §, 39 §:n 1 momentti, 54 §, 63 § ja 64 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:


Julkaistuksi teos katsotaan, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen.

21§

Toisinnettaessa päiväntapahtumaa radio- tai televisiolähetyksessä tai elokuvana saadaan päiväntapahtumassa näkyvä tai kuuluva teos sisällyttää toisinnokseen tiedotustarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

39§

Kirjallisen tai taiteellisen teoksen elokuvaamisoikeuden luovutus käsittää oikeuden saattaa teos yleisön saataviin esittämällä elokuva teatterissa, televisiossa tai muulla tavoin sekä oikeuden varustaa elokuva tekstillä tai uudelleen äänittää sen teksti toisella kielellä.


54§

Edellä 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 22 §:n 2 momentissa tai 47 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvaus määrätään erimielisyyden sattuessa siten kuin asetuksella säädetään.

63§

Tämän lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan:

1) Suomen kansalaisen tai Suomessa vakinaisen asuinpaikan omaavan henkilön valmistamaan teokseen;

2) teokseen, joka ensiksi on julkaistu Suomessa tai joka ensiksi on julkaistu toisessa valtiossa ja sen jälkeen kolmenkymmenen päivän kuluessa Suomessa;

3) elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa;

4) Suomessa olevaan rakennukseen; sekä

5) taideteokseen, joka on-osana Suomessa olevasta rakennuksesta tai joka muuten on kiinnitetty maapohjaan.

Sovellettaessa 1 momentin 3 kohdan säännöstä pidetään tuottajana, jollei muuta osoiteta, henkilöä tai yhteisöä, jonka nimi on tavanmukaisesti ilmoitettu elokuvateoksessa.

64§

Mitä 49 ja 50 §:ssä on säädetty, on sovellettava, jos se, jonka oikeus on kysymyksessä, on Suomen kansalainen tai suomalainen yhteisö tahi jos hänellä on Suomessa vakinainen asuinpaikkansa, niin myös milloin 49 §:ssä tarkoitettu työ ensiksi on julkaistu Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1974.

Naantalissa 31. päivänä heinäkuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.